Overzicht programma's

Burger en bestuur

4 Burger en bestuur

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten
Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat en daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de gemeenschap. Een goed openbaar bestuur bestaat uit een samenspel tussen gemeente, inwoners en ondernemers. Het bestuur weet wat er leeft in Velsen, zoekt actief het gesprek met de samenleving op en faciliteert ontwikkelingen en initiatieven waar mogelijk. Het bestuur neemt heldere besluiten die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving, en is daar open en transparant over.

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vragen of aanvragen worden zo snel en slim mogelijk afgehandeld. Deze diensten worden zowel aan de publieksbalie en het digitale loket aangeboden.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners. Ze zorgen dat inwoners en bezoekers zich veilig en prettig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Context
De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan altijd sneller, simpeler en sympathieker.

Samenwerking
Het programma Burger en Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De gemeente Velsen zorgt voor goede basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Dit doen we zo snel en efficiënt mogelijk voor elk onderwerp dat voor de buurt van belang is.

Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en positieve houding, ook ten opzichte van initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is het uitgangspunt. Dat vereist een open en houding van het bestuur, dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partners opzoekt. Met het oog voor de coronamaatregelen, dus steeds meer digitaal. Er is een visie op Velsen 2050 gestart. Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden, werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.

Het kabinet is er veel aan gelegen om gevoelens van onveiligheid weg te nemen. De gemeente is samen met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, bedrijven en inwoners verantwoordelijk voor veiligheid. Als burgers en bedrijven zich inzetten, wordt de kans groter dat de overlast- of onveiligheidssituaties, worden aangepakt. Met als beoogd effect dat het gevoel van onveiligheid afneemt. Feitelijk wordt Nederland steeds veiliger.

Het aandeel slachtoffers van traditionele criminaliteit daalde van bijna 20 procent in 2012 tot minder dan 14 procent in 2019. De sterkste daling was zichtbaar bij vermogensdelicten en vandalisme. Was in 2012 nog 13 procent slachtoffer van een of meer vermogensdelicten, in 2019 was dit 9 procent. Het aandeel slachtoffers van vandalisme daalde in dezelfde periode van 8 procent naar 5 procent. Geweldsdelicten namen minder sterk af. Deze delicten komen veel minder voor dan vermogens- en vandalismedelicten. Het aandeel geweldslachtoffers daalde van 2,6 procent (2012) naar 2,0 procent (2019).

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid steeds groter wordt. Zoals de aanpak van ondermijning - ook prioriteit in het collegeprogramma- en de regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie, radicalisering, mensenhandel en cybercrime. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden en recentelijk ook de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen. Steeds meer verschillende overheden verenigen zich en stemmen bestuurlijke, strafrechtelijke interventies en preventieve maatregelen met elkaar af.

Raadsakkoord
In het raadsakkoord en collegeprogramma staat de ambitie om ons meer in te zetten voor een open en toegankelijk bestuur. We zorgen voor een sterke samenleving en sterk openbaar bestuur. We bereiken onze doelen alleen als we in samenspel samenwerken. Samen met inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, verenigingen en omliggende gemeenten. Het programma Samenspel stimuleert en experimenteert met het samen uitwerken van beleid en plannen.
Voor alle inwoners zijn we goed en makkelijk bereikbaar zijn; digitaal als het kan en persoonlijk als dat helpt. Inwoners kunnen daarmee kiezen voor een vorm van dienstverlening die het beste bij hen past.

Veiligheid is een voorwaarde om fijn te wonen, werken, ondernemen en ontspannen.
Velsen zet ook in op de aanpak van meer zichtbare vormen van criminaliteit en overlast. Dat doen we onder andere door per wijk te kijken wat nodig is en zo de wijk sterker te maken.

Ondermijning (vermenging van de onderwereld met de bovenwereld) kan een sterke samenleving en een sterk bestuur aantasten. Daarom heeft de aanpak van ondermijning, zoals drugshandel, onze prioriteit.

Een goed functionerend bestuur

Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening

Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers

Lasten & baten

Lasten

17.123

7,7 %

Baten

3.121

1,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22