Paragrafen

Lokale heffingen

Bouwleges

Opbouw kostendekking leges Omgevingsvergunning

Begroting

Rekening

Saldo

(bedragen * € 1.000)

2020

2020

Taakveld 0.4 Overhead

650

639

11

Taakveld 0.64 belastingen overig beheerskosten

1

2

-1

BTW

8

13

-5

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

112

112

0

Taakveld 7.4 Milieubeheer

112

112

0

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Beheerskosten

973

966

7

Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Oninbaar

4

3

1

Totale kosten

1.860

1.847

13

Inkomsten leges op product

1.481

1.221

260

Totale inkomsten

1.481

1.221

260

Dekkingspercentage

79,66%

66,11%

-13,55%

*Betreft de kosten van de RUD IJmond en de VRK. Kosten worden niet apart aan het product
omgevingsvergunning toegerekend. Voor de vergelijking van het dekkingspercentage zijn
de cijfers begroting en rekening gelijk gehouden.

Financiële toelichting:
De kosten van € 1.847.423 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de leges omgevingsvergunning in 2019 vallen € 13.000 lager uit dan geraamd.
De inkomsten van € 1.221.041 zijn € 260.000 lager dan geraamd. als gevolg van minder aanvragen en een lagere bouwsom van de aanvragen waarover leges kunnen worden opgelegd. Hierdoor daalt het dekkingspercentage op rekening basis met 13,62% tot 66,04%.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22