Jaarrekening 2020

Balans

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Deze afschrijving start op 1 januari van het volgend jaar na ingebruikneming van het materiële vaste actief.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen worden geactiveerd voor zover het onderzoek of de ontwikkeling bijdraagt aan de totstandkoming van een materieel vast actief. Belangrijke voorwaarde voor activeren is ook dat de kans dat het actief concreet tot stand komt dan wel op een andere manier nut oplevert zeer groot is.

Bijdragen aan derden kunnen, als bijdrage aan activa in eigendom van derden, worden geactiveerd als sprake is van een investering door een derde die bijdraagt aan de publieke taak en dat de gemeente de bijdrage kan terugvorderen. De bijdrage aan de publieke taak wil zeggen dat er een algemeen belang mee gediend is.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22