Jaarrekening 2020

Balans

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Buiten de balans zijn de volgende waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekt:

Waarborgen en garanties
(aard/omschrijving/ % borgstelling)
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk
bedrag

Percentage
borgstelling

Waarde
restantbedrag
31-12-2019

Waarde
restantbedrag
31-12-2020

A geldleningen onder directe WSW garantie

onbekend

50%

115.259

117.853

B gegarandeerde hypothecaire geldleningen

onbekend

Diverse

3.188

2.358

C staat van gewaarborgde geldleningen

100%

167.035

163.115

Totaal

285.482

283.325

A. Geldleningen onder directe WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) garantie

A Garantstellingen
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Garantiebedrag
31-12-2019

Garantiebedrag
31-12-2020

Brederode Wonen

via WSW

7.676

7.833

Velison Wonen

via WSW

53.072

57.160

Woningbedrijf Velsen

via WSW

54.512

52.861

Totaal

115.259

117.853

Het saldo per 31-12-2020 is iets toegenomen doordat het bedrag aan nieuw aangetrokken leningen hoger is dan de regulier aflossingen.

B. Gegarandeerde hypothecaire geldleningen

B Geborgde leningen
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Garantiebedrag
31-12-2019

Garantiebedrag
31-12-2020

Hypotheken diverse banken

Oude gemeentegaranties

3.188

2.358

Totaal

3.188

2.358

Het saldo  per 31-12 -2020 neemt af als gevolg van reguliere aflossingen van hypothecaire leningen.

C. Staat van gewaarborgde geldleningen

C Gewaarborgde leningen
(bedragen x € 1.000)

Garantiebedrag
31-12-2019

Garantiebedrag
31-12-2020

Financiering Derde Haven t.b.v. Zeehaven

9.000

9.000

Telstar stadion

121

106

Strawberries

109

101

HVC

157.100

153.270

De Luchte

429

386

Suomi

38

34

RKVV Velsen

10

9

L tc Groeneveen

229

208

Totaal

167.035

163.115

Het saldo per 31 december 2020 neemt af als gevolg van reguliere aflossingen van de gewaarborgde leningen.

Langlopende financiële verplichtingen
De gemeente is voor één of meerdere toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Leverancier
(bedragen x
€ 1.000)

Aard van de verplichting

Start-
datum

Eind-
datum

optie
verleng-
ing

maximale
einddatum

jaarbedrag

Schatting rest.
contractwaarde/
verplichting
vanaf 31-12-2020

CSU

Schoonmaakonderhoud

1-9-2014

31-8-2018

3 keer
1 jaar

1-9-2021

329

219

A-taks de Vries

Doelgroepenvervoer

1-9-2019

31-12-2021

2 keer 1 jaar

31-12-2023

353

353

Maasbuurt

Doelgroepenvervoer

1-9-2019

31-12-2021

2 keer 1 jaar

31-12-2023

103

103

Munckhof

Doelgroepenvervoer

1-9-2019

31-12-2021

2 keer 1 jaar

31-12-2023

747

747

Willemsen - De Koning

Doelgroepenvervoer

1-9-2019

31-12-2021

2 keer 1 jaar

31-12-2023

220

220

HVC

Uitvoeringsovereenkomst
ophalen en verwijderen
afval

1-1-2017

Doorl.
Ovk.

N.v.t.

N.v.t.

9.234

9.234

Marsh

Brandverzekering

1-1-2019

31-12-2022

2 keer 1 jaar

31-12-2023

236

472

Mandatis

Aansprakelijkheids-
verzekering

1-1-2020

31-12-2022

2 keer 1 jaar

31-12-2024

72

144

Verloftegoeden

Medewerkers gemeente

N.v.t.

31-12-2021

N.v.t.

21-12-2021

N.v.t.

1.162

Deloitte

Accountantsdiensten

15-5-2017

15-5-2019

3 keer
1 jaar

15-5-2022

113

113

Veenman BV, Rotterdam

Multifunctionals, repro printer en balieprinters

1-8-2018

31-7-2022

2 keer 1 jaar

31-7-2024

63

99

Cycloon Post BV, Zwolle

Postdiensten

1-1-2019

31-12-2020

2 keer 1 jaar

31-12-2022

117

117

NV Univé Zorg, Arnhem

Aanvullende collectieve zorgverzekering minima

1-1-2019

31-12-2020

2 keer 1 jaar

31-12-2022

542

542

Vluchtelingenwerk te Amsterdam, Matchez te Amstelveen, INOVA te Alkmaar, Agros te Alkmaar

Participatie en Integratie statushouders

1-7-2018

1-7-2020

4 keer 1 jaar

1-7-2024

373

186

Zorg van de Zaak

Arbodienstverlening

1-2-2020

31-1-2022

2 keer 1 jaar

31-12-2023

28-3-1900

89

Axxerion

Service Management Tool

8-3-2019

7-2-2022

4 keer 1 jaar

7-2-2024

30

83

AW Mense Groen

Snoeien van bomen

1-5-2020

30-4-2022

2 keer 1 jaar

30-4-2024

124

165

De Bie Groen B.V.

Renovatie plantsoenen

1-10-2020

30-9-2022

2 keer 1 jaar

30-9-2024

513

898

De Bie Groen B.V.

Renovatie laanbomen

1-10-2020

30-9-2022

2 keer 1 jaar

30-9-2024

Vitam Catering

Catering gemeentehuis

1-1-2021

31-12-2024

2 keer 1 jaar

31-12-2026

72

288

Secuur Beveiliging

Beveiliging

1-2-2020

31-1-2022

4 keer 1 jaar

31-1-2026

38

76

IMSUS B.V.

Inhuur

25-1-2018

30-6-2021

N.v.t.

N.v.t.

147

43

DUTCH DELTA GROUP B.V.

Automatisering

1-3-2017

31-12-2021

N.v.t.

N.v.t.

72

72

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22