Overzicht programma's

Ondernemend en duurzaam Velsen

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten
Niet alleen het Velsen van nu is onze verantwoordelijkheid; wij zijn ook verantwoordelijk voor het Velsen dat wij door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Soms zijn daarvoor plannen met een ‘lange adem’ nodig. Juist daarom vindt het college continue aandacht voor duurzaamheid van de samenleving noodzakelijk. Het college vervult hierbij een voorwaardenscheppende, faciliterende, stimulerende en verbindende rol.
Velsen wil een economie die zich dynamisch, kennisrijk en innovatief ontwikkelt. Daarom kiest het college voor investeringen binnen dit programma waarbij de ondernemer duurzaam zorgt voor innovatie, nieuwe investeringen en werkgelegenheid.

Context
Duurzaamheid wordt steeds meer een algemene kernwaarde in de lokale samenleving. De gemeente loopt hierin voorop en wil in 2030 een energieneutrale organisatie zijn. Het verduurzamen van bestaande bouw moet versnellen. We stimuleren bedrijven om schoon te produceren en efficiënt met energie en grondstoffen om te gaan. Het wordt vanzelfsprekend dat bedrijven duurzaam ondernemen. Milieueffecten beperken zich niet tot de gemeentegrenzen. Daarom stemmen we beleid en uitvoering (boven)regionaal af. Het onderbrengen van de milieutaken bij de Omgevingsdienst IJmond levert hieraan een bijdrage.

Het algehele beeld van de economie in Nederland werd in 2020 en nu nog steeds gedomineerd door corona. Verschillende sectoren (zoals horeca , cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn zal hebben.

In het Nationaal Energieakkoord (NEA) 2013-2020 staan breed-gedragen afspraken over energiebesparing en schone technologie. In 2020 moet 14% van het energieverbruik duurzaam  worden opgewekt en in 2050 moet de bestaande bouw energie-neutraal en aardgasvrij zijn. Hiermee komen er betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Het landelijk Klimaatakkoord komt bovenop het NEA. In 2030 moet een besparing van 49% CO2 worden behaald t.o.v. de uitstoot aan CO2 in 1990. Alle sectoren in de maatschappij (overheden, bedrijven, woningbouwcorporaties, woningeigenaren, vervoersorganisaties, etc.) moeten een bijdrage leveren aan deze doelstelling. Het landelijk klimaatakkoord betekent een versnelling van de energietransitie.

Verder streeft het Rijk met het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ naar een ombuiging van de economie in een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. In 2030 moet er verder sprake zijn van 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Het Rijk streeft met het programma Van Afval Naar Grondstof naar 75% scheiding van het huishoudelijke afval en 100 kg restafval per inwoner in 2020 en 30 kg per inwoner in 2025.

Economische ontwikkeling

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving

Lasten & baten

Lasten

17.243

7,8 %

Baten

14.202

6,6 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22