Jaarverslag 2020

Bestuurlijk deel

Het saldo van de Begroting 2020 kent het volgende verloop:

Omschrijving

Bedragen

v/n

x € 1.000

Saldo primaire begroting 2020

3.129

n

Saldo 1e Bestuursrapportage

4.072

n

Saldo 2e Bestuursrapportage

2.894

n

Per saldo onttrekking aan algemene reserve dekking 

10.095

v

Saldo begroting per 31 december 2020

0

Het boekjaar sluit af met een positief resultaat van € 6,4 mln. De grootste verschillen zijn de voordelen van corona, omgevingswet, bouwleges, overige baten en lasten en (water) toeristenbelasting. Een nadeel is ontstaan doordat de algemene inkomsten lager zijn dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat.

In de jaarstukken zijn de wettelijke verplichte indicatoren opgenomen met de in 2020 gerealiseerde cijfers. Niet alle indicatoren zijn geactualiseerd in 2020. Dat wordt in de tabel aangegeven met nnb (nog niet bekend).

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22