Paragrafen

Lokale heffingen

Hondenbelasting

Sinds de invoering van de hondenbelasting in de gemeente Velsen is deze aangemerkt als een doelbelasting. Hieronder volgt de tabel Opbouw kostendekking Hondenbelasting.

Opbouw kostendekking Hondenbelasting

Begroting

Rekening

Saldo

(bedragen * € 1.000)

2020

2020

Taakveld 0.2 burgerzaken

5

5

0

Taakveld 0.4 Overhead

143

144

-1

Taakveld 0.64 belastingen overig

3

6

-3

Taakveld 0.64 Hondenbelasting Vrijstelling en oninbaar

1

1

0

Taakveld 5.2 Openbaar groen Bestrijding Hondenoverlast Beheerskosten

290

329

-39

Taakveld 6.3 inkomensregelingen - kwijtschelding

24

25

-1

Totale kosten

466

510

-44

Taakveld 0.10 Bijdrage egalisatiereserve hondenoverlast

26

49

-23

Taakveld 0.64 Bruto opbrengst hondenbelasting

440

451

-11

Totale inkomsten

466

500

-34

Financiële toelichting
De kosten van € 510.140 die op rekeningbasis worden toegerekend aan de hondenbelasting in 2020 zijn € 44.000 hoger, vooral door hogere beheerskosten als gevolg hogere toegerekende personeelslasten van diverse afdelingen. Het aantal geregistreerde honden is groter dan begroot waardoor de opbrengst 2020 € 11.000 hoger is. Hierdoor valt de bijdrage uit de egalisatiereserve bestrijding hondenoverlast € 23.000 hoger uit waardoor de reserve per 31 december 2020 leeg is. De bijdrage is niet voldoende om alle extra kosten te dekken waardoor er € 10.000 ten laste van de algemene middelen komt.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22