Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties

Subdoelstelling 2.3.1:

Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties

Wat hebben we gedaan?

Velsen investeert in buitensport
De gemeente is voor de sportparken Zeewijk en Schoonenberg & Waterloo bezig met een aanpak  om ze aantrekkelijker, openbaar toegankelijk en multifunctioneler te maken voor de gebruikers en de bezoekers. Hiervoor verhuisde Korfbalvereniging DKV van sportpark Schoonenberg naar sportpark Zeewijk. Zij spelen nu op twee nieuwe kunstgras korfvelden. Op sportpark Schoonenberg komt hiermee ruimte vrij voor een wedstrijd voetbalveld.

De visie en het plan van aanpak vormen een stevige basis voor project herinrichting sportpark Schoonenberg & Waterloo. In mei 2020 is het schetsontwerp en de visie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze gaf feedback voor het verder uitwerken van het voorlopige ontwerp herinrichting sportpark Schoonenberg & Waterloo. Omdat de naastgelegen betaald voetbalclub Telstar ambities heeft voor de nabije toekomst is de projectopdracht voor het sportpark Schoonenberg & Waterloo aangepast zo opgesteld dat het goed op elkaar aansluit.

Bijgewerkt Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021-2036
De gemeente ontwikkelde in 2020 samen met de schoolbesturen en de gemeenteraad een nieuw Onderwijs Huisvestingsplan (IOHP). In november 2020 stelde de gemeenteraad het IOHP vast. De eisen van het bouwbesluit en de eisen waaraan nieuw te bouwen of te renoveren schoolgebouwen aan moeten voldoen, zijn in het nieuwe plan verwerkt. Hierbij is ook gekeken naar het Klimaatakkoord van Parijs en de landelijke ontwikkelingen zoals op het gebied van het binnenklimaat en duurzaamheid. Het plan geeft aan wat we de komende jaren gaan doen en geeft een doorkijk voor de periode 2021-2036 voor alle Velsense schoollocaties.

Nieuwe Kennemer gymzaal in 2021
De start van de vervangende nieuwbouw van de Kennemer gymzaal is uitgesteld en start naar verwachting in het 4e kwartaal van 2021. De nieuwbouw werd uitgesteld omdat werd onderzocht of het wandreliëf op de buitenmuur behouden kon worden.

Verduurzamen sportaccommodaties
Het afgelopen jaar investeerde zwembad De Heerenduinen flink in verduurzamen en energie besparen. De verlichting in het gebouw is vervangen door Led en de 66-meter lange, grotendeels buitenom lopende glijbaan is geïsoleerd. In de zwembadtechniek zijn veel aanpassingen gedaan in de luchtbehandeling (warmte, verversing). Voor de waterbehandeling passen we nu moderne technieken toe zoals een zware warmtepomp, laagtemperatuurverwarming en warmtewisselaars. Daarnaast zijn de monitorings- en energiebeheerssystemen uitgebreid. Het totale pakket moet leiden tot een 75% lager gasverbruik en een verlaging van 450.000 kg CO2-uitstoot per jaar. Naar verwachting worden de (jaarlijkse) financiële lasten van de investeringen grotendeels afgedekt door de besparing op de energiekosten van het zwembad.

Het installeren van de 550 zonnepanelen liep vertraging op. De gebruikte isolatiematerialen tijdens de bouw van het zwembad in 2003 blijken een risico voor condensvorming onder het dak. De gemeente liet een onderzoek uitvoeren naar hoe dit zo snel en zo goed mogelijk kon worden opgelost.

Corona en sport
Voor onze lokale sport was 2020 een uitzonderlijk en moeilijk jaar. Sportverenigingen en andere sportaanbieders konden hun sport niet of beperkt aanbieden vanwege corona. Minder mensen gingen sporten. Sportverenigingen hadden lagere inkomsten. Ook in 2021 is er veel onzeker.

Voor amateursportverenigingen gold een landelijke regeling waarbij drie maanden huur werd kwijtgescholden. De verrekening hiervan verliep via onze gemeente. Wij scholden de huurkosten kwijt en kregen dit vervolgens terug van de rijksoverheid. Hiervan maakten 32 sportverenigingen gebruik. Dit waren zowel binnen- als buitensportverenigingen. Daarnaast konden amateur sportverenigingen een aanvraag indienen bij het Rijk voor tegemoetkoming van hun misgelopen kantine-inkomsten. De gemeente zag binnen de coronabeperkingen veel veerkracht en motivatie bij verenigingen en buurtsportcoaches om alsnog sport- en beweegactiviteiten aan te bieden.

Onze gemeentelijke sportaccommodaties hadden een matig tot slecht jaar. Zwembad De Heerenduinen kreeg te maken met aangepaste openstellingen, dan wel tijdelijke sluitingen vanwege de coronamaatregelen. Zwemverenigingen en andere huurders konden geen gebruik maken van het zwembad. Maar ook inwoners, zoals ouders met kinderen zonder diploma, konden tijdelijk niet naar zwemles. Daarnaast ontving de gemeente minder inkomsten omdat er minder betalende bezoekers waren.

Voor binnensportverenigingen en andere sportaanbieders hebben de coronamaatregelen een negatief gevolg, omdat zij minder gebruik konden maken van gymzalen en sporthallen. Het voortbestaan van sommige sportverenigingen staat onder druk. De gemeente probeerde de verenigingen waar dat kon zo goed mogelijk te informeren, te adviseren en van dienst te zijn.

Reguliere activiteiten

Exploitatie, beheer en onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties
De exploitatie inclusief beheer, administratie en onderhoud voert de afdeling Sportzaken van de gemeente uit. Gemeentelijke sportaccommodaties worden op incidentele en periodieke basis (bijvoorbeeld per seizoen) verhuurd. De activiteiten en werkzaamheden vinden over het algemeen 14 uur per dag, 7 dagen van de week en 52 weken per jaar plaats. Verschillende klant- en doelgroepen maken individueel of in groepsverband gebruik van onze sportvoorzieningen. Dit zijn onder andere sportverenigingen, scholen, particulieren, bedrijven en zorgaanbieders. De sportaccommodaties zijn dankzij diverse evenementen en toernooien een belangrijke ontmoetingsplaats voor actieve sporters, toeschouwers, vrijwilligers en andere belangstellenden.

Het aantal ‘klantcontacten’ is op jaarbasis ruim 1,5 miljoen. Mensen kiezen niet meer vanzelfsprekend voor onze sportaccommodaties. Dat komt door het groeiende aanbod binnen de vrijetijds- en sportsector en van evenementen. Door de 24-uurseconomie (zoals de openstelling van winkels, e.d.) en de individualisering. Gemeente Velsen gaat op een financieel en maatschappelijk verantwoorde manier voor service, optimale dienstverlening en kwaliteit in de dagelijkse bedrijfsvoering. Gerichte marketing en communicatie is daarbij belangrijk.  

Het grote onderhoud en de vervanging van sportaccommodaties en bijbehorende voorzieningen zoals de inventaris wordt via het Meerjarenonderhoudsplannen (MjOP) uitgevoerd. Het zogenoemde eigenaarsonderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente. De buitensportverenigingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden en beheerszaken.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22