Overzicht programma's

Organisatie en financiën

5 Organisatie en financiën

Uitgangspunten voor dit programma

Uitgangspunten
Om de doelstellingen van de beleidsprogramma’s te realiseren is adequate ondersteuning een randvoorwaarde. Zowel de algemene ondersteunende taken als de algemene inkomsten vallen onder dit programma.

De algemene inkomsten betreft de Algemene Uitkering en de inkomsten van de lokale heffingen die, overeenkomstig de BBV-regelgeving, geen kostendekkende tarieven zijn. Deze inkomsten worden gebruikt om onze doelstellingen te realiseren. De hoogte van de OZB wordt vastgesteld door de raad, de hoogte en wijze waarop dit bepaald wordt is aan de gemeente. Er gelden geen regels voor een maximumtarief. Wel monitort de landelijke overheid de ontwikkeling van de tarieven.

De grondexploitaties en het beheer van vastgoed zijn taken die ondersteunend zijn aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. De raad stelt voor beide het beleidskader voor de uitvoering vast. Voor de grondexploitaties wordt de beleidsvrijheid door specifieke BBV-regelgeving ingeperkt.

De overige ondersteunende werkzaamheden die op dit programma worden verantwoord zijn de taken die overeenkomstig de BBV-regelgeving worden aangemerkt als ‘Overhead’. Uitgangspunt van deze regelgeving is dat deze werkzaamheden zoveel mogelijk worden verantwoord op de taakvelden. Indien de werkzaamheden ondersteunend zijn aan de gehele organisatie of aan meer dan drie taakvelden zijn deze aangemerkt als ‘Overhead’.

Context
Op dit programma zijn een aantal grote ontwikkelingen van invloed. Zoals de toekomst op de arbeidsmarkt (cao) en vernieuwingen met betrekking tot het gemeentefonds, de financiële verhoudingen met het Rijk en de verruiming van het lokaal belastinggebied. De effecten hiervan zijn nog niet goed in te schatten.

Goede financiële positie en beheersing van de risico's

Efficiënt ondersteunen van de gemeentelijke taken

Ontwikkelen van woon- en bedrijventerreinen

Lasten & baten

Lasten

52.509

23,7 %

Baten

149.093

69,7 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22