Jaarrekening 2020

Balans

Voorraden

De voorraden worden onderscheiden in onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.

Voorraden
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Reclassificatie

Boekwaarde 01-01-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Onderhanden werk:

* bouwgronden in exploitatie
(incl voorziening)

4.868

4.868

3.591

Totaal onderhanden werk

4.868

4.868

3.591

Gereed product en handelsgoederen

4.238

4.238

4.241

Vooruitbetalingen

0

0

Totaal

9.106

0

9.106

7.832

Onderhanden werk
In de post onderhanden werk bouwgronden in exploitatie is de boekwaarde van deze bouwgronden opgenomen na aftrek van de eventuele verliesvoorzieningen.

Gereed product en handelsgoederen
In de post Gereed product en handelsgoederen is de boekwaarde opgenomen van panden waarvan de gemeente niet de intentie heeft deze structureel te exploiteren. Deze panden, ook wel geclassificeerd als ENOB-panden (Eigendommen Niet voor de Openbare dienst Bestemd) heeft de gemeente tijdelijk in bezit en zullen binnen niet al te lange termijn worden opgenomen in ruimtelijke plannen of worden verkocht.

Verloopoverzicht: Onderhanden werk

Onderhanden werk
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Uit-
gaven

Inkom-
sten

Rente

Winstneming/
afsluiting

Boekwaarde
31-12-2020

Grond- en hulpstoffen

0

0

Verliesvoorziening grond- en
hulpstoffen

0

0

Grond- en hulpstoffen

0

0

0

0

0

0

Bouwgronden in Exploitatie

13.011

2.173

4.058

169

-719

12.014

Verliesvoorziening BIE

-8.143

117

-163

-8.423

Totaal Bouwgronden in exploitatie

4.868

2.173

4.175

6

-719

3.591

Totaal voorraad

4.868

2.173

4.175

6

-719

3.591

In paragraaf Grondbeleid worden de Bouwgronden in exploitatie toegelicht.  

Gereed product en handelsgoederen (voorraden)
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Reclassi-ficatie

Boekwaarde 1-1-2020

Inves-
teringen

Desinves-teringen

Afschrij-
vingen

Bijdr. van derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2020

eigen verklaringen CBR

11

11

3

0

14

gereed product/handelsgoederen: grond

0

0

0

0

0

gereed product/handelsgoederen: panden

4.227

4.227

243

243

0

4.227

Totaal

4.238

0

4.238

246

243

0

0

0

4.241

Binnen het project Oud IJmuiden is van Zeehaven IJmuiden het recht van erfpacht van een tweetal huizen aangekocht. Dit recht van erfpacht is via een ABC-constructie direct doorverkocht aan de bouwontwikkelaar. Deze transactie is opgenomen in de kolom investering en desinvestering bij gereed product en handelsgoederen: panden.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22