Jaarrekening 2020

Balans

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het rekeningsaldo van de programma’s. In onderstaande tabel is de waarde van het eigen vermogen per 31 december 2019 en 31 december 2020 weergegeven.

Eigen vermogen
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Algemene reserve

8.463

3.374

Bestemmingsreserves

42.119

29.373

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-5.109

6.453

Totaal

45.472

39.200

Reserves
Reserves worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken, door de raad vrij te besteden zijn en waarmee een deel van het bezit wordt gefinancierd.
De reserves worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves. Het rekeningsaldo wordt, zolang de raad geen besluit over het resultaat heeft genomen, toegerekend aan het eigen vermogen. Op de balans wordt dit apart zichtbaar gemaakt. Een bestemmingsreserve wordt door de raad ingesteld met een duidelijk doel (bestemming) voor ogen. Dit is het kenmerkende verschil met de algemene reserve. De bestemmingsreserves zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen, dat apart zichtbaar wordt gemaakt in de balans. In het geval het doel wegvalt en/of wanneer de raad de bestemming wil wijzigen heeft de raad hiertoe de bevoegdheid. Het vrij besteedbare karakter van reserves is een kenmerkend verschil met een voorziening.

Verloop reserves per programma:

Prog

Verloop bestemmingsreserves per programma
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming
resultaat
vorig
boekjaar

Vermindering
ter dekking
van
afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2020

1

Reserve Winkelfonds Velsen

176

0

0

176

1

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied

23

0

10

13

2

Reserve Participatiewet

4.262

289

2.400

2.151

2

Reserve Sociaal Domein

2.556

0

512

-510

1.534

2

Reserve instroom statushouders

592

0

0

-30

562

2

Reserve schuldenfonds

223

0

0

223

2

Reserve sportaccommodaties

690

0

434

249

505

3

Reserve onderhoud openbare ruimte

6.844

0

2.250

4.594

3

Reserve voertuigen

434

0

159

109

384

3

Reserve bestrijding hondenoverlast

49

0

49

0

3

Reserve riolering

3.260

0

207

-224

2.829

3

Reserve Stedelijke vernieuwing

1.178

0

500

678

4

Reserve FLO

1.260

345

563

-37

1.004

4

Reserve verkiezingen

78

0

0

78

5

Reserve Grote Hout/binnenvaartkade

650

0

0

-245

405

5

Personeel en Organisatie

54

0

54

0

5

Reserve Beleidsspeerpunten

0

0

941

941

0

5

Reserve Algemene uitkering

0

0

0

0

Div

Reserve dekking kapitaallasten activa*

8.942

630

131

630

8.812

Div

Reserve Visie op Velsen

10.849

0

5.424

5.425

42.118

1.264

13.633

253

630

29.372

AD

Algemene reserve Grondbedrijf

38

1.080

0

-38

1.080

AD

Algemene reserve

8.425

9.289

10.095

-5.325

0

2.295

8.463

10.369

10.095

-5.363

0

3.375

AD

Rekeningsaldo huidig boekjaar

6.453

0

6.453

AD

Rekeningsaldo vorig boekjaar

-5.109

0

5.109

0

-5.109

6.453

0

5.109

0

6.453

Totaal

45.473

18.085

23.728

-1

630

39.200

In het overzicht betreft de eerste kolom de stand per 31-12-2019 zoals deze in de Jaarrekening 2019 is gepresenteerd. In de kolom ‘Bestemming resultaat vorig boekjaar’ zijn de mutaties weergegeven die voortkomen uit het raadsbesluit van de resultaatbestemming 2019.

Reserves met een structureel karakter
In de begrotingsvoorschriften (BBV) is het uitgangspunt dat reserves worden gezien als incidenteel dekkingsmiddel. Tegenover reservemutaties staan dus normaal gesproken incidentele baten en lasten. Een uitzondering hierop is de reserve dekking kapitaallasten. Onttrekkingen aan deze reserve worden als structureel aangemerkt.

De mutaties in de reserves vinden hun grondslag in de besluitvorming van de raad bij de diverse producten uit de planning en control-cyclus, dan wel vanuit gewijzigde BBV-regelgeving. Deze staan in de tabel onder de toelichting op het verloopoverzicht.

Toelichting op het verloopoverzicht
Reserve Winkelfonds Velsen
In november is er ruim € 3.000 subsidie verstrekt, maar dit was niet begroot, dus kon dit niet onttrokken worden. Dit wordt via de besluitvorming alsnog meegenomen.

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied
In 2020 is conform de begroting € 10.000 toegekend voor het parkmanagement en onttrokken aan de reserve.

Reserve Participatiewet
De afrekening van het resultaat 2019 van IJmond Werkt ad. € 289.000 is aan de reserve toegevoegd. Ter versterking van het eigen vermogen is € 2.400.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve Sociaal domein
Aan de reserve Sociaal Domein is totaal € 512.000 onttrokken. Hiervan heeft € 52.000 betrekking op het innovatiefonds Sociaal Domein, € 40.000 voor de inzet van Praktijk ondersteuning huisartsen (POH) voor de toegang jeugdhulp, € 80.000 voor de inzet jeugdcoaches CJG vanuit kleuren van de begroting. Daarnaast is ter versterking van het weerstandsvermogen € 340.000 onttrokken.

Reserve Schuldenfonds
De begrote onttrekking aan het schuldenfonds heeft niet plaatsgevonden, omdat er in 2020 geen uitgaven zijn gedaan inzake het project New Future vanwege de coronapandemie.

Reserve Sportaccommodaties
Bij de resultaatbestemming van de Jaarrekening 2019 is € 249.000 aan de reserve toegevoegd en naar aanleiding van de 2e Burap 2020 is € 314.000 aan de reserve onttrokken. Verder is € 120.000 aan de reserve onttrokken voor dekking van de kapitaallasten van de nieuw aangelegde kunstgrasvelden van DKV.

Reserve Onderhoud openbare ruimte
De reserve is bedoeld om de kosten van het onderhoud in de openbare ruimte te egaliseren.
De totaal benodigde toevoeging aan de reserve over 2020 bedraagt € 478.000  en is opgebouwd uit nog uit te voeren projecten zoals asfalt Lijndenweg, Rijksweg/Hofgeester Eynde, kruispunt Kanaaldijk-de Geul en De Noostraat. Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van derden voor het Middenhavengebied, een saldo aan bijdragen nutsbedrijven voor het herstraten en afkoopbedragen toekomstig onderhoud voor o.a. het project Nic.Beetslaan/Nieuw Velserduin.

Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming 2020 het positieve resultaat ad € 478.000 aan de reserve toe te voegen.

Ter versterking van het weerstandsvermogen is via de 2e Burap 2020 besloten om een onttrekking te doen van € 2.250.000 door de projecten Stationsweg/Rijksweg en de Julianabrug als investering te gaan opnemen.

Reserve Voertuigen
De reserve is bedoeld om de kosten van onderhoud en vervanging van voertuigen, die niet geactiveerd hoeven te worden, te egaliseren.
In 2020 zijn voertuigen besteld, maar die worden pas in januari 2021 geleverd. Daardoor is de begrote onttrekking lager dan begroot.

Reserve Bestrijding hondenoverlast
De reserve bevat extra middelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast in het kader van handhaving hondenbeleid. De reserve is in het boekjaar 2007 ingesteld en dient ter egalisatie van de ontvangsten en kosten. Ter dekking van de hogere kosten is in 2020 € 49.000 aan de reserve onttrokken.
Als gevolg hiervan is de reserve leeg per 31 december 2020.

Reserve Riolering
De reserve Riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. In deze reserve is ook het ontvangen bedrag van het Hoogheemraadschap voor het ontkoppelen van het verhard oppervlak opgenomen. Ter dekking van de hogere kosten is in 2020 € 207.000 onttrokken.

Reserve Stedelijke vernieuwing
Conform de Begroting 2021 is € 500.000 onttrokken aan deze reserve en toegevoegd aan de Algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. In 2020 zijn geen andere onttrekkingen gedaan.

Reserve Functioneel leeftijdsontslag
Er is conform de begroting gedoteerd aan deze reserve en omdat de werkelijke kosten hoger uitvielen dan begroot, maximaal onttrokken conform de begroting. Daarbij is er, in lijn met de begroting 2021 € 120.000 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve Verkiezingen
De reserve verkiezingen is bedoeld om de ongelijkmatige kosten van de organisatie van de verkiezingen en referenda te egaliseren. De kosten worden mede gedekt uit het daarvoor gereserveerde bedrag. Er zijn dit jaar geen mutaties geweest op de reserve verkiezingen

Reserve Grote Hout/binnenvaartkade
Deze reserve is ingesteld met het besluit van de 2e Bestuursrapportage 2017. Aan de reserve is een bedrag van € 1 mln toegevoegd om de eventuele bijdrage aan de saneringskosten en het opknappen van de binnenvaartkade te kunnen financieren. Aan het begin van het boekjaar resteerde daarvan € 650.000.
Naar aanleiding van het besluit van de jaarrekening 2019 is € 245.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve Personeel en organisatie
De reserve is bedoeld voor kosten die voortvloeien uit organisatieontwikkelingen. Om het weerstandsvermogen te versterken is het saldo van € 54.000 onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan de Algemene reserve. Ook is er besloten de reserve op te heffen.

Reserve Beleidsspeerpunten
De reserve is gevormd voor het overhevelen van begrotingsposten van een begrotingsjaar naar het opvolgende begrotingsjaar. Dit betreft incidentele budgetten, die via de besluitvorming over de resultaatsbestemming van de Jaarstukken 2019 beschikbaar zijn gesteld. In 2020 is er conform de begroting € 941.000 onttrokken aan de reserve. Een deel hiervan is vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat omdat er minder is uitgegeven dan verwacht.

Reserve Algemene uitkering
Bij de besluitvorming van de jaarstukken 2018 is deze reserve gevormd, als een behoedzaamheidsreserve, om de verwachte daling van de Algemene uitkering over het lopende jaar op te vangen. Wij verwachten in de komende circulaires over het gemeentefonds geen daling van de Algemene uitkering 2020.

Reserve Dekking kapitaallasten activa
Deze reserve is gevormd om toekomstige lasten van investeringen te dekken. Jaarlijks wordt op basis van de afschrijvingstermijnen en rente een bedrag onttrokken om (een deel van) de kapitaallasten te dekken. In 2020 is dit een bedrag van totaal € 760.000.

Tevens is volgens bestaand beleid, vastgesteld in de nota reserves en voorzieningen, een bedrag aan rente van € 192.000 toegevoegd aan deze reserve. Ook heeft naast een jaarlijkse toevoeging van
€ 150.000 van het project De Ring (sporthal Zeewijk),een incidentele toevoeging plaatsgevonden vanwege de kunstgrasvelden van DKV van € 288.000.

Reserve Visie op Velsen

*   Als gevolg van de versterkingsmaatregelen voor het weerstandsvermogen is het restant niet-geoormerkt vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve (zie ook begroting 2021)      
** Dit bedrag was nog niet beschikbaar gesteld, maar dient ter versterking van het weerstandsvermogen   

Algemene reserve Grondbedrijf
De risico’s van gebiedsontwikkeling worden gedekt door de algemene reserve grondbedrijf. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf wordt tijdens de jaarrekening bepaald ter hoogte van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald op 150% van het bepaalde risicobedrag conform het risicomanagement. Indien de reserve onder de minimale omvang komt, zal deze worden aangevuld uit de algemene middelen/reserve van de gemeente. Bij een omvang boven de maximale omvang vloeit het meerdere van de reserve naar de Algemene reserve van de gemeente. De reserve is aangevuld  tot het berekende risicobedrag van € 1.080.000

Algemene reserve
In de Begroting 2020 was rekening gehouden met een tekort van € 3,1 mln. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve. Dit geldt ook voor het tekort uit de 1e en 2e Bestuursrapportage van € 6,9 mln. Om het weerstandsvermogen te versterken is een bedrag van € 9,3 mln toegevoegd aan de Algemene reserve.

Resultaat rekeningsaldo vorig boekjaar
Het saldo van de jaarrekening wordt gerekend tot het eigen vermogen. Na besluitvorming over de Jaarstukken 2019 is het resultaat van 2019 bestemd .Het tekort van € 5,1 mln is onttrokken aan de reserve.

Resultaat rekeningsaldo huidig boekjaar
Onder dit kopje wordt het resultaat van het boekjaar opgenomen. Het resultaat is apart zichtbaar op de balans. Vooralsnog, tot de besluitvorming door de raad over bestemming van dit bedrag, wordt het resultaat tot het eigen vermogen gerekend. Het te bestemmen saldo bedraagt € 5.749.000 positief.

Besluitvorming mutaties in de reserves

Besluitvorming
(bedragen x € 1.000)

bij

af

Begroting 2020 - R19.066

Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen voor het realiseren van de doelstelling van de Visie op Velsen.

815

Onttrekking aan de reserve Parkmanagement voor een bijdragen aan het parkmanagement.

10

Onttrekking aan de reserve Participatiewet i.v.m bekostigen verwachte uitkeringen.

409

Onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten tbv programma Sociaal en Vitaal Velsen, programma Wonen en leven in Velsen en programma Organisatie en financiën

796

Onttrekking aan de reserve statushouders als gevolg van de verwachte instroom van statushouders.

261

Onttrekking aan de reserve Sociaal domein i.v.m. het verwacht te kort op de taken uit het Sociaal domein, continueren innovatiebudget Sociaal domein en voor de realisatie van de IJmondiale projecten van het Transformatiefonds Jeugd.

803

Onttrekking aan de reserve Bestrijding hondenoverlast ter dekking van de extra werkzaamheden

26

Onttrekking aan de reserve Voertuigen t.b.v. het egaliseren van de lasten in verband met vervanging van de voertuigen.

233

De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woning voorraad, herstructurering van de bestaande woning voorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties.

220

Onttrekking aan de reserve Riolering om de tarieven te egaliseren.

110

Toevoeging aan de reserve verkiezingen i.v.m. met het niet doorgaan van de geplande verkiezingen in 2020.

71

Toevoeging aan de reserve FLO om schommelingen in de begroting te voorkomen.

345

Een onttrekking aan de reserve Sportaccommodaties conform het onderhoudsplan.

154

Toevoeging aan de reserve afvalstoffenheffing om de tarieven te egaliseren.

32

Onttrekking aan de reserve FLO om schommeling in de begroting te voorkomen.

208

Toevoeging aan de reserve Dekking Kapitaallasten van de jaarlijkse rente

369

Het saldo van de Begroting 2020 te onttrekken aan de Algemene reserve.

3.129

Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen t.b.v City marketing, kustplaats IJmuiden aan zee, promotie en Haven kwartier.

795

Jaarstukken 2019 - R20.036

Toevoeging aan reserve Beleidsspeerpunten

941

Toevoeging aan reserve Sportaccommodaties

249

Onttrekking aan reserve Statushouders

30

Onttrekking aan de reserve FLO

37

Onttrekking aan reserve Grote Hout/binnenvaartkade

245

Onttrekking aan reserve Sociaal domein

510

Onttrekking aan de reserve Riolering

224

Toevoeging aan reserve Voertuigen

109

Onttrekking aan reserve Grondbedrijf

38

Onttrekking aan de Algemene reserve

5.325

Toevoeging aan reserve Participatiewet

380

Toevoeging aan reserve Openbare Ruimte

149

Onttrekking aan reserve Grondbedrijf

1.200

Perspectiefnota -

1e Burap - R20.038

Onttrekking reserve schuldhulpfonds

18

Verhoging van de onttrekking van Citymarketing & Rauwe loper.

459

Verhoging van de onttrekking voor Techport IJmuiden.

100

Verhoging van de onttrekking voor Interessant IJmuiden.

116

Verhoging van de onttrekking voor Fonds sociaal culturele infrastructuur.

242

Verhoging van de onttrekking voor Havenkwartier & viskade.

158

Verhoging van de onttrekking voor Kustvisie.

114

Verhoging van de onttrekking voor Brak.

65

Verhoging van de onttrekking voor Democratische verrijking/samenspel.

15

Verhoging van de onttrekking voor Actualisatie Visie op Velsen.

96

Verhoging van de onttrekking voor Impuls Buitensport.

230

Verhoging van de onttrekking voor Brak.

30

Toevoeging aan de reserve voor impulsprojecten.

100

Bestedingsvoorstellen

Diversen

Ontrekking reserve Visie op Velsen (Programmaplan Samenspel 2020)

90

Onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten

941

Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen voor (Viskade onderdeel Havenkwartier).

470

Begroting 2021 R20.058

Toevoeging aan de reserve algemene reserve t.b.v versterken weerstandsvermogen

9.289

Onttrekking aan de reserve Participatiewet t.b.v versterken weerstandsvermogen

2.400

Onttrekking aan de reserve Openbare ruimte t.b.v versterken weerstandsvermogen

2.250

Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen (innovatiefonds duurzaamheid) t.b.v versterken weerstandsvermogen

1.800

Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen (niet geoormerkte deel) t.b.v versterken weerstandsvermogen

1.150

Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen (Interessant IJmuiden) t.b.v versterken weerstandsvermogen

500

Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen (Samenspel) t.b.v versterken weerstandsvermogen

175

Onttrekking aan de reserve Sociaal domein t.b.v versterken weerstandsvermogen

340

Onttrekking aan de reserve Stedelijke vernieuwing t.b.v versterken weerstandsvermogen

500

Onttrekking aan de reserve FLO t.b.v versterken weerstandsvermogen

120

Onttrekking aan de reserve Personeel t.b.v versterken weerstandsvermogen

54

2e Burap - R20.077

Verhoging van de onttrekking reserve FLO

236

Onttrekking aan de reserve Visie op Velsen voor (Impuls buitensport).

168

Toevoeging aan de reserve Participatie (afrekening Ijmond Werkt)

289-

Verlaging aan de onttrekking reserve instroom Statushouders

214-

Verhoging van de onttrekking Schuldenfonds jongeren

103

Verlaging toevoeging reserve Verkiezingen

71-

Verhoging van de onttrekking reserve Sportaccommodaties

280

Verhoging van de toevoeging aan de reserve Kapitaallasten

261

Verlaging onttrekking reserve Kapitaallasten

35-

Onttrekking aan de algemene reserve voor de 1e Bestuursrapportage 2020

4.072

Onttrekking aan de algemene reserve voor de 2e Bestuursrapportage 2020

2.894

Totaal begrote mutaties

13.424

34.026

Besluitvorming jaarstukken 2019

3.028

6.409

Totaal besluit via exploitatie

10.396

27.617

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22