Jaarverslag 2020

Bestuurlijk deel

Hieronder volgt een toelichting op het resultaat van de belangrijkste voor- en nadelen (groten dan € 100.000) die het saldo van het resultaat bepalen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is per autorisatieniveau een gedetailleerde toelichting opgenomen.

Corona

1

1.1

Voordeel openbaar groen

112

2

2.1

Leerlingenvervoer

100

3

2.1

WMO preventievevoorzieningen

100

4

4.1

Raad

152

5

4.1

Burgerzaken

124

Algemeen

6

2.2

Minimabeleid

169

7

2.2

Arbeidsparticipatie

588

311

8

2.2

WMO

300

9

2.3

Onderwijshuisvesting

134

10

3.3

Omgevingswet

255

11

3.3

Gebiedsontwikkeling

114

12

4.2

Bouwleges

290

13

4.3

Brandweer

276

14

5.1

OZB woningen

194

92

15

5.1

Algemene inkomsten

1.446

16

5.1

Overige baten en lasten

3.217

730

17

5.1

(Water) toeristenbelasting

353

18

5.2

Overhead

1.230

19

5.2

Sportaccommodaties

757

20

5.3

Grondexploitatie

480

Per saldo overig

2.199

Totaal

10.088

3.635

Saldo Jaarstukken 2020- voordelig

6.453

De Jaarstukken 2020 kennen een positief resultaat van € 6,4 mln. Dit positieve resultaat is grotendeels afkomstig uit de voordelen van corona, omgevingswet, bouwleges, overige baten en lasten en (water) toeristenbelasting. Een nadeel is ontstaan doordat het de algemene inkomsten lager zijn dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat.

In dit hoofdstuk wordt het resultaat op hoofdlijnen toegelicht, een nadere toelichting is opgenomen in de Jaarrekening 2020 in het hoofdstuk 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten'

Programma
(bedragen x €1.000)

Begroting 2020 incl. wijzigingen

Rekening 2020

Begrotingsafwijking 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

17.218

12.751

-4.467

17.243

14.202

-3.041

-25

1.451

1.426

2 Vitaal en sociaal Velsen

106.883

31.889

-74.994

105.151

33.469

-71.682

1.733

1.580

3.312

3 Wonen en leven in Velsen

30.983

8.968

-22.015

29.958

9.850

-20.108

1.025

882

1.907

4 Burger en bestuur

16.105

1.747

-14.358

16.778

2.300

-14.478

-673

553

-120

5 Organisatie en financiën

43.032

141.646

98.614

46.056

149.093

103.037

-3.023

7.447

4.423

Totaal saldo van baten en lasten

214.222

197.002

-17.221

215.186

208.914

-6.272

-964

11.913

10.949

Toevoeging aan reserves

10.396

0

10.396

18.086

0

18.086

-7.690

0

-7.690

Onttrekking aan reserves

0

27.615

27.615

0

24.358

24.358

0

-3.257

-3.257

Gerealiseerde Resultaat

224.618

224.617

-1

233.272

233.272

0

-8.654

8.655

1

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22