Jaarrekening 2020

Diverse overzichten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

n

=

L

Onderwerp

B/L

Begroot
2020

Gew.
Begr.
2020

Realisatie
2020

Toelichting

Bron

(bedragen x € 1.000)

Ondernemenden duurzaam Velsen

Sail 2020

Lasten

130

0

0

Maatregelen t.b.v. veiligheid, verkeer

Begr 2020

Middenhavengebied

Lasten

10

10

10

Dekking res. Parkmanagement

Begr 2020

Impulsprojecten (Techport, Promotie, Interessant Citymarketing

Lasten

1.180

1.854

652

Dekking res. Visie op Velsen

Begr 2020
1e Burap

Versterken eigen vermogen

Lasten

0

2.300

2.300

Dekking res. Visie op Velsen

Begr 2021
1e Burap

Transitievisie warmte, wijkaanpak, etc

Lasten

0

260

153

Programma duurzaamheid

1e Burap

Transitievisie warmte, wijkaanpak, etc

Baten

0

260

260

Bijdrage decembercirculaire

1e Burap

Correctie budget Res.Visie op Velsen

Baten

0

100

0

Dekking res. Visie op Velsen

1e burap

Reductie energieverbruik

Lasten

0

387

387

Uitvoering door de omgevingsdienst

2e burap

Reductie energieverbruik

Baten

0

387

387

Subsidie provincie

2e burap

Regionaal Energiebesparingsprog.

lasten

0

0

148

Uitvoering door de omgevingsdienst

Jaarrekening

Regionaal Energiebesparingsprog.

Baten

0

0

148

Subsidie provincie

Jaarrekening

Samenspel

Lasten

0

80

80

Energietransitie

Begr. 2020

Vitaal en sociaal Velsen

Samenspel

Lasten

100

0

0

Pilot Gebiedsgebonden werken

Begr. 2020

Samenspel

Lasten

80

0

0

Energietransitie

Begr. 2020

Iedereen doet mee

Lasten

100

100

100

Maatwerk bij ondersteuning

Begr. 2020

Statushouders

Lasten

79

79

79

Verhogen taalniveau

Begr. 2020

Iedereen doet mee

Lasten

80

80

80

Eenvoudige toegang sociaal domein

Begr. 2020

Transformatie Jeugd

Lasten

301

301

258

Dekking res. Sociaal domein

Begr. 2020

IJmond Werkt!

Lasten

392

392

0

Dekking res. Participatiewet

Begr. 2020

Saldo bijstandsuitkeringen

Lasten

17

17

0

Dekking res. Participatiewet

Begr. 2020

Iedereen doet mee

Lasten

40

40

31

Verzelfstandiging sportuitvoering

Begr. 2020

Iedereen doet mee

Lasten

60

60

77

Nieuwe sportagenda

Begr. 2020

Iedereen doet mee

Baten

45

45

45

Bijdrage rijk sportagenda

Begr. 2020

Maatschappelijke opvang

Lasten

47

47

47

Voorbereiding doordecentralisatie

Begr. 2020

Intensivering instroom

Lasten

261

285

147

Dekking res. Statushouders

Begr. 2020
2e Burap

Wet inburgering / Pilot Z-route

Lasten

0

200

83

Dekking res. Statushouders

2e Burap

Wet inburgering / Pilot Z-route

Baten

0

439

439

Dekking res. Statushouders

2e Burap

Innovatiebudget Sociaal domein

Lasten

350

350

92

Dekking res. Sociaal domein

Begr. 2020

Jeugdcoaches

Lasten

80

80

80

Dekking res. Sociaal domein

Begr. 2020

Praktijk Ondersteuners Huisartsen

Lasten

72

72

40

Dekking res. Sociaal domein

Begr. 2020

New Future

Lasten

0

18

18

Dekking res. Schuldenfonds jongeren

1e Burap

Pilot New future Velsen

Lasten

0

120

0

Schuldfonds Jongeren

1e & 2e Burap

Taalhuis

Baten

0

92

93

Subsidie taalhuis

2e Burap

Taalhuis

Lasten

0

77

74

Kosten Taalhuis

2e Burap

Kenter Jeugdhulp

Lasten

0

343

343

Bijdrage Kenter continuïteit van de zorg

2e Burap

Afrekening IJmond Werkt!

Baten

0

289

289

Afrekening IJW 2020

2e Burap

Onderhoud sportaccommodaties

Lasten

0

120

120

Dekking res. sportaccommodaties

2e Burap

Fonds Sociaal Culturele infrastructuur

Lasten

0

409

115

Dekking res. Visie op Velsen

1e Burap

Afvalstoffenheffing

Baten

0

32

0

Dekking res. Afvalstoffenheffing

Begr. 2020

TOZO regeling

Lasten

0

7.100

8.020

TOZO uitvoering regeling

2e Burap

TOZO regeling - bijdrage

Baten

7.100

8.020

TOZO uitvoering regeling - bijdrage

2e Burap

Versterken eigen vermogen

Lasten

2.400

2.400

Dekking reserve Participatiewet

Begr 2021

Versterken eigen vermogen

Lasten

340

340

Dekking res. Sociaal domein

Begr 2021

Wonen en leven in Velsen

Ideale buitendienst

Lasten

175

175

64

Voorbereiding nieuwe werkwijze

Begr. 2020

Egalisatie voertuigen

Lasten

233

233

159

Dekking res. Voertuigen

Begr. 2020

Vergroeningsimpuls

Lasten

0

153

127

Van grijs naar groen impulsproject

Begr. 2020

Spitspont

Lasten

0

397

349

Spitspont i.v.m. afgesloten sluisroute

2e Burap

Spitspont

Baten

0

397

346

Spitspont i.v.m. afgesloten sluisroute

2e Burap

Beider. div. projecten

Lasten

220

220

127

Dekking res. Stedelijke vernieuwing

Begr. 2020

Hondenoverlast

Lasten

26

26

49

Dekking res. Bestr. Hondenoverlast

Begr. 2020

Omgevingswet

Lasten

100

525

259

Voorbereiding doordecentralisatie

Begr. 2020

Afronding openbare ruimte Parkzicht

Lasten

0

75

0

Oplevering bouwplan Parkzicht

1e Burap

Havenkwartier, Kustvisie, Brak! en startersleningen

Lasten

430

1.267

778

Dekking reserve visie op Velsen

Begr. 2020 &
2e Burap

realisatie Viskade

Lasten

0

1.370

1.557

Kosten realisatie Viskade

2e Burap

realisatie Viskade

Baten

0

1.370

1.422

Bijdrage Zeehaven Ijmuiden& subs.prov.NH

2e Burap

Opstalrecht

Baten

0

84

84

Eenmalig opstalrecht nieuw hoogspanningsnet

2e Burap

Voorziening afkoop grafonderhoud

Lasten

0

38

31

Toevoeging voorziening grafonderhoud

2e Burap

Accommodatiebeleid Verkoop

Baten

0

277

277

Verkoop twee percelen grond een pand

2e Burap

Extra inzet bestuursondersteuning

Lasten

190

166

Vervanging bij ziekte

2e Burap

Riolering

Lasten

0

110

207

Egalisatie res. Riolering

Begr. 2020

Versterken eigen vermogen

Lasten

2.250

2.250

Dekking reserve onderhoud openbare ruimte

Begr 2021
1e Burap

Versterken eigen vermogen

Lasten

500

500

Dekking reserve stedelijke vernieuwing

Begr 2021
1e Burap

Burger en bestuur

Onttrekking FLO

Lasten

208

443

443

Kosten FLO brandweer

Begr. 2020
2e Burap

Storting reserve

Baten

345

345

345

Dekking res FLO

Begr. 2020

Verkiezingen

Lasten

71

0

0

Dekking res. Visie op Velsen

Begr. 2020
2e Burap

Programmaplan Samenspel

Baten

0

201

82

Dekking res. Visie op Velsen

1e Burap

Versterken eigen vermogen

Lasten

175

175

Dekking reserve visie op Velsen

Begr 2021
1e Burap

Versterken eigen vermogen

Lasten

120

120

Dekking reserve FLO

Begr 2021
1e Burap

Financiën en organisatie

Voorziening ICT

Lasten

1.500

1.500

968

Toekomstbestendige ICT

Begr. 2020

Omgevingswet

Lasten

0

178

46

Voorbereiding doordecentralisatie

Begr. 2020

Sportaccommodaties

Lasten

154

314

314

Dekking res. Sportaccommodaties

Begr. 2020
2e Burap

Afvalstoffenheffing

Baten

32

0

0

Egalisatie res. Afvalstoffenheffing

Begr. 2020

Grondexploitatie

Lasten

204

204

1.080

Dekking Algemene res. grondbedrijf

Jaarstukken 2020

Reserve Beleidsspeerpunten

Baten

0

941

941

Diverse beleidsactiviteiten uit 2019

Raadsbesluit

Impuls buitensport

Baten

0

230

168

Dekking res. Visie op Velsen

1e Burap

Versterken eigen vermogen

Lasten

1.150

1.150

Dekking res. Visie op Velsen

Begr 2021
1e Burap

Versterken eigen vermogen

Lasten

54

54

Dekking reserve personeel/organisatie

Begr 2021
1e Burap

Versterken eigen vermogen

Baten

9.289

9.289

toevoeging reserve eigen vermogen

Begr 2021
1e Burap

Corona compensatie Rijk

Baten

0

4.433

2.346

Specifieke vergoeding via Alg. uitkering

2e Burap

Corona kosten

Lasten

0

1.889

1.159

Corona alle programma's

2e Burap

Corona lagere inkomsten

Baten

0

1.578

601

Corona alle programma's

2e Burap

Corona compensatie Rijk sportver.

Baten

0

146

146

Specifieke uitkering van het Rijk

2e Burap

Corona kwijtschelding sportver.

Lasten

0

174

118

Kwijtschelding huur sportver.

2e Burap

Corona TOZO uitvoeringskosten

Lasten

0

726

336

Extra personele inzet

2e Burap
Jaarstukken

Corona TOZO compensatie Rijk

Baten

0

850

336

dekking personele inzet

2e Burap
Jaarstukken

Totaal incidentele baten

Baten

422

28.885

26.064

Totaal incidentele lasten

Lasten

6.699

32.377

28.860

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserve

(bedragen x € 1.000)

Toevoeging/onttrekking

Begroot
2020

Gew.
Begr.
2020

Realisatie
2020

Toelichting

Bron

Ondernemend en duurzaam Velsen

Reserve afvalstoffen

Onttr.

32

0

0

Reclassificatie naar programma 2

Begr. 2020
2e Burap

Visie op Velsen

Onttr.

1.180

1.854

652

Impulsprojecten

Begr. 2020
1e Burap

Visie op Velsen

Onttr.

2.300

2.300

versterken weerstandsvermogen

Begr. 2021

Visie op Velsen

Toev.

0

100

0

Promotie impulsprojecten

1e Burap

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied

Onttr.

10

10

10

Bijdrage kostenBIZ Middenhavengebied

Begr. 2020

Vitaal en sociaal Velsen

Participatiewet

Onttr.

409

409

0

Begr. 2020

Participatiewet

Onttr.

2.400

2.400

versterken weerstandsvermogen

Begr. 2021

Participatiewet

Onttr.

-289

-289

Afrekening Ijmond werkt 2019

2e Burap

Schuldenfonds jongeren

Onttr.

120

0

Pilot New future Velsen

1e Burap
2e Burap

Sociaal domein

Onttr.

803

803

172

Dekking tekort jeugd

Begr. 2019
1e Burap

Sociaal domein

Onttr.

340

340

Versterken weerstandsvermogen

Begr. 2021

Statushouders

Onttr.

261

47

0

Verlaging onttrekking res. statushouders

Begr. 2020
2e Burap

Reserve afvalstoffen

Toev.

32

0

om de tarieven te egaliseren.

2 Burap

Res. Visie op Velsen

Onttr.

409

114

Fonds Sociaal Cuturele infrastructuur

1e Burap

Res. Sportaccomodaties

Onttr.

120

120

onderhoud sportaccomodaties

2e Burap

Wonen en leven in Velsen

Res.voertuigen

Onttr.

233

233

159

Egalisatie voertuigen

Begr. 2020

Visie op Velsen

Onttr.

430

1.267

783

Startersleningen/Havenkwartier/ Kustvisie en Brak

Begr. 2020
2e Burap

Riolering

Onttr.

110

110

207

Egalisatie rioolrecht

Begr. 2020

Bestrijding overlast

Onttr.

26

26

49

Egalisatie hondenoverlast

Begr. 2020

Res. Onderhoud openbare ruimte

Onttr.

0

2.250

2.250

Versterken weerstandsvermogen

Begr. 2021

Reseve stedelijke vernieuwing

Onttr.

220

720

500

Duurzaamheidsmaatregelen woningvoorraad
Versterken weerstandsvermogen

Begr. 2020
Begr. 2021

Burger en bestuur

Verkiezingen

Toev.

71

0

0

Geen toevoeging aan de reserve. Geen financiele consequenties.

Begr. 2020
2e Burap

Reserve FLO

Toev.

345

345

345

Jaarlijkse dotatie Reserve FLO

Begr. 2020

Reserve FLO

Onttr.

208

443

443

FLO kosten 2020

Begr. 2020
2e Burap

Reserve FLO

Onttr.

120

120

Versterken weerstandsvermogen

Begr. 2021

RES.Visie op Velsen

Onttr.

0

201

82

Project dem. verrijking en Samenspel

1e Burap
Bestedingsvoorstel

RES.Visie op Velsen

Onttr.

0

175

175

Versterken weerstansvermogen (samenspel)

Begr. 2021

Organisatie en financiën

Sportaccommodaties

Onttr.

154

314

314

Grootonderhoud sportpark Groeneveen

Begr. 2020
2e Burap

Visie op Velsen

Onttr.

230

168

Impulse projecten / buitensport

1e Burap

Visie op Velsen

Onttr.

1.150

1.150

Versterken weerstandsvermogen

Begr. 2021

Algemene reserve

Toev.

9.289

9.289

Versterken weerstandsvermogen

Raadsbesluit Begr.2021

Algemene reserve

Onttr.

6.966

6.966

Onttrekking saldo 1e & 2e Burap

2e Burap

Algemene reserve

Onttr.

3.129

3.129

Begroting saldo 2020

Begr. 2020

Reserve Personeel/Organisatie

Onttr.

54

54

Versterken weerstandsvermogen

Raadsbesluit Begr.2021

Reserve Beleidsspeerpunten

Onttr.

941

941

beleidsspeerpunten

Bestedingsvoorstel

Reserve Grondbedrijf

Toev.

0

0

1.080

conform mpg

mpg

Totaal incidentele onttrekkingen

Onttr.

4.076

26.852

23.308

Totaal incidentele toevoegingen

Toev.

416

9.766

10.714

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22