Paragrafen

Lokale heffingen

Waardeontwikkeling 2020

Overzicht WOZ waarden

Begroting

Rekening

Verschil

(bedragen * € 1.000)

2020

2020

Woningen

8.856.853

8.871.157

14.305

Waardestijging

9,00%

9,18%

0,18%

Niet-woningen

1.551.783

1.571.497

19.714

Waardestijging

2%

3,30%

1,30%

Bij de begroting 2020 is voor de waardeontwikkeling 2020 de landelijke waardeontwikkeling van de Waarderingskamer ten opzichte van de werkelijke waardeontwikkeling 2020 gehanteerd:
• Het werkelijke stijgingspercentage in 2020 valt bij de woningen 0,18 % hoger uit. In welke mate dit wordt veroorzaakt door hogere verkoopprijzen als gevolg van krapte op de woningmarkt is niet te zeggen. Er zijn diverse factoren zoals nieuwbouw, woningverbetering(bijv. nieuwbouw Lange Nieuwstraat), aan- en verbouw en sloop van invloed op de waardeontwikkeling.
• Het werkelijke stijgingspercentage in 2020 valt bij de niet-woningen 1,30 % hoger uit. Dit ondanks de dalende huurprijzen van winkels als gevolg van leegstand. Waarschijnlijk als gevolg van nieuwbouw(o.a. Vomar Lange Nieuwstraat) en verbouw is er toch een lichte extra  waardestijging in 2020 ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

(bedragen * € 1.000)

2020

2020

in €

in %

OZB-woningen eigenaar

8.574

8.623

49

0,01

Korting Algemene Uitkering woningen

-6.653

-6.664

-11

0,17

Netto opbrengst

1.921

1.959

38

1,98

OZB-niet woningen eigenaar

4.396

4.452

56

1,27

OZB-niet woningen gebruiker

3.232

3.355

123

3,81

Korting Algemene Uitkering niet woningen

-3.071

-3.122

-51

1,66

Netto opbrengst

4.557

4.685

128

2,81

Totaal netto opbrengst

166

Op basis van bovenstaand overzicht houdt de gemeente in 2020 netto  € 0,166 mln. meer over aan de belastingopbrengsten OZB dan begroot.
De afwijking bij de OZB-woningen tussen het stijgingspercentage van 0,18 % van de WOZ-waarde en ozb opbrengst van 0,01 % wordt veroorzaakt door verschillen in vrijstellingen en transitorische posten voor oude belastingjaren.
De afwijking bij de niet-woningen tussen het stijgingspercentage van 1,30 % van de waarde en percentages 1,27 % en 3,81 % van de ozb opbrengsten niet-woningen wordt veroorzaakt door verschillen in vrijstellingen, leegstand, transitorische posten voor oude belastingjaren en de opbrengstcorrectie voor de 8% korting op de tarieven in het verleden.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22