Jaarrekening 2020

Balans

Voorzieningen

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen.
De voorzieningen kunnen in de onderstaande categorieën onderscheiden worden:

  1. Voorzieningen voor verplichtingen en risicoafdekking;
  2. Voorzieningen ter egalisering van kosten;
  3. Voorzieningen ter reservering van middelen ontvangen van derden, niet overheden
  4. Voorziening met betrekking tot investeringen die gedekt worden via een maximaal kostendekkend tarief.

1.   Deze voorzieningen kunnen worden gevormd om dekking te kunnen bieden aan de financiële gevolgen van een verplichting of risico dat zijn oorsprong heeft in de periode voorafgaand aan de balansdatum en waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker is.
2.   Voorzieningen kunnen ook worden gebruikt om kosten te egaliseren. Dat wil zeggen dat de kosten voor bepaalde activiteiten elk jaar gemiddeld over een aantal jaren in de exploitatie worden opgenomen. Onderhoudsvoorzieningen zijn hiervan het belangrijkste voorbeeld.
3.   Ontvangen gelden van derden, behalve ontvangen gelden van (mede)overheden, worden in een voorziening gestort om in een later stadium dekking te kunnen geven voor de uitgaven waar deze gelden aan besteed dienen te worden.
4.   Deze voorziening wordt gevormd door de kapitaallasten die vanwege vertraging van de investering nog niet als last zijn verwerkt maar wel al in de tarieven zijn doorberekend.

Aan deze voorzieningen ligt een onderbouwing ten grondslag middels een financiële planning en/of berekening van de verplichting of het risico.

Prog

Voorzieningen
(Bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde
31-12-2020

categorie
voorziening

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

geen

Egalisatievoorzieningen

5

Voorziening onderhoud gebouwen

1.697

996

0

710

1.983

2

5

Voorz.groot onderh.Westtribune Telstar

25

10

0

32

3

2

1.723

1.006

0

742

1.986

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

3

Voorziening vooruitontv. herinr.openb.ruimte

282

193

0

283

192

3

3

Voorziening rioolinvesteringen

2.946

0

0

98

2.848

3

3

Voorziening onderhoud graven

774

131

0

100

805

3

3

Grondbedrijf : Voorziening herstraten

232

0

0

130

102

3

4.233

324

0

611

3.947

Totaal

5.955

1.330

0

1.352

5.932

De aanduiding van de categorie voorziening verwijst naar de boven de tabel opgenomen indeling van de voorzieningen.

Hieronder volgt een korte toelichting op de voorzieningen en de mutaties van 2020.

Egalisatievoorzieningen:

Voorziening Onderhoud gebouwen
De hoogte van de voorziening is onderbouwd met een meerjarenonderhoudsplan. Op basis van de BBV-regelgeving worden de kosten van het groot onderhoud ten laste van deze voorziening gebracht, in 2020 is dit een bedrag van € 710.000. Het jaarlijks gemiddeld te besteden bedrag ad € 996.000 is aan de voorziening toegevoegd.

Voorziening Groot onderhoud Westtribune Telstar
Met het raadsbesluit R15.027 en de overdracht van de erfpacht heeft de gemeente de Westtribune in eigendom verkregen. Bij de overdracht was een onderhoudsrapport beschikbaar van de tribune, voor zowel achterstallig onderhoud als groot onderhoud. De benodigde uitgaven zijn in het onderhoudsplan opgenomen. In 2020 is het jaarlijks gemiddeld te besteden bedrag ad € 10.000 aan de voorziening toegevoegd en zijn de kosten voor groot onderhoud van € 32.000 ten laste van de voorziening gebracht.

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:
Voorziening Vooruitontvangen herinrichting Openbare ruimte
De voorziening is bedoeld om vooruitontvangsten van derden te reserveren om deze in een later jaar aan hun specifieke bestedingsdoel: ‘herinrichting openbare ruimte’ uit te geven. Aan deze voorziening zijn toegevoegd de ontvangen bijdragen van derden ad € 193.000 voor kosten die de gemeente maakt voor een project van derden, die zijn vastgelegd in een overeenkomst. De onttrekking betreft een bedrag van totaal € 283.000 voor de werkzaamheden die de gemeente in 2020 heeft uitgevoerd.

Voorziening rioolinvesteringen
Het doel van deze voorziening is de onderbesteding (of overbesteding) van de kapitaallasten als gevolg van vertraging van investeringen in het riool te egaliseren in de voorziening rioolinvesteringen. In de voorziening zijn door derden beklemde middelen opgenomen die in een volgend jaar tot uitgaaf zullen komen. Er is geen directe relatie met het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). In 2020 is € 98.000 aan de voorziening onttrokken.

Voorziening afkoop onderhoud graven
Het doel van deze voorziening is de ontvangen afkooprechten voor onderhoud van graven te egaliseren en daarmee de inkomsten gelijkmatig te verdelen over de periode van afkoop. Deze voorziening is ingesteld bij het besluit bij de Jaarstukken 2018.

Voorziening Grondbedrijf herstraten

De voorziening is bedoeld voor het in een later stadium herstraten van afgesloten projecten. In 2020 heeft voor verbetering van de fietsveiligheid op drie kruispunten in de Velserbroek een onttrekking plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22