Jaarrekening 2020

Balans

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto-vlottende schulden worden onderscheiden in crediteuren en overige schulden.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
(Bedragen x € 1.000)

Boek-
waarde
31-12-2019

Boek-
waarde
31-12-2020

Kasgeldleningen

15.000

5.000

Bank- en girosaldi

1.001

759

Overige schulden

9.559

10.744

Totaal

25.560

16.503

Kasgeldleningen
Als gevolg van aangetrokken langlopende geldleningen 2020 is het saldo kasgeldleningen € 10 miljoen lager dan in 2019.

Bank- en girosaldi
Per 31 december 2020 hadden wij een schuld op de lopende rekeningen bij de huisbankiers.

Overige schulden
De overige schulden zijn € 1.200.000 hoger dan in 2019. Het saldo crediteuren is € 1.500.000 hoger dan in 2019. Daar tegenover zijn de waarborgsommen € 300.000 lager dan in 2019 als gevolg van grondverkopen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22