Jaarrekening 2020

Balans

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met rente-typische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.

Vlottende passiva
(Bedragen x € 1.000)

Boek-
waarde
31-12-2019

Boek-
waarde
31-12-2020

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

25.560

16.503

Overlopende passiva

7.560

12.877

Totaal

33.120

29.379

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22