Jaarrekening 2020

Balans

Kostenplaatsen

Een kostenplaats is een (administratief) hulpmiddel om de afnemers van de hiervoor bedoelde interne/ ondersteunende producten door middel van een tarief enerzijds daarin te laten meebetalen en anderzijds om de totale lasten van dat interne product in beeld te brengen.

Kostenverdeelstaat

Met de wijziging voor het jaar 2017 van de BBV worden in principe alle kosten rechtstreeks aan de programma's toegerekend. Dat vindt plaats door de kosten eerst te verzamelen en via verdeelsleutels aan de programma's toe te rekenen. De toerekening aan de programma’s is gebaseerd op verdeelsleutels naar de situatie per 1 januari 2020. Deze verdeelsleutels geven de capaciteitsinzet van de medewerkers aan de programma’s weer.

Inning eigen bijdrage
De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage in de diverse voorzieningen van de WMO wordt uitgevoerd door het centraal administratiekantoor (CAK). Door deze keuze heeft de wetgever (in feite) bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat geen zekerheid over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de eigen bijdragen op persoonsniveau.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22