Jaarrekening 2020

Balans

Overlopende activa

De overlopende activa betreffen nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen.

Overlopende activa
(Bedragen x € 1.000)

Saldo
31-12-2019

Saldo
31-12-2020

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog
te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor-
financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

* Europese overheidslichamen

0

0

* Het rijk

306

340

* Overige Nederlandse overheidslichamen

423

635

- overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

4.083

6.121

Totaal

4.812

7.097

De van het rijk ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel.

Pr
og

De van het Rijk nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

Saldo
31-12-2019

Vermeer-
dering

Vermin-
dering

Saldo
31-12-2020

(bedragen x € 1.000)

AD

Bijdrage spitspont

306

34

0

340

Totaal

306

34

0

340

Bijdrage spitspont
Het betreft een nog te ontvangen bijdrage voor het laten varen van de spitspont in 2020 vanwege de afgesloten sluisroute.

De van overige overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

Pr
og

De van overige overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek doel

Saldo
31-12-2019

Vermeer-
dering

Vermin-
dering

Saldo
31-12-2019

(Bedragen x € 1.000)

1

Subsidie duurzaam bouwloket

24

0

24

0

2

Subsidie SoZaWe

0

36

0

36

3

Subsidie BDU

340

396

198

538

3

Subsidie uitv. Regeling bushaltes

59

2

0

61

Totaal

423

435

222

635

Subsidie duurzaam bouwloket
Deze subsidie is dit jaar vastgesteld en moet nog worden betaald aan de omgevingsdienst IJmond, omdat zij dit bouwloket voor ons hebben gerealiseerd.

Subsidie SoZaWe
De afrekening van het resultaat uit de jaarrekening 2019 van  IJmond Werkt! wordt in 2021 ontvangen.

Subsidie BDU
De vermeerdering van de nog te ontvangen subsidie betreft Kennemerplein / v.Poptaplantsoen.
De vermindering is de ontvangen subsidie voor de Grote Hout- of Koningsweg.

Subsidie uitv. Regeling bushaltes
Voor verbetering toegankelijkheid bushaltes gemeente Velsen wordt een subsidie ontvangen van de provincie.

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgend begrotingsjaar komen.

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Saldo
31-12-2019

Saldo
31-12-2020

(Bedragen x € 1.000)

Nog te ontvangen bedragen

2.874

5.054

Vooruitbetaalde bedragen

1.209

1.067

Totaal

4.083

6.121

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22