Overzicht programma's

Vitaal en sociaal Velsen

2 Vitaal en sociaal Velsen

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten
Gezamenlijke ambities in het sociaal domein
Gemeenten zetten zich in voor de kwaliteit van leven, de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. In 2020 ging Velsen verder met de transformatie (omvorming) van het sociaal domein, samen met vele partners in de IJmondregio. Speerpunt van deze transformatie is om de verschillende terreinen in het sociaal domein slim met elkaar te verbinden. De beoogde maatschappelijke ambities, verwoord in de Regionale transformatieagenda ‘Van controle naar zelforganisatie’ (2016) en in de Strategische Agenda 2020, zijn:

Actief zijn
‘Iedereen doet mee naar vermogen’ – dat is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente Velsen. Wie (tijdelijk) niet kan werken, wordt geholpen bij het vinden van een baan. Van hen wordt een actieve bijdrage verwacht. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met andere terreinen.

Eigen mogelijkheden voorop
De eigen verantwoordelijkheid staat centraal. Mensen zorgen voor zichzelf en anderen. Als dat onvoldoende lukt, biedt de gemeente algemene voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, of geïndiceerde voorzieningen. Participatie en zelfredzaamheid zijn belangrijk op alle terreinen van het sociale domein. Wie ondersteuning nodig heeft, moet die makkelijk kunnen vinden. De sociaal wijkteams zijn hiervoor een belangrijk instrument.

Optimale ontwikkeling
Velsen vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Preventie, tijdige ondersteuning en versterking van eigen kracht van jeugdigen en hun ouders staan daarin centraal. Onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. Het streven is dat kinderen een doorgaande leer- en ontwikkellijn volgen, waarbij leerstof en de onderwijsresultaten van elkaar opvolgende schooltypen goed op elkaar aansluiten. De basis daarvoor wordt gelegd in de voor- en vroeg schoolse educatie (VVE) om (taal)-achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Deze leerlijn loopt door van primair onderwijs naar vervolgonderwijs, Mbo en Hbo.

Met ons armoedebeleid zorgen wij dat alle kinderen blijven meedoen en geen achterstand oplopen in hun ontwikkeling. Velsen spant zich in om alle betrokken partijen met elkaar te verbinden en tot actie aan te zetten. Waar dat wettelijk wordt vereist, treedt de gemeente op als regisseur, zoals richting CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en in de lokaal educatieve agenda.

Sociale samenhang
Velsen ziet sociale samenhang in de samenleving als speerpunt, vooral als het gaat over het omgaan met en het erkennen van kwetsbare doelgroepen. Het is belangrijk dat mogelijke problemen vroeg worden gesignaleerd, zodat wordt voorkomen dat deze problemen verergeren of dat de sociale samenhang onder druk komt te staan. Velsen besteedt aandacht aan specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld statushouders, verwarde personen en dementerenden.

Vitale inwoners en kwalitatief goede sportaccommodaties
Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de samenleving. Sportverenigingen spelen daarin een cruciale rol. In de sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’ staan 15 speerpunten om de lokale sport te versterken en meer Velsenaren vitaal in beweging te krijgen. Nagenoeg alle speerpunten zijn uitgevoerd of in uitvoering.

Het sportaccommodatiebeleid is de basis voor het sportbeleid van Velsen. Met toekomstgerichte en goede sportvoorzieningen faciliteert en stimuleert de gemeente haar inwoners om te gaan bewegen. Onze missie voor het sportaccommodatiebeleid is verwoord in drie statements: ‘wij geven sport de ruimte’, ‘wij houden sport bereikbaar’ en ‘wij bouwen aan (en investeren in) hoogwaardige en duurzame sportaccommodaties’. Sinds 2018 beschikt de gemeente over een nieuwe agenda met op hoofdlijnen onze visie, thema’s, ambities en speerpunten.

Context
De transformatie in het sociaal domein is in volle gang. Velsen stemt hier de planning & controlcyclus op af met een andere indeling van de gemeentebegroting.

Landelijk zien we een aantal trends en ontwikkelingen die ook in onze gemeente tot veranderingen leiden. De gemeente Velsen wil onderzoeken welke onderdelen van de Wmo lokaal georganiseerd kunnen worden, al dan niet als algemene voorziening. Daarnaast veranderd het sociaal welzijnswerk. Het toekomstig welzijnswerk gaat meer verbindingen met andere sectoren leggen en richten op het gebruik van (welzijns)accommodaties.

Met het vaststellen van de armoedevisie is ook een start gegeven aan een andere werkwijze armoedebeleid. In de aanpak van de armoedebestrijding staat de cliënt centraal en worden onderliggende oorzaken mee te nemen in de aanpak van armoedebestrijding. Ook willen we oorzaak en gevolg beter in beeld krijgen.

De komende jaren krijgt de gemeente een uitbreiding van taken in het sociaal domein. Vanaf 2023 verschuiven het budget en de taken voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor specifieke groepen mensen van de centrumgemeente Haarlem naar de omliggende gemeenten.

Als gevolg van de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen, neemt het aantal mantelzorgers toe in Velsen. De gemeente besteedt hier blijvende aandacht aan met extra inzet en ondersteuning. Maar ook de toegang tot voorzieningen wordt anders en beter georganiseerd. Kortom het Sociaal domein is volop in beweging.

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties

Lasten & baten

Lasten

105.151

47,4 %

Baten

33.469

15,7 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22