Jaarrekening 2020

Balans

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen zijn bedragen die de gemeente van derden moet ontvangen. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
(Bedragen x € 1.000)

Balanswaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Voorziening
oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

9.961

10.235

0

10.235

Verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0

0

0

0

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

25

29

0

29

Overige vorderingen

3.866

10.538

3.198

7.339

Overige uitzettingen

0

0

0

Totaal

13.853

20.801

3.198

17.603

Vorderingen openbare lichamen
De vordering op ‘openbare lichamen’ heeft grotendeels betrekking op de vordering op de Belastingdienst inzake BTW compensatiefonds 2020 van € 9 mln. Dit is 0,18 mln lager dan in 2019.
Daarnaast is de nog te ontvangen BTW € 0,02 mln hoger dan in 2019.
De vordering op andere overheden valt € 0,35 mln hoger uit dan in 2019, met name als gevolg van een nog te ontvangen subsidie duurzaamheid over 2020.

Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen
Dit betreft de rekening courant met een ministerie inzake startersleningen. Het saldo is toegenomen als gevolg van betaalde rente en aflossingen van verstrekte startersleningen.

Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn € 3,5 mln hoger dan in 2019. Dit komt doordat met name het saldo voor algemene debiteuren € 1,1 mln hoger is dan in 2019 als gevolg van openstaande facturen voor het afvalfonds, Het saldo debiteuren Sociaal Domein is € 1,1 mln hoger dan in 2019 met name als gevolg van de verstrekkingen bedrijfskapitaal vanuit de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige ondernemers (TOZO). Het saldo van de belastingdebiteuren is € 1,3 mln hoger dan in 2019 doordat de automatische incasso van december 2020 in januari 2021 is bijgeschreven.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Vanaf december 2013 is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van 0,75 % van het begrotingstotaal (= drempelbedrag), moet de gemeente dit bij de schatkist aanhouden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. In 2020 heeft de gemeente zich aan de limiet gehouden. Op 31 december 2020 stonden er geen gelden uit bij de schatkist.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

(bedragen x € 1000)

Verslagjaar

2020

(1)

Drempelbedrag

1.389

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen

800

922

1.082

943

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

589

467

307

446

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

185.221

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk
is aan € 500 miljoen

185.221

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500
miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
minimum van €250.000

Drempelbedrag

1.389

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden
middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

72.832

83.919

99.565

86.734

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen

800

922

1.082

943

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22