Jaarrekening 2020

Balans

Vaste activa

Kader
Het kader voor de vaste activa is door de raad vastgesteld in de nota Investeren en afschrijven 2020 op 24 september 2020. Deze nota is met terugwerkende kracht van toepassing per 1 januari 2020. Hierin zijn onder meer de afschrijvingstermijnen, de methode en het moment van afschrijven opgenomen. De investeringen worden voortaan per 1 januari van het volgend jaar nadat het in gebruik is genomen lineair in termijnen afgeschreven volgens de verwachte gebruiksduur.

De toegepaste termijnen zijn in hoofdlijnen:

Activasoort

Afschrijvingstermijn

Gronden en terreinen

0

Woonruimten

15-40 jaar

Bedrijfsgebouwen

15-40 jaar

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

          15-50 jaar

Vervoermiddelen

5-10 jaar

Machines, apparaten en installaties

5-15 jaar

Overige materiële vaste activa

4-25 jaar

De commissie BBV heeft in januari 2020 de notitie 'Materiële vaste activa' vastgesteld. De notitie is van toepassing op deze jaarrekening, met uitzondering van de bepalingen en richtlijnen betreffende recent beheerplan en hersteltermijn achterstallig onderhoud.

Overgangsregeling
Deze nota gaat in per 1 januari 2020 en geldt voor alle investeringen waarvoor het krediet in 2020 beschikbaar is gesteld. Voor alle investeringen, waarvan het krediet vóór 2020 door de raad beschikbaar is gesteld, geldt het kader van de nota Investeren en afschrijven die door de raad d.d. 11-2-2010 is vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22