Jaarrekening 2020

Balans

Immateriële vaste activa
Onder immaterieel wordt verstaan vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces.

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Immateriële vaste activa
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Reclassi-
ficatie

Boekwaarde
1-1-2020

Boekwaarde
31-12-2020

Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio

-

-

Kosten onderzoek en ontwikkeling
voor een bepaald actief

77

77

-

Bijdrage aan activa in eigendom
van derden

1.824

1.824

1.746

Totaal

1.901

1.901

1.746

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:

Immateriële vaste activa
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Reclassi-
ficatie

Boekwaarde
1-1-2020

Inves-
teringen

Desinves-teringen

Afschrij-
vingen

Bijdr. van derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2020

Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio

-

-

-

-

Kosten onderzoek en ontwikkeling
voor een bepaald actief

77

77

77-

-

-

0

Bijdrage aan activa in eigendom
van derden

1.824

1.824

-

79

-

1.746

Totaal

1.901

1.901

77-

-

79

-

-

1.746

Toelichting

De immateriële vaste activa omvat de kosten van onderzoek en ontwikkeling in het kader van het kleinschalig opdrachtgeverschap en de investeringen van activa in gebruik bij derden: de 1e inrichting van scholen en de bijdrage aan Zeehaven IJmuiden.

De kosten van het voorbereidingskrediet Haalbaarheidsonderzoek Lagersstraat zijn overboekt naar het grondexploitatiecomplex Lagersstraat. Dit heeft geleid tot een negatieve investering van € 77.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22