Een goed functionerend bestuur

Een goed functionerend bestuur

Subdoelstelling 4.1.1:

Een goed functionerend bestuur

Wat hebben we gedaan?

Rol van de raad
Door Corona heeft is de afgelopen periode vooral geïnvesteerd om te zorgen dat de raad kan blijven functioneren. Daardoor zijn een aantal thema’s minder intensief in betrokkenheid met de samenleving en stakeholders opgepakt of zijn thema’s verschoven in de tijd.

Er is sinds maart alleen maar digitaal vergaderd voor de raadsvergaderingen. Er is hiertoe besloten vanwege het solidariteitsprincipe; indien een raadslid niet kan komen ivm corona gaat de gehele raad digitaal. In september zijn er wel enkele sessies op het stadhuis geweest, maar ook deze zijn nadien weer vanwege de corona maatregelen digitaal gegaan.

De effectiviteit van de raadsleden om als volksvertegenwoordiger op te kunnen treden is naar eigen zeggen door corona behoorlijk omlaag gegaan. Tegelijk zien we ook dat een aantal thema’s waar de raad kaders stelt en controleert minder intensief opgepakt zijn en is het merkbaar dat de betrokkenheid met de samenleving en stakeholders bij diverse raadsprocessen erg beperkt is geweest. Te meer omdat een aantal geplande trainingen en verdiepingen op het terrein van participatie geen doorgang hebben kunnen vinden, waar juist een versterking mee beoogd was.

Vanwege corona is veel tijd en energie van de raad en griffie gegaan naar het mogelijk maken van het digitaal vergaderen en is er beperkt tijd geweest om nieuwe zaken op te pakken. Door deze focus zijn ambities van de raad om sterker in positie te komen en zorg te dragen voor betere informatievoorziening in 2020 nauwelijks gerealiseerd. Ook zijn een flink deel werkbezoeken, evenementen, participatiebijeenkomsten en fysieke bijeenkomsten van de raad niet doorgegaan. En tot slot zijn een aantal noodzakelijke en beoogde investeringen en trainingen ten behoeve van het raadsproces vanwege corona niet doorgegaan. Wel is er bijvoorbeeld in afgeslankte vorm een evaluatie van het raadsakkoord gehouden en zijn er digitale webinars georganiseerd.

Coronacrisis prioriteit van het college

De coronacrisis hield de wereld in 2020 in zijn greep. Er was sprake van een langdurige crisis waar niemand het verloop van kon voorspellen. Dat bracht in 2020 ook voor het college van burgemeester en wethouders in Velsen nieuwe opgaven met zich mee: Hoe richten we de crisisorganisatie in? Hoe vertalen we landelijk opgelegde crisismaatregelen en regelingen op lokaal niveau? Wat kunnen we betekenen voor onze inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers? Hoe brengen we hun zorgen over naar de regio en landelijk? Wat zijn de gevolgen op de langere termijn? Maar ook: hoe gaan we door met onze ‘gewone’ werkzaamheden en wat hebben we daarvoor nodig?

Op verschillende plekken in dit jaarverslag staat wat het college zoal heeft gedaan in 2020 om de crisis in goede banen te leiden en om inwoners te ondersteunen. Het college heeft de samenleving en de raad op verschillende manieren geïnformeerd over activiteiten. Naast de officiële besluiten was dat via online en offline media, op fysieke plekken in de gemeente, via collegeberichten en in raadssessies. De collegeleden hebben daarnaast regelmatig met winkeliers, (horeca)ondernemers, sportverenigingen, andere organisaties en inwoners gesproken om ze een hart onder de riem te steken, te peilen waar zorgen zaten of om met elkaar naar oplossingen te zoeken.

College van burgemeester en wethouders
In deze jaarrekeningleest u welke doelen het college in 2020 heeft uitgevoerd die volgen uit het collegeprogramma 2018-2021. Ook heeft het college in 2020 het collegeprogramma geëvalueerd en, vanuit het raadsakkoord en het collegeprogramma bekeken, zeven speerpunten opgesteld voor de komende periode:

 • Sluiten van het Lokaal Klimaatakkoord
 • Ontwikkelen van een innovatieve en duurzame economie
 • Voorkomen van armoede in Velsen
 • Bouwen aan een effectievere en betaalbare jeugdhulp
 • Impuls geven aan woningbouwopgave voor Velsen van de Toekomst
 • Werken aan een aantrekkelijke leefomgeving door in gebieden (wijken) tegelijkertijd te ruimtelijke, economische, sociale en aspecten van veiligheid aan te pakken.
 • Inzetten op Integrale veiligheid met de focus op ondermijning en drugsoverlast

De raad heeft deze speerpunten in de Begroting 2021 opgenomen. Door de onzekerheid van de coronacrisis en de financiële positie van de gemeente is daarbij het evenwicht gezocht met het op orde houden van de gemeentelijke financiën.

Visie op Velsen 2050
Aanpassing van de Visie op Velsen 2025 is nodig. Niet alleen omdat het jaar 2025 in zicht is, maar ook omdat nieuwe vraagstukken als de energietransitie en het bestrijden van polarisatie vragen om een antwoord. Het actualiseren van de visie doen we natuurlijk in samenspel met de samenleving binnen de kaders van de gemeenteraad. In maart 2020 bleek dat het samenspel door corona niet op locatie plaats kon vinden. Er is toen in overleg met de gemeenteraad omgeschakeld naar digitale participatiebijeenkomsten. Het traject heeft hierdoor wel vertraging opgelopen. De dialoog met de samenleving vond uiteindelijk plaats in het najaar van 2020. In de tussentijd zijn de relevante trends en ontwikkelingen en mogelijke toekomstscenario’s geanalyseerd. De uitkomst van deze dialoog en de analyse vormen de bouwstenen voor de Visie op Velsen 2050. De gemeenteraad gebruikt deze om in de eerste helft van 2021 de Visie op Velsen 2050 vast te stellen.

Samenspel
Onze gemeente zet in op goede participatie bij projecten en beleid. In de afgelopen jaren hebben we bewust en op verschillende manieren met de samenleving samengewerkt. Bij initiatieven van de gemeente zelf of  initiatief van inwoners. Soms over beleid en projecten, dan weer over de organisatie van een straatfeest of het starten van een bijenhotel. Afhankelijk van het onderwerp was het niveau van participatie en de werkvorm verschillend (maatwerk). Zo hebben we bijvoorbeeld een Lagerhuisdebat over vuurwerk georganiseerd, en een meer open participatieproces waarbij het gesprek gecombineerd werd met een panelonderzoek en het invullen van kaarten (Parkenpraat) We zij ook huis-aan-huis gaan aanbellen (herinrichting Andreaweg en het verminderen van afval) en we vragen aan een burgerpanel gesteld.

In 2020 was het door corona even zoeken naar nieuwe manieren van participatie. We hebben op verschillende manieren geëxperimenteerd met online bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij de inrichting van openbare ruimte. Bijvoorbeeld de herinrichting van de Bastions in Velserbroek, inrichting van speelplekken samen met kinderen (online) of met een klankbordgroep van bewoners (Oosterduinweg). Maar ook de dorpsdialoog Driehuis is na een eerste fysieke bijeenkomst digitaal opgepakt, aangevuld met offline communicatiemiddelen. Daarnaast is de website www.samenspelvelsen.nl bij een aantal projecten ingezet (Visie op Velsen, de dorpsdialoog in Driehuis en het project Oosterduinweg).

Het programmaplan Samenspel is in 2020 vastgesteld. Dit plan wordt in 2020 en 2021 in nauwe samenwerking met de gemeenteraad inhoudelijk verder uitgewerkt (beleidskader). De uitvoering van de vier sporen van dit plan worden in 2021 verder opgepakt:

 • Verankering in de organisatie,
 • Kaders voor participatie,
 • Professionalisering relatiemanagement en
 • Door ontwikkelen van het wijkgericht werken.

Reguliere activiteiten

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22