Jaarrekening 2020

Balans

Liquide middelen

Liquide middelen
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Kassaldi

29

24

Banksaldi

453

0

Totaal

481

24

Per 31 december 2020 stonden wij rood bij de ING en BNG bank. Dit saldo is opgenomen aan de andere passief-zijde (schuldenkant) van de balans, onder de vlottende passiva .

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22