Paragrafen

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

Bij de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 100% op begrotingsbasis. In het tarief is rekening gehouden met 21% omzetbelasting. Hieronder volgt de tabel opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing.

Opbouw kostendekking Afvalstoffenheffing

Begroting

Rekening

Saldo

(bedragen * € 1.000)

2020

2020

Taakveld 0.2 burgerzaken

37

34

3

Taakveld 0.4 Overhead

196

186

10

Taakveld 0.64 belastingen overig

21

42

-21

BTW

1.748

1726

22

Taakveld 010 mutaties reserves

32

32

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

278

280

-2

Taakveld 6.3 inkomensregelingen kwijtschelding

628

626

2

Taakveld 7.3 Afval Investeringslasten

36

60

-24

Taakveld 7.3 Afval Beheerskosten

8.235

9.987

-1752

Taakveld 7.3 Afval Vrijstelling, leegstand en oninbaar

225

423

-198

Totale kosten

11.436

13.364

-1.928

Taakveld 7.3 Afval Inkomsten derden

906

1.737

-831

Taakveld 7.3 Afval Bruto opbrengst afvalstoffenheffing

10.530

10.658

-128

Totale bruto inkomsten

11.436

12.395

-959

Financiële toelichting
De kosten van € 13.363.921 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2020 vallen € 1.928.000 hoger uit dan geraamd. Met name doordat de kosten van afval inzameling
€ 1.752.000 hoger uitvalt door toename van de hoeveelheid grof afval, meer restafval dan verwacht en hogere verwerkingskosten.
De inkomsten van € 12.394.389 vallen € 959.000 hoger uit dan geraamd. Dit ontstaat door meer aanlevering van grondstoffen en daardoor een extra vergoeding van Plastic, Blik en Drankkartons (PBD uit het afvalfonds). Daarnaast is het werkelijke aantal aansluitingen iets hoger dan begroot in het tarief 2020.
Hierdoor is er een negatief resultaat op de afvalstoffenheffing van € 969.000. Hiervan was al € 855.000 voorzien in de 2e Burap van 2020. Als gevolg van de hogere kosten heeft er geen storting van € 32.000 in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing plaatsgevonden. Het extra nadelige resultaat van € 114.000 komt ten laste van de Algemene middelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22