Burger en bestuur

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Crisisbeheersing en Bevolkingszorg
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling die op basis van de wet verplicht is gesteld. Bij de VRK zijn de regionale taken op het gebied van de brandweer en geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen ondergebracht. Op grond van de wet Veiligheidsregio’s worden er verschillende documenten opgesteld waarbij de raden van de gemeenten hun zienswijze kunnen aanleveren.

De gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland vormen gezamenlijk een intergemeentelijke crisisorganisatie (Bevolkingszorg) waarmee ze participeren in de VRK. Deze organisatie is vastgelegd in het deelplan Bevolkingszorg. Naast de multidisciplinaire crisisorganisatie en Bevolkingszorg houdt de gemeente nog een lokale crisisorganisatie in stand die zich richt op de openbare orde en veiligheid. Deze organisatie is vastgelegd in het Lokaal incidentenprotocol Velsen.

Stichting Halt
Halt is een organisatie die vandalisme en andere vormen van voorkomende jeugdcriminaliteit probeert te voorkomen, te bestrijden en de oorzaken ervan weg te nemen die tot dit gedrag onder de jeugd leidt. Enerzijds doet Stichting Halt dat door middel van een Haltstraf (= alternatieve afdoening voor straffen van jeugdigen). Anderzijds werkt Halt aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, onder andere door het verzorgen van voorlichtingslessen op het basisonderwijs voortgezet onderwijs. Die voorlichtingen gaan over jeugdcriminaliteit, groepsdruk, online veiligheid en vuurwerk. Gemeente Velsen neemt 400 uur af voor deze preventieve activiteiten.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22