Burger en bestuur

Indicatoren

Indicator

Wet /
LBHM

Laatste
meting

Realisatie
2019

Streefwaarde
2020

Realisatie
2020

Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2019

nnb

1

nnb

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2020

nnb

4

3,7

Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2019

nnb

2

nnb

Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners)

Wettelijk

2020

nnb

5

8,4

Verwijzingen Halt (per 1000 jongeren)

Wettelijk

2020

156

12

% Jongeren met een delict voor de rechter

Wettelijk

2019

nnb

Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10)

Burgeronderzoek

2017

7,2

nnb

Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10)

Burgeronderzoek

2017

6,9

nnb

Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10)

Burgeronderzoek

2017

9,9

nnb

% inwoners dat vaak overlast ervaren door rondhangende jongeren

Veiligheidsmonitor

2019

6,3

nnb

Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10)

Veiligheidsmonitor

2019

7,3

nnb

% Slachtofferschap traditioneel en cybercrime

Veiligheidsmonitor

2019

8,4

nnb

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Definities

% jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde
en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag  zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele
of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie
en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode
geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven."

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl )

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22