Paragrafen

Lokale heffingen

Wetswijzigingen

Er zijn in 2020 geen wetswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Tabellen kostenopbouw
Vanaf begrotingsjaar 2017 moet er in het overzicht van lokale heffingen ook inzichtelijk worden gemaakt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Voor heffingen waarbij kosten worden verhaald, geldt namelijk dat de gemeente alleen de daadwerkelijke kosten in rekening mag brengen. In een tabel wordt aangegeven wat de omvang van de lasten is, gespecificeerd per taakveld waar de kosten zijn opgenomen, en daartegenover de baten uit de heffing. In deze paragraaf Lokale heffingen is per heffing een tabel opgenomen.

De fiscale kostentoerekening wordt met ingang van 2017 buiten de financiële administratie om gemaakt. In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke begroting waar de tarieven op gebaseerd zijn en de realisatie 2020. Hierdoor ontstaan er (kleinere) verschillen tussen de financiële toelichtingen op de programma’s, waarin een vergelijking gemaakt wordt met de gewijzigde begroting na de 2e Bestuursrapportage, en in de paragraaf lokale lasten.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22