Jaarrekening 2020

Balans

Passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In het jaarverslag is dit beleid nader toegelicht in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Voorziening investeringen riolering

In geval van nog niet uitgevoerd werk bij vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen wordt de onderbesteding op kapitaallasten toegevoegd aan de voorziening artikel 44, lid 2 BBV.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Onder de vaste schulden worden de afgekochte erfpachtsommen opgenomen, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Van deze waarde wordt jaarlijks een bedrag afgeboekt en ten gunste van de exploitatie gebracht.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor overheidsbedrijven van toepassing. De fiscale terminologie en definities wijken af van de BBV-regelgeving op basis waarvan de gemeente de jaarrekening opstelt. Daar waar sprake is van Vpb-plichtige activiteiten en fiscale winst leidt dit tot een financieel effect. Een fiscale toets is uitgevoerd, daaruit blijkt dat de gemeente Vpb-plichtige activiteiten heeft. De omvang van deze activiteiten is echter niet materieel. Dit kan een belastinglatentie geven. De resultaten van de toets worden verder uitgewerkt en afgestemd met de Belastingdienst. In de paragraaf Weerstandsvermogen is wel het risico benoemd.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, worden deze aan de passiefzijde, buiten de balanstelling, opgenomen voor het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22