Jaarrekening 2020

Balans

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het langlopend vreemd vermogen betreft de door de gemeente voor een periode langer dan een jaar geleende bedragen. Waarborgsommen betreffen door derden betaalde bedragen omdat zij gebruik maken van gemeentelijke eigendommen. Als door dit gebruik schade ontstaat, vervalt de waarborgsom geheel of gedeeltelijk. Als het gebruik stopt wordt de waarborgsom terugbetaald. Waarborgsommen worden om die reden gezien als een schuld.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2020:

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Obligatieleningen

31.000

23.000

Onderhandse leningen:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

65.242

84.686

- Binnenlandse bedrijven

40.000

40.000

- Overige binnenlandse sectoren

- Overige buitenlandse sectoren

10.000

10.000

115.242

134.686

Door derden belegde gelden:

Waarborgsommen

2.514

2.393

De leningen zijn opgenomen bij diverse financiële instellingen. In 2020 is er voor 25 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. Daarnaast is er 13,5 miljoen aan leningen afgelost, waarvan € 8 miljoen aan obligatieleningen.
Onder de waarborgsommen is per 31-12-2020 een vordering € 184.000 van het ministerie opgenomen inzake Statushouders. Deze wordt in 6 jaar afgelost.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22