Jaarrekening 2020

Balans

Materiële vaste activa: investeringen met economisch nut

In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht of verhuur uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde bij eerste uitgifte. De afkoopsommen erfpachten bedragen maximaal de grondwaarden van de erfpachten.
Overwaarden van de feitelijk ontvangen afkoopsommen t.a.v. deze grondwaarden worden als resultaat genomen. Eeuwigdurende afgekochte erfpachten worden gewaardeerd tegen registratiewaarde (€ 1 per 100 m²). Op de voor bepaalde tijd afgekochte erfpacht wordt elk jaar een evenredig deel van de opbrengst in het begrotingsjaar verantwoord.

Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd op historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingprijs), verminderd met ontvangen bijdragen van derden en verminderd met gecumuleerde afschrijvingen (inclusief extra afschrijving). Investeringen met economisch nut worden geactiveerd wanneer zij boven een drempel van € 25.000 uitkomen. Voor de categorie voertuigen is een drempel gehanteerd van € 35.000.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Voor het onderdeel vastgoed worden panden, na taxatie van de panden, afgewaardeerd naar de lagere marktwaarde.

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Dit betreft investeringen in het riool, afvalinzameling en begraafplaatsen. Deze worden gewaardeerd op historische kostprijs (verkrijging- of vervaardigingsprijs) verminderd met ontvangen bijdragen van derden. Wanneer deze investeringen boven de drempel van € 25.000 uitkomen worden deze geactiveerd. Deze investeringen worden per 1 januari van het volgend jaar nadat het in gebruik is genomen lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa: investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Vanaf 2017 is er geen keuze meer in het wel of niet activeren van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. In het kader van de vernieuwing van het BBV is het met ingang van 2017 verplicht om alle investeringen te activeren.

In het investerings- en afschrijvingenbeleid was er al voor gekozen om deze investeringen als bezitting op de balans te activeren, met een drempel waarboven deze investeringen geactiveerd worden. Deze drempel is € 200.000.

Ook de investeringen in gronden worden, zolang zij nog niet in gebruik zijn genomen en er geen grondexploitatiebesluit is genomen, opgenomen onder de materiële vaste activa. Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze investeringen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22