Jaarrekening 2020

Balans

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de kapitaalverstrekkingen en leningen.

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Financiële vaste activa
(Bedrag x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Inves- teringen

Desinves- teringen

Afschrijvingen/
aflossingen

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

642

0

0

0

642

- gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

- overige verbonden partijen

849

0

0

0

849

Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

3.304

0

0

561

2.743

Overige langlopende leningen

100

0

0

2

98

Overige uitzettingen met een
looptijd > één jaar

0

0

0

0

0

Totaal

4.894

0

0

563

0

4.332

Leningen aan woningbouwcorporaties
Door de reguliere aflossingen is het saldo van de uitstaande leningen afgenomen met € 561.000.

Overige langlopende geldleningen
In deze post zijn leningen opgenomen aan diverse welzijns- en sportinstellingen en een lening aan de Stichting Exploitatie Forteiland. Voor laatstgenoemde lening is ter grootte van de lening van € 3.600.000 een voorziening getroffen. Aflossingen van deze lening hebben invloed op de hoogte van de voorziening en geven direct een incidenteel voordeel in het resultaat. De raad van toezicht van de stichting heeft de gemeente laten weten in 2020 geen aflossing op de lening te kunnen doen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22