Jaarrekening 2020

Balans

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen en vooruit ontvangen bedragen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, dit met uitzondering van (jaarlijks) aan terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Overlopende passiva
(Bedragen x € 1.000)

Boek-
waarde
31-12-2019

Boek-
waarde
31-12-2020

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

6.034

5.620

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

0

0

* Europese overheidslichamen

0

0

* Het Rijk

511

6.129

* Overige Nederlandse overheidslichamen

791

393

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

224

734

Totaal

7.560

12.877

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

Dit betreft uitgaven die geboekt zijn in 2020, maar betaald worden in 2021.

De van Europese overheidslichamen, Rijk en Overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel
De nog te ontvangen bijdragen van Europese overheden worden, met ingang van deze jaarstukken, op deze balansrekening opgenomen. De exploitatielasten van de betreffende subsidies worden op de programma’s verrekend met deze inkomsten, zodat de per saldo resterende middelen beschikbaar blijven voor de resterende termijn waarin het betreffende project loopt dan wel terugbetaald dient te worden op basis van de definitieve afrekening.

Pr
og

De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen die
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met
een specifiek doel

Boek-
waarde
31-12-2019

Toevoe-
gingen

Vrij-
gevallen bedragen

Boek-
waarde
31-12-2020

(Bedragen x € 1.000)

1

Averijhaven

6

0

0

6

2

Onderwijs achterstandenbeleid

198

255

106

346

2

SPUK uitkering

117

3.194

1.003

2.307

2

TOZO

0

3.956

704

3.252

3

Woningbouw Oud-IJmuiden west fase 1

163

0

0

163

3

Subsidie natuursteen Stadhuis

29

26

0

55

Totaal

511

7.431

1.813

6.129

Averijhaven
Voor de kosten van het wijzigen van het bestemmingsplan Averijhaven is van Rijkswaterstaat oorspronkelijk een bijdrage ontvangen. Jaarlijks vindt eventueel een onttrekking plaats van de door de gemeente bestede uren. Dit jaar is er geen mutatie.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
De voorgaande periode van het OAB is afgerekend. Over deze periode 2011-2018 is
€ 106.000 terug betaald aan het ministerie. Voor 2020 is een bedrag toegevoegd van € 255.000. Dit bedrag betreft het overschot van de ontvangsten vanuit het ministerie en de gemaakte kosten. Dit bedrag blijft beschikbaar om gedurende de looptijd ( 2019-2022 ) in te kunnen zetten.

SPUK uitkering
SPUK Vastgoedtransitie jeugdhulp; In 2020 is een bijdrage ontvangen van het ministerie van VWS van € 2,3 mln ten behoeve van de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020. Deze bijdrage is bedoeld voor de beoogde transformatie naar meer kleinschalige woonvormen in de gesloten jeugdhulp. Deze transformatie zal in 2021 opstarten.

TOZO-regeling
Inzake de TOZO-regeling, die voor de ondersteuning van zelfstandig ondernemers vanwege de coronapandemie is getroffen, hebben we vanuit het Rijk een voorschot ontvangen. Er is nog € 704.000 beschikbaar voor de uitvoeringskosten in 2021. De leningen bedrijfskapitaal ad € 1.307.000 worden na aflossing terugbetaald. Een ontvangen bedrag van 1.945.000 wordt terugbetaald aan het Rijk.

Woningbouw Oud-IJmuiden west fase 1
Dit betreft een subsidie in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009. De subsidie is bestemd voor de bouwer van het project BPD en zal verrekend worden met BPD bij de overdracht van de laatste gronden in het gebied.

RCE subsidie natuursteen Stadhuis
Voor onderhoud aan het stadhuis is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een subsidie beschikbaar gesteld van € 173.000. Tot en met 2022 wordt jaarlijks een voorschot ontvangen van € 26.000.

De van overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

De vooruit ontvangen bijdragen van de overige overheidsorganen, zoals de provincie worden, met ingang van deze jaarstukken, op deze balansrekening opgenomen. De exploitatielasten van de betreffende subsidies worden op de programma’s verrekend met deze inkomsten, zodat de per saldo resterende middelen beschikbaar blijven voor de resterende termijn waarin het betreffende project loopt dan wel terugbetaald dienen te worden aan het Rijk of de provincie op basis van de definitieve afrekening.

SubsidieMetropool Regio Amsterdam
Dit betreft een in 2018 ontvangen bijdrage van € 150.000 van de MetropoolRegio Amsterdam ten
behoeve van de maakindustrie MRA. Dit wordt ingezet voor innovatieprojecten binnen de
maakindustrie. In 2019 zijn er 2 subsidies toegekend, ad € 59.000. In 2020 was dit één subsidie van € 45.000, waardoor er nog € 46.000 beschikbaar blijft.

Kwalificatieplicht
Het nog resterende saldo van € 14.000 wordt in 2021 afgerekend.

W.E.B. gelden
In 2019 is een bijdrage ontvangen vanuit de gemeente Haarlem voor de kosten inzet taalexperts. Het resterende deel van € 37.000 is ingezet in 2020. In 2020 is opnieuw een bijdrage ontvangen, maar de inzet van de taalexperts is mede als gevolg van de Corona pandemie minder geweest. Het resterende deel is beschikbaar voor de (extra) inzet in 2021.

Waterlandoverleg Oud-IJmuiden
Voor de ontwikkeling van woningbouw in Oud-IJmuiden is een voorschotsubsidie ontvangen van
€ 1,6 miljoen van de Provincie N-H. Doel van deze subsidie is herstructurering van een woon-/havengebied in een aantrekkelijk woon- en leefklimaat door o.a. het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Het grootste deel van de werkzaamheden Oud IJmuiden is afgerond, het huidige saldo bedraagt € 200.000.

Bijdrage Havenkwartier
In 2019 heeft de provincie Noord-Holland een subsidie verleend en vooruitbetaald voor het project
Herstructurering Viskade en Havenkwartier IJmuiden. In 2019 is hiervoor € 440.000 vooruitontvangen, de Viskade is in 2020 geheel gerealiseerd, daarom is alle subsidie ingezet als bate in de exploitatie onder programma 3. Begin 2021 vindt de verantwoording aan en vaststelling door de Provincie N-H plaats.

ISV III
In juni 2020 is de gehele afrekening van de ISV II en III subsidies afgewikkeld en verantwoord aan de provincie Noord-Holland. We zijn nog in afwachting van de vaststelling.

HRB Middenhavengebied
In augustus 2019 heeft de provincie Noord-Holland een  HIRB-subsidie toegekend (€ 100.000) voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied IJmuiden. Conform de in de subsidieaanvraag opgegeven planning zou het Beeldkwaliteitsfonds opengesteld worden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Er is € 80.000 subsidie vooruit ontvangen van de provincie en slechts twee subsidieaanvragen ontvangen en verleend, samen € 8.850. De huidige coronacrisis zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben. Omdat de investeringsbereidheid van ondernemers in het havengebied volgend jaar hopelijk weer toe zal nemen, waardoor gewenste ontwikkelingen alsnog gestimuleerd kunnen worden, hebben we de provincie toestemming gevraagd om de regeling te verlengen tot eind 2021. Dit is toegestaan, waardoor dit bedrag zodanig beschikbaar blijft.

Pr
og

De van overige overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

Boek-
waarde
31-12-2019

Toevoe-
gingen

Vrij-
gevallen bedragen

Boek-
waarde
31-12-2020

(Bedragen x € 1.000)

1

Subsidie Metropool Regio Amsterdam

91

0

45

46

2

Kwalificatieplicht

14

59

59

14

2

W.E.B. gelden

37

53

37

53

3

Waterlandoverleg Oud-IJmuiden

200

0

0

200

3

Bijdrage Havenkwartier

440

0

440

0

Div.

ISV III

9

0

0

9

HIRB Middenhavengebied

0

80

9

71

Totaal

791

192

589

393

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
De overige vooruitontvangen bedragen die in 2020 zijn ontvangen en ten bate van volgende begrotingsjaren komen, worden op deze post verwerkt.   

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingjaren komen

Boek-
waarde
31-12-2019

Boek-
waarde
31-12-2020

(Bedragen x € 1.000)

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren
komen

224

734

Totaal

224

734

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22