Organisatie en financiën

Indicatoren

Indicator

Wet /
LBHM

Laatste
meting

Realisatie
2019

Streefwaarde
2020

Realisatie
2020

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2020

7,1

7,2

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2020

6,4

6,5

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Wettelijk

2019

697

296

Overhead (%)

Wettelijk

2019

10,8

11,2

Woonlasten éénpersoonshuishoudens

Wettelijk

2020

770

763

773

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

Wettelijk

2020

803

796

805

Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen

Wettelijk

2020

266

288

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Definities

Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Terugkijkend naar een begrotingsjaar in de jaarrekening wordt de werkelijke bezetting berekend.

Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Apparaatskosten bestaan onder meer uit de loonkosten voor het gehele ambtelijke apparaat en, ICT- kosten, huisvestings- en facilitaire kosten, inclusief externe inhuur.

Overhead (%)
Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH- functies in de definitie van ‘Vensters voor Bedrijfsvoering’, ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

(Definities zijn afkomstig van VNG realisatie)

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22