Jaarverslag 2020

Bestuurlijk deel

Inleiding

Bij het vaststellen van de jaarstukken besluit de raad ook over de resultaatbestemming. Een onderdeel van deze bestemming is een budgetoverheveling van toegekende budgetten uit 2020 naar begrotingsjaar 2021. De richtlijn van de BBV is in Velsen nader uitgewerkt in toetsingscriteria:
•   Er heeft in het jaar expliciete besluitvorming door de Raad plaatsgevonden;
•   Het betreft incidenteel budget;   
•   Het geld is nog niet (volledig) uitgegeven;
•   Geoormerkte ontvangsten.

Aan de raad wordt voorgesteld om in totaal € 3,0 mln aan budgetten over te hevelen naar 2021.
Van dit bedrag heeft € 1,8 mln corona als oorzaak. Het betreft vertraagde projecten, nog niet uitgegeven of afgerekende compensatie van specifieke corona middelen (uit de 2e Bestuursrapportage).

nummer

Omschrijving

Bedrag
(€ 1.000)

directe relatie met corona

1. Ondernemend en duurzaam Velsen

1

Energietransitie - rijksmiddelen

154

2

Recreatieschap Spaarnwoude - verhogen bijdrage

53

ja

2. Sociaal en vitaal Velsen

3

Verzelfstandiging sport

9

4

Tozo regeling uitvoeringskosten

704

ja

5

Corona subsidie regeling maatschappelijke instellingen

89

ja

3. Wonen en leven in Velsen

6

Omgevingswet - implementatie

350

7

Inrichting openbare ruimte Blekersduin

64

8

Van grijs naar groen

26

9

Ideale buitendienst

111

ja

10

Lokale cultuur / schouwburg

346

ja

4. Burger en bestuur

11

Wijkparticipatie

50

12

Handhaving illegale bewoning

29

ja

13

Project duurzaam veilig vitaal recreeren

50

ja

5. Organisatie en financiën

14

Transitiekosten Outsourcing ICT

532

15

Corona proof verkiezingen

69

ja

16

Extra inzet handhaving in coronatijd

120

ja

17

Kwijtschelding huren (excl. sport en cultuur)

145

ja

18

Decembercirculaire - compensatie corona

47

ja

19

Digitale dienstverlening

75

ja

Totaal bedrag

3.023

Toelichting bestedingsvoorstellen

Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

 1. Energietransitie (€ 154.000)

Wij hebben van het Rijk klimaatmiddelen ontvangen voor de Transitievisie warmte, wijkaanpak en het energieloket. Deze middelen zijn toegekend ten behoeve van 2020 én 2021 via de decembercirculaire 2019. In 2020 is het nodige besteed om onze footprint vast te stellen en daarmee een startpunt voor ons lokaal klimaatbeleid. Ook de ODIJ is een belangrijk partner in deze opgave.

 1. Bijdrage corona kosten recreatieschap Spaarnwoude (€ 53.000)

Het is zeker dat er schade is geleden door het recreatieschap. Hoogstwaarschijnlijk worden de participanten gevraagd, naast de jaarlijkse participantenbijdrage, een extra bijdrage te betalen omdat de reserves niet toereikend zijn. Over dit laatste ontstond discussie tussen de deelnemers, daarom is de factuur hiervoor nog niet verstuurd.

Programma 2 Sociaal en vitaal Velsen

 1. Onderzoek verzelfstandigen Sport (€ 9.200)

De werkzaamheden op het vlak van exploitatie, sportactiviteiten en sportstimulering voldoen niet meer aan de vraag van een optimale dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en klanten. Daarom voeren wij een onderzoek uit naar het verzelfstandigen van uitvoeringswerkzaamheden van sportzaken. Wij zijn dit onderzoek in 202 gestart. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt door in 2021.

 1. Tozo regeling uitvoeringskosten (€ 704.000)

Voor de uitvoeringskosten TOZO wordt een vast bedrag per aanvraag toegekend. Voor Velsen is dit in totaal € 1.043.000. De uitvoeringskosten zijn voor alle kosten van de uitvoering die ook nog in latere jaren worden gemaakt. In 2020 is € 339.000 aan kosten toegerekend aan de uitvoering van de TOZO regeling.

 1. Corona compensatie buurthuizen, vrijwillige jeugdorganisaties (€ 89.000)

Ook culturele instellingen, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties merken de financiële effecten van de corona crisis, zoals extra kosten en teruglopende inkomsten. Wij hebben hiervoor een bijdrage van het Rijk in 2020 ontvangen. Het college heeft in januari 2021 een subsidieregeling vastgesteld om het financiële nadeel dat deze organisaties in 2020 hebben geleden voor een deel te compenseren. Zo kunnen zij hun activiteiten zo veel mogelijk continueren. Organisaties konden van 1 tot en met 28 februari een aanvraag doen. De uitgaven worden in het 1e en 2e kwartaal van 2021 gedaan.

Programma 3 Wonen en leven in Velsen

 1. Implementatie Omgevingswet (€ 350.000)

Het programma Implementatie Omgevingswet bestaat uit een grote lijst van projecten en activiteiten die de gemeente moet uitvoeren om op de ingangsdatum van de wet te kunnen werken met de wet. Bijna alle medewerkers in het fysieke domein krijgen er mee te maken. En dat, terwijl ze ook alle bestaande taken uit moeten voeren. In 2020 is de ingangsdatum een jaar doorgeschoven. Tegelijkertijd is door Corona de interne capaciteit om de voorbereidingen voor de Omgevingswet te treffen extra beperkt. Dat betekent dat we een groot deel van de opgave in 2021 moeten uitvoeren. Dat verandert niets aan het budget dat nodig is om ons goed voor te bereiden.  

 1. Inrichting openbare ruimte Blekersduin (€ 64.000)

Het gevraagd budget is bestemd voor het aanleggen van wandelpaden op het Oranjeveldje te Santpoort-Zuid en een gehandicaptenparkeerplaats bij het Brederodehuis. De ontwikkelaar van het bouwcomplex Blekersduin is verantwoordelijk voor de aanleg van de bruggen. De levering van de bruggen heeft vertraging opgelopen. Het is niet wenselijk om eerst de wandelpaden aan te leggen voordat de bruggen zijn geplaatst om eventuele aansluitingsfouten te voorkomen. Om overlast voor de buurt te beperken heeft het de voorkeur om het aanleggen van de parkeerplaats gelijktijdig met de wandelpaden te doen. Wij verwachten dit in de 2e helft van 2021 te realiseren.

 1. Van grijs naar groen (€ 26.000)

Voor het project Van Grijs naar Groen is een kansenkaart gemaakt met versteende locaties in IJmuiden-Noord en Velsen-Noord die groen gemaakt kunnen worden. De locaties zijn afgestemd met de inwoners van deze kernen. Door gunstig aanbesteden is er nu nog geld beschikbaar voor andere locaties. Het geld wordt gebruikt voor extra locaties op de Wijk aan Zeeërweg en daarnaast voor een onderzoek van het Pieter Vermeulenmuseum naar vergroenen van schoolpleinen.

 1. Ideale buitendienst (€ 111.000)

Het betreft incidenteel budget voor de implementatie van de Ideale buitendienst. Bedoeld om onder andere huisvesting benodigd voor wijkgericht werken te realiseren. Verder voor opleidingen en aanschaf van ICT toepassingen, passend bij de bedoeling van de nieuwe buitendienst.
Door Corona vindt er vertraging plaats in het uitvoeren van de plannen en kan een deel van het budget pas in 2021 worden besteedt.

 1. Corona compensatie lokale cultuur (€ 346.000)

Zie voor toelichting subsidieregeling bij punt 4.

Programma 4 Burger en bestuur

 1. Wijkparticipatie (€ 50.000)

Door de extra ambtelijke inzet in verband met de corona crisis kon er in 2020 geen inzet worden gepleegd op de verbetering/ versterking van de wijkparticipatie. In 2020 (en verder) wordt er binnen het programma Samenspel verder gewerkt aan het doorontwikkelen wijkgericht werken. Dit gebeurd binnen de sporen 2 en 4 van het programmaplan Samenspel. Deze doorontwikkeling vergt binnen het programma extra ambtelijke inzet.

 1. Handhaving illegale bewoning (€ 29.000)

In het havengebied zijn er nog ongeveer 60 adressen die gecontroleerd moeten worden op illegale bewoning. Vanwege de corona maatregelen was het niet mogelijk alle voorgenomen controles in 2020 uit te voeren. De verwachting is dat er nog bij veel adressen illegaal wordt gewoond of dat de bewoning niet in overeenstemming is met de uitsterfconstructie die in het bestemmingsplan geregeld is. De frequentie van de controles is één keer in de maand. Daarnaast is nog een aantal hercontroles nodig naar aanleiding van de opgelegde last onder dwangsommen.

Om dit project verder op te nemen in de reguliere werkprocessen is een overdracht van de werkzaamheden en de aanpak van illegale bewoning nodig van extern naar intern personeel.

 1. Project duurzaam, veilig en vitaal recreëren (€ 50.000)

De uitvoerende fase van dit project is vertraagd als gevolg van de corona maatregelen. Zo is de beschikbare capaciteit van handhaving met name in gezet t.b.v. corona. Voor 2021 verwachten wij tussen de 30 en 40 controles uit te voeren en op basis van de gekozen lijn vervolgacties uit te voeren. Dit vraagt naast juridische capaciteit, ook toezichturen. Daarnaast zijn er een achttal grote zake waar per case de aanpak bepaald moet worden. In totaal zijn de kosten geraamd op ca. € 50.000.

Programma 5 Organisatie en financiën

 1. Toekomstbestendige ICT-organisatie (€ 532.000)

Betreft overheveling van het budget ter dekking van de Transitiekosten Outsourcing ICT. (Zie ook “Outsourcen van de ICT-dienstverlening” zaaknr. 126094-2020 / Collegebesluit 8 december 2020)

Gedurende 2020 is de outsourcing van de ICT-dienstverlening vertraagd. Op 8 december 2020 heeft het College besloten de uitbesteding van de ICT-dienstverlening definitief te gunnen aan OGD.
De projectactiviteiten zijn begin 2021 gestart met de transitiefase waarin het beheer van de bestaande ICT- omgeving wordt overgedragen aan de ICT-dienstverlener. Deze transitiefase zal in het voorjaar 2021 worden afgerond.

Onderdeel van het collegebesluit is het doorschuiven van transitiebudget 2020. In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met een transitie in 2020. Daarvoor was een budget van € 531.500 opgenomen in de begroting 2020 (na 2e Burap). In het collegevoorstel is opgenomen dat bij het opstellen van de Jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om dit budget “over te hevelen” naar 2021. Deze middelen dekken de transitiekosten.

 1. Gemeenteraadsverkiezingen in coronatijd (€ 69.000)

Het Rijk heeft een extra compensatie beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2021. Dit om de kosten te dekken van het corona “proof' maken van de verkiezingen, zodat het stemmen veilig kan plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld maatregelen om de locaties aan te passen en de extra inzet van stembureau leden i.v.m. drie dagen stemmen. De kosten voor de verkiezingen worden pas gemaakt vanaf januari 2021. De compensatie hebben wij al in 2020 ontvangen (septembercirculaire). In 2021 ontvangen we een extra compensatie om de kosten te dekken.

 1. Extra inzet handhaving in coronatijd (€ 120.000)

De landelijke coronamaatregelen vragen om handhaving. Handhavers zijn als eerste aan zet wanneer het gaat om het handhaven op de noodverordening terwijl het reguliere werk op onderdelen gewoon doorgaat. In 2020 hebben wij deze extra inzet voor een groot deel mogelijk gemaakt door te prioriteren in het reguliere werkpakket. Denk hierbij aan zaken als hondenbeleid, parkeren, zwerfafval etc. Daardoor is er de afgelopen periode veel regulier werk blijven liggen en is de werkdruk hoog.

De van het Rijk ontvangen compensatie voor extra inzet geven de ruimte om de beschikbare capaciteit tijdelijk uit te breiden en de kwaliteit van dienstverlening te behouden.

 1. Kwijtschelding huren (€ 145.000)

Gezien de impact van de coronacrisis besloot de gemeente vorig jaar om gebruikers van gemeentelijk vastgoed te ondersteunen door de gebruiksvergoeding (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Hiervoor is een uitvoeringsregeling opgesteld. De kwijtschelding ging over de periode van 16 maart tot 1 september (1e lockdown). De hoogte van de totale kwijtschelding werd ingeschat op maximaal € 453.000.

In de zomer waren er diverse versoepelingen, maar Rijksoverheid heeft vanaf eind september stapsgewijs weer maatregelen ingevoerd. Zo:
-   mocht er vanaf eind september geen publiek meer bij voetbalwedstrijden.
-   moest de horeca per 14 oktober weer dicht (behoudens afhalen).
-   werden op 15 december alle niet-essentiële winkels en voorzieningen gesloten.  
-   werden op 15 december sportlocaties en culturele instellingen gesloten

Deze maatregelen zorgen er opnieuw voor dat gebruikers (financieel) worden geraakt in de uitvoering van hun activiteiten. De gemeente bekijkt of en welke mogelijkheden er zijn om de gebruikers (financieel) te steunen. Het resterende budget kan (een deel) van eventuele financiële compensatie dekken, maar hier zal nog apart een besluit over genomen moeten worden.

 1. Decembercirculaire: compensatie corona kosten (€ 47.000)

Eind 2020 heeft het Rijk een derde pakket aan maatregelen ter compensaties voor financiële corona effecten van gemeenten beschikbaar gesteld. In de decembercirculaire zijn is het effect voor Velsen bekend gemaakt. Voor 2020 betreft dit:
 -      extra inzet van re-integratie en schuldenbeleid            €   164.000
-       toenemend beroep op de bijzonder bijstand                €      18.000
-       continuïteit van zorg en quarantaine                            €      94.000  

In 2020 is nog geen extra inzet noodzakelijk geweest voor re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand. Wij verwachten in 2021 wel extra kosten te maken voor de inwoners die in 2020 financieel door de corona crisis geraakt zij (of ‘voor wie in 2020 de inkomsten door de corona crisis daalden’).

Voor continuïteit van zorg zijn hebben wij in 2020 een aantal instellingen gecompenseerd. De vergoeding van het Rijk, door o.a. de extra inkomsten uit de decembercirculaire, zijn meer dan toereiken. Omdat compensatie ook voor de 2e lockdown (vanaf december) van toepassing is, willen we dit budget van het Rijk overhevelen naar 2021 om zo deze kosten te dekken. Daarnaast zijn er geen vergoedingen uitbetaald aan inwoners ter compensatie van quarantaine kosten.

 1. Digitale dienstverlening (€ 75.000)

Door de corona crisis is minder capaciteit ingezet voor ICT-gerelateerde projecten. Daardoor zijn de projecten om de digitale dienstverlening te verbeteren vertraagd. Dit betreft

 • Klantinteractie op maat: Implementatie van de virtuele assistent. Inwoners kunnen dan bijv. digitaal vragen stellen. Het project is doorgeschoven. In maart 2021 wordt de implementatie via de VNG in gang gezet;
 • Mijn overheid voor ondernemers: Wij willen hierbij aansluiten bij andere gemeenten die de E-herkenning zelf hebben ontwikkeld na terugtrekken van project van ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit project wordt gedurende 2021 gerealiseerd.
 • 'Track-and-trace': De mogelijkheid om de voorgang van aanvragen, bezwaren, etc. te kunnen volgen. Dit project is in onderzoeksfase.
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22