Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Door het coronavirus is het jaar 2020 een bijzonder jaar geworden. De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. De beperkende maatregelen raken iedereen; onze inwoners, bedrijven en instellingen. En dus ook ons als gemeente. Onze focus was en is nog steeds om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken  de effecten te verzachten. Onze reguliere taken hebben we zoveel mogelijk, al dan niet aangepast, uitgevoerd. Ook hebben we extra aandacht kunnen geven aan onze speerpunten.

Wij bieden de raad het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 aan. Daarin schetsen wij het jaar zowel financieel als beleidsmatig. In deze aanbiedingsbrief staan de highlights van 2020.

Extra inzet op speerpunten
Lokaal Klimaatakkoord
Met het Lokaal Klimaatakkoord maakt de gemeente Velsen zichtbaar welke inspanningen geleverd worden om de nationale en internationale klimaatdoelen op het gebied van op CO2-reductie te halen.

Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie,
In 2020 startte gemeente Velsen met het ontwikkelen van duurzaam en circulair inkopen. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt. Velsen en de andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben afgesproken om in 2025 50% circulair in te kopen. Begin 2020 is het convenant Energiehaven ondertekend. Dit is goed voor de haveneconomie en de ambitie om de hoofdstad van offshore wind te worden.

Voorkomen van armoede in Velsen
Met ons armoedebeleid zorgen wij dat alle kinderen blijven meedoen en geen achterstand oplopen in hun ontwikkeling. Met het vaststellen van de armoedevisie is een start gegeven aan een andere werkwijze voor armoedebeleid. In de aanpak van armoedebestrijding staat de cliënt centraal en worden onderliggende oorzaken mee genomen in de aanpak van armoedebestrijding. Ook willen we oorzaak en gevolg beter in beeld krijgen.

Bouwen aan een effectievere en betaalbare jeugdhulp
Het Rijk stelde in 2018, 2019 en 2020 geld beschikbaar voor het transformeren van jeugdhulp. Er zijn meerdere projecten gefinancierd. Denk hierbij aan thuisbegeleiding in jonge, kwetsbare gezinnen door de jeugdgezondheidszorg, online ondersteuning van kinderen waarvan de ouders in (complexe) scheiding zijn verwikkeld en het opzetten van een denktank ‘zo thuis mogelijk’. Hierin wordt voor jongeren in de regio een passende verblijfsplek gevonden. Meerdere plannen zijn gestart in 2020 en lopen door in 2021.
We versterken de samenwerking tussen het onderwijs en jeugdhulp dooronderwijs- zorgarrangementen in te zetten. In de regio IJmond hebben we verschillende onderwijs-zorgklassen waar op een kleine groep kinderen zowel een onderwijsprofessional als een jeugdhulpprofessional aanwezig is. Hierdoor kunnen meer kinderen onderwijs volgen.

Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de Toekomst
De vraag naar woningen is groot, zowel in Velsen als in de regio. Samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en inwoners kijken we naar nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die aansluiten bij de woonwensen van de gebruikers en tegelijkertijd passen bij de omgeving. Dat betekent verstedelijking en herstructurering in IJmuiden en Velsen-Noord en aandacht voor het dorpse karakter van de andere kernen. Voor alle woningbouw geldt dat deze moet bijdragen aan het doel van een diverse, betaalbare en duurzame woningvoorraad.

Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door gebiedsgerichte integrale aanpak
De gemeente Velsen stelde met de andere IJmondgemeenten en de provincie een conceptprogramma Gezondheid en Luchtkwaliteit op. Het programma omvat gezondheidsmaatregelen en (gebiedsgerichte) maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Samen met andere overheden werkt de gemeente hiermee toe naar het behalen van de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2030.
Ook zijn er campagnes gevoerd om onze winkelgebieden te ondersteunen in deze tijd (Ik Koop Lokaal) of om onze inwoners en bezoekers kennis te laten maken met al het moois dat onze gemeente te bieden heeft (Ik Bezoek Lokaal). Verenigingen en instellingen (Stadschouwburg) zijn hard geraakt. De gemeente Velsen heeft waar mogelijk zoveel mogelijk steun geboden.

Inzetten op integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast
In 2020 is in Velsen opgetreden tegen tien drugspanden. Op grond van de Opiumwet (Damoclesbeleid) zijn zeven drugspanden gesloten en is in drie gevallen een waarschuwing gegeven.
Eind 2020 hebben twaalf Noord-Hollandse gemeenten hun Damoclesbeleid op elkaar afgestemd. Daarmee wordt voorkomen dat criminelen uitwijken naar een buurgemeenten met minder regels.

Corona bepaalde het jaar 2020
Wij hebben extra ingezet op handhaving, inkomensondersteuning, ondersteuning maatschappelijke instellingen (subsidies), organisaties Wmo en jeugdhulp, gebruikers van onze panden (kwijtschelding) en het aanpassen van werkwijzen. Verschillende sectoren (zoals horeca, cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar. Daarnaast zien we onze inkomsten teruglopen (toeristenbelasting/leges voor huwelijken en evenementen en lagere huurinkomsten door kwijtscheldingen ervan) en onze kosten stijgen. Het Rijk heeft aan het begin van de crisis toegezegd gemeenten te compenseren voor de financiële effecten van corona en doet dit ruimhartig.

Er is sprake van een langdurige crisis waarvan niemand het verloop kan voorspellen. Dat bracht in 2020 ook voor het college nieuwe opgaven met zich mee: hoe richten we de crisisorganisatie in? Hoe vertalen we landelijk opgelegde crisismaatregelen en regelingen op lokaal niveau? Wat kunnen we betekenen voor onze inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers? Hoe brengen we hun zorgen over naar de regio en landelijk? Wat zijn de gevolgen op de langere termijn? Maar ook: hoe gaan we door met onze ‘gewone’ werkzaamheden en wat hebben we daarvoor nodig?

Het algehele beeld van de economie in Nederland werd in 2020 (en nu nog steeds) gedomineerd door corona. Voor Velsen betekende dit ca. € 12,5 miljoen aan extra kosten (en gemiste opbrengsten) door corona gerelateerde maatregelen in 2020. Het overgrote deel van de extra kosten was voor inkomensondersteuning voor ondernemers; de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers).

Financieel resultaat 2020
Ook in 2020 zien we dat de kosten, van met name Jeugdhulp en de Wmo, blijven stijgen. Tot op heden hebben wij hiervoor geen aanvullende compensatie van het Rijk mogen ontvangen. Daardoor hebben wij in 2020 € 5,3 mln extra aan budget vrij moeten maken om de hogere kosten te kunnen dekken. Daarvoor hebben wij de Algemene reserve moeten aanspreken.  
Om deze reserve op niveau te houden, hebben wij de reserve aangevuld en daarmee het weerstandsvermogen versterkt om tegenvallers op te kunnen vangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22