Jaarrekening 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting  2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

(bedragen *€1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.5 Treasury

-1.452

908

2.359

-1.422

927

2.349

-29

19

-10

0.61 OZB Woningen

1.177

8.723

7.546

1.708

8.740

7.032

-531

17

-514

0.62 OZB niet-woningen

77

7.657

7.580

120

7.834

7.714

-43

177

134

0.63 Parkeerbelasting

0

328

328

0

306

306

0

-22

-22

0.64 Belastingen overig

44

2.960

2.916

64

2.945

2.881

-20

-16

-35

0.7 Algemene uitkering en overige gemf

0

108.199

108.199

0

106.752

106.752

0

-1.446

-1.446

0.8 Overige baten en Lasten

3.853

850

-3.003

655

120

-535

3.198

-730

2.468

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

-5

-53

-48

5

-53

-48

3.4 Economische promotie

2

249

247

3

602

599

-1

353

352

Totaal autorisatieniveau 5.1

3.702

129.873

126.172

1.123

128.174

127.051

2.579

-1.700

880

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.002

2.981

979

2.287

3.315

1.027

-285

333

48

0.4 Overhead

23.703

896

-22.806

21.964

386

-21.577

1.739

-510

1.229

1.2 Openbare orde en veiligheid

460

51

-410

512

75

-437

-51

24

-27

2.2 Parkeren

11

0

-11

17

0

-17

-6

0

-6

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

370

514

144

379

508

129

-9

-6

-16

5.2 Sportaccommodaties

7.451

3.670

-3.781

7.228

4.086

-3.142

223

416

639

5.3 Cult. presentatie, productie en part

24

0

-24

40

0

-40

-16

0

-16

5.5 Cultureel erfgoed

66

16

-50

55

19

-36

11

3

14

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

87

0

-87

104

0

-104

-17

0

-17

8.1 Ruimtelijke ordening

1.097

0

-1.097

445

-3

-448

652

-3

649

Totaal autorisatieniveau 5.2

35.271

8.129

-27.143

33.031

8.386

-24.645

2.241

257

2.497

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.666

1.433

-233

111

13

-98

1.555

-1.420

135

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr

2.394

2.212

-182

11.791

12.521

729

-9.398

10.309

912

Totaal autorisatieniveau 5.3

4.060

3.644

-415

11.903

12.534

631

-7.843

8.889

1.046

Totaal saldo van baten en lasten

43.032

141.646

98.614

46.056

149.093

103.037

-3.023

7.447

4.423

0.10 Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0.10 Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde Resultaat

52.663

154.949

102.285

63.220

162.333

99.113

-10.556

7.384

-3.172

(bedragen *€1.000)

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.4 Overhead

23.703

896

-22.806

21.964

386

-21.577

1.739

-510

1.229

(bedragen *€1.000)

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

-5

-53

-48

5

-53

-48

(bedragen *€1.000)

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Onvoorzien

100

0

-100

0

0

0

100

0

100

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22