Paragrafen

Lokale heffingen

Rioolheffing

Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21 % BTW. Hieronder volgt de tabel tarief kostendekking Rioolheffing.

Opbouw kostendekking Rioolheffing

Begroting

Rekening

Saldo

(bedragen * € 1.000)

2020

2020

Taakveld 0.2 burgerzaken

41

38

3

Taakveld 0.4 Overhead

403

402

1

Taakveld 0.64 belastingen overig

78

143

-65

BTW

548

549

-1

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

558

562

-4

Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding

165

190

-25

Taakveld 7.2 Riolering Kapitaallasten

2.770

2760

10

Taakveld 7.2 Riolering Beheerskosten

1.277

1426

-149

Taakveld 7.2 Riolering Vrijstelling, leegstand en oninbaar

266

277

-11

Totale kosten

6.106

6.347

-241

Taakveld 0.10 Bijdrage uit egalisatiereserve rioleringen

110

207

-97

Taakveld 7.2 Riolering bjdrage uit Voorziening rioolinvesteringen

109

98

11

Taakveld 7.2 Bruto opbrengst rioolheffing

5.887

6042

-155

Totale inkomsten

6.106

6.347

-241

*netto inkomsten = bruto inkomsten minus leegstand en vrijstelling maar exclusief oninbaar.

Financiële toelichting
De kosten van € 6.346.654 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de rioolheffing in 2020 vallen
€ 241.000 hoger uit dan geraamd. De inkomsten in 2020 zijn € 155.000 hoger dan geraamd, met name als gevolg van meer rioolaansluitingen en verschillen in leegstand dan begroot in het tarief  2020.

Als gevolg van hogere  investeringen vallen de kapitaallasten € 10.000 lager uit. Hierdoor neemt ook de bijdrage uit de voorziening rioolinvesteringen met € 11.000 af.
De bijdrage uit de egalisatiereserve rioleringen valt € 97.000 hoger uit. Met name als gevolg van
€ 149.000 hogere beheerskosten rioleringen met name door extra toegerekende personeelslasten.
€ 65.000 extra kosten van belastingen door extra inspanningen in verband met de outsourcing. Deels gecompenseerd door de extra inkomsten van de rioolheffing.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22