Paragrafen

Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Velsen is met B&W-besluit d.d. 30 september 2003 vastgesteld. Dit kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de ‘Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Velsen 2013’. Hierin wordt een kwijtscheldingsnorm van 100% gevoerd, dit is een zo ruim mogelijk beleid. Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen: rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1e hond).

Kwijtschelding kan worden aangevraagd door natuurlijke personen met een minimuminkomen en door ondernemers voor het privégedeelte van hun aanslag; de toekenning is afhankelijk van inkomen, vaste lasten en persoonlijk vermogen.

Naast de 965 belastingplichtigen die eind februari 2020 geautomatiseerde kwijtschelding hebben ontvangen zijn er 1.270 verzoeken tot kwijtschelding geregistreerd. Inclusief de automatische kwijtschelding zijn dat er 50 meer dan over 2019 (2.235 aanvragen). Van de individuele verzoeken zijn er nog 48 in behandeling, van de afgehandelde aanvragen zijn er:
- 897 volledig gehonoreerd (897 in 2019);
- 60 gedeeltelijk toegewezen (60 in 2019);
- 312 afgewezen (312 in 2019).

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22