Jaarrekening 2020

Balans

Materiële vaste activa
Deze post bevat de stoffelijke bezittingen van de gemeente met een meerjarig economisch of maatschappelijk nut en worden in termijnen afgeschreven. Investeringen met een economisch nut zijn de investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid om middelen te verwerven en/of verhandelbaar zijn. Dit in tegenstelling tot investeringen met een maatschappelijk nut welke niet verhandelbaar zijn en geen waarde in het economisch verkeer kennen. Ook de investeringen in gronden worden, zolang zij nog niet in gebruik zijn genomen en er geen grondexploitatiebesluit is genomen, opgenomen onder de materiële vaste activa.

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Reclassificatie

Boekwaarde per 1-1-2020

Boekwaarde
31-12-2020

In erfpacht uitgegeven gronden

14.561

14.561

14.561

Overige investeringen met een economisch nut

95.669

95.669

94.261

Investeringen waarvan ter bestrijding vd kosten een heffing
kan worden geheven

55.392

55.392

54.905

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

32.634

32.634

32.230

Totaal

198.256

-

198.256

195.958

In erfpacht uitgegeven gronden

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden weer.

Erfpachtgronden
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij-
vingen

Bijdr. van derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2020

In erfpacht uitgegeven gronden

14.561

0

0

-

14.561

Overige investeringen met een economisch nut

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Overig economisch nut
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Reclassificatie

Boekwaarde per 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2020

Gronden en terreinen

15.235

15.235

15.215

Woonruimten

664

664

670

Bedrijfsgebouwen

66.261

66.261

65.268

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

9.727

9.727

9.427

Vervoermiddelen

153

153

258

Machines, apparaten en installaties

577

577

721

Overige materiële vaste activa

3.052

3.052

2.703

Totaal

95.669

-

95.669

94.261

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Overig economisch nut
(Bedragen x 1.000)

Boekwaarde
1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij-
vingen

Bijdr. van derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2020

Gronden en terreinen

15.235

0

19

0

15.215

Woonruimten

664

140

48

86

670

Bedrijfsgebouwen

66.261

2.593

3.473

113

65.268

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

9.727

177

450

27

9.427

Vervoermiddelen

153

138

33

0

258

Machines, apparaten en installaties

577

190

46

0

721

Overige materiële vaste activa

3.052

528

53

824

0

2.703

Totaal

95.669

3.767

53

4.894

226

-

94.261

Werkzaamheden voor het project Skaeve Huse hebben geleid tot investeringen bij woonruimten. Voor het project Skaeve Huse is een bijdrage in de grondkosten ontvangen van Velison Wonen. Deze is opgenomen onder de bijdragen van derden bij woonruimten.

De investeringen bij bedrijfsgebouwen hebben voor een groot deel betrekking op diverse projecten op het gebied van onderwijs, zoals aanpassing van het gebouw De Beekvliet, De Westbroek, De Hoeksteen en De Rozenbeek in het kader van de herschikking van onderwijsgebouwen in Velserbroek voor totaal
€ 1.657.000. Ook zijn klimaatmaatregelen getroffen in het pand van de Brede School in Velsen-Noord. Daarnaast zijn investeringen gedaan ten behoeve van de sloop en nieuwbouw van de gym-accommodatie Dolfijnzaal in IJmuiden (€ 218.000) en de verduurzaming van het zwembad (€ 706.000).

De investeringen bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft de aanleg van twee kunstgraskorfbalvelden op sportpark Zeewijk (€ 177.000). Daarnaast zijn in het kader van de Regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) bijdragen ontvangen voor een aantal projecten op het gebied van sport. Deze zijn opgenomen onder de bijdragen van derden (€ 113.000 bedrijfsgebouwen +
€ 27.000 grond, weg- en waterbouwkundige werken).

Bij vervoermiddelen is een hoogwerker aangekocht (€ 138.00).

Werkzaamheden met betrekking tot het stadhuis (belichting, restauratie van de kroonluchters, vervanging van de zonwering en aanleg videoconferencing) hebben geleid tot investeringen bij machines, apparaten en installaties. Daarnaast is bij de categorie overige materiële vaste activa voor € 32.000 aan meubilair voor het stadhuis geïnvesteerd en € 496.000 aan automatiseringsprojecten. De verkoop van het pand Doelmanstraat (Dienstencentrum Watervliet) heeft geleid tot een desinvestering van € 53.000.

Investeringen met economisch nut waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven :

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Economisch nut waarvan ter bestr. v/d kosten een heffing kan worden geheven
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij-
vingen

Bijdr. van derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2020

Riolering

55.300

1.120

1.628

0

54.792

Begraafplaatsen

93

41

20

0

113

Totaal

55.392

1.161

1.648

0

54.905

De investeringen in de riolering hebben betrekking op grote projecten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Dit zijn o.a. de projecten Kennemerplein en Van Poptaplantsoen, herinrichting Van den Vondellaan, rioolvervanging Kortenaerstraat, herinrichting omgeving KPN locatie, rioolrenovatie Hoofdstraat en aanbrengen hemelwaterafvoer Watervlietstraat.  
Aanpassen van de personeelsruimte en het vervangen van het hekwerk van begraafplaats Duinhof hebben geleid tot investeringen bij Begraafplaatsen.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Als gevolg van de vernieuwing van de BBV per 1-1-2017 moeten investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut verplicht worden geactiveerd en op dezelfde wijze worden behandeld als investeringen met economisch nut. Deze investeringen werden al geactiveerd (boven een drempel) en in de balans afzonderlijk tot uitdrukking gebracht. In de notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV is opgenomen dat er onderscheid gemaakt moet worden in investeringen vóór 1 januari 2017 en investeringen vanaf 2017.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met
maatschappelijk nut weer die na 2017 zijn geactiveerd.   

Maatschappelijk nut vanaf 2017
(Bedragen x 1.000)

Boekwaarde
1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij-
vingen

Bijdr. van derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2020

Gronden en terreinen

-

-

-

-

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

11.079

3.396

368

1.046

13.062

Overige materiële vaste activa

1.062

97

51

-

1.108

Totaal

12.141

3.493

0

419

1.046

0

14.170

De investeringen bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken hebben voornamelijk betrekking op investeringen in groen en in de nog lopende projecten herinrichting Van den Vondellaan, herinrichting Kennemerlaan en herinrichting omgeving KPN locatie. Ook de herinrichting van de Brederoodseweg, de herinrichting van het Pontplein en fietsoversteken Velserbroek maken deel uit van de investeringen.
Daarnaast zijn investeringen gedaan in speelgelegenheden. Deze staan vermeld onder de categorie overige materiële vaste activa.

Voor de projecten herinrichting Kennemerplein en Van Poptaplantsoen en herinrichting Van den Vondellaan is subsidie ontvangen. Ook voor de projecten herinrichting omgeving KPN locatie en fietsoversteken Velserbroek zijn bijdragen ontvangen. Deze zijn opgenomen onder de bijdragen van derden.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer die tot en met 2016 zijn geactiveerd.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de investering met betrekking tot het Verkeerscirculatieplan niet meer bestaat. Hiertoe heeft een desinvestering plaatsgevonden bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Maatschappelijk nut voor 2017
(Bedragen x 1.000)

Boekwaarde
1-1-2020

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij-
vingen

Bijdr. van derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2020

Gronden en terreinen

1.188

-

-

-

1.188

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

17.481

-

252

2.034

-

15.195

Overige materiële vaste activa

1.824

-

147

-

1.677

Totaal

20.493

0

252

2.181

0

0

18.060

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22