Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving

Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving

Subdoelstelling 1.2.2:

Bewustmaken en stimulering duurzame samenleving

Wat hebben we gedaan?

Nieuw milieubeleidsplan
Door de komst van de Omgevingswet maken de kaders voor duurzaamheid in de toekomst onderdeel uit van de Omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende gebiedsvisies en beleidsprogramma’s. De Omgevingsvisie is inmiddels in voorbereiding en 2021 is een transitiejaar. Vanuit milieu en duurzaamheid worden de bouwstenen voor de Omgevingsvisie aangeleverd. Daarnaast is de gemeente bezig met een lokaal klimaatakkoord om samen met de doelgroepen uit de lokale samenleving energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Hiermee wil de gemeente een versnelling van de CO2- reductie realiseren. Het huidige milieubeleidsplan blijft net als alle andere gemeentelijke beleidskaders van kracht tot de Omgevingsvisie het beleidsplan definitief vervangt.

Programma Klimaat en Duurzaamheid
De hierboven beschreven  complexe opgave heeft baat bij een programmatische aanpak, omdat zowel de lokale als de nationale ambities een langere looptijd hebben, waarbij de route niet op voorhand vastligt. De uitvoering van deze opgave is een organisatiebrede opgave. Het multidisciplinaire karakter van het programma overschrijdt echter ook de grenzen van de eigen organisatie. Zowel ‘verticaal’: Rijk, provincie, gemeente als ‘horizontaal’: IJmond. Zuid-Kennemerland, Noordzeekanaalgebied, MRA. Ook de waterschappen en niet te vergeten de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) als milieuafdeling van Velsen en verantwoordelijk voor zowel beleidsvoorbereiding als uitvoering van een belangrijk deel van het programma. Het is evident dat een goede samenwerking met andere overheden en onze buren een belangrijke voorwaarde is voor succes. Iedereen is nodig om de realisatie van het plan mogelijk te maken.
Daarbij wordt niet bij nul begonnen. Alle betrokken partijen werken al langere tijd aan de genoemde opgaven.

In 2020 is daarom parallel aan die inzet gewerkt aan het opstellen van het programma Klimaat en Duurzaamheid. Het programmaplan is gebaseerd op de visie van de gemeenteraad en de missie van het college. Dit uitvoeringsdocument is in 2020 op hoofdlijnen gereed gekomen. Het geeft de te volgen strategie om de doelen te behalen, de randvoorwaarden, met welke inspanningen die strategie wordt geconcretiseerd en wat de beoogde resultaten zijn.
Het programma moet opleveren:
1.   Een organisatie-brede samenwerking
2.   De gevraagde bijdrage aan landelijke klimaatafspraken
3.   Bescherming tegen droogte en wateroverlast
4.   Hulp bieden voor een duurzame transitie
5.   Bijdragen  aan een groener Velsen
6.   Economische kansen benutten

Communicatie
Het Programma Duurzaamheid en Klimaat draait om samenwerking tussen bestuurders en de gemeentelijke organisatie en burgers, bedrijven en maatschappelijke instanties. Doelgerichte communicatie vervult hierin een sleutelrol, het is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het slagen van het programma. De enorme maatschappelijke verandering en het omvangrijke thema vragen om een communicatiestrategie waarin de gemeenschap centraal staat. Door informatie te stroomlijnen, kennis te ontwikkelen en te delen en mensen samen te brengen, komt een gemeenschap in beweging. De drie hoofddoelen zijn: verhelderen, verbinden en de weg wijzen.  

Eind 2019 zijn we van start gegaan met deze strategie. De strategie bepaalt hoe communicatie wordt ingezet om de doelen uit het programma zo goed en snel mogelijk te behalen. Dus welke manier van communiceren (qua toon, boodschap, vorm en kanaal) wij kiezen om deze doelen binnen budget en gesteld tijdpad te realiseren. De communicatiestrategie ondersteunt het programma en helpt bij het maken van keuzes.

Op basis van deze strategie is de video- en vlog campagne met onze klimaatvloggers  en het jeugd-klimaatvlogteam gedaan. Er is een Nieuwsbrief Duurzaam Velsen opgestart voor geïnteresseerden in klimaat en duurzaamheid. De website en de gids Duurzaam Velsen zijn uitgebreid. Ook is er, op basis van het gemeentelijke CO2 -reductieplan samen met GreenBiz IJmond een webinar georganiseerd. De behaalde resultaten zijn ook in één oogopslag te lezen in het jaaroverzicht 2020 programma Klimaat en Duurzaamheid https://www.velsen.nl/duurzaam-velsen.

Lokaal Klimaatakkoord
Voor Nederland ligt er een grote uitdaging om de klimaatdoelstellingen te behalen. Voor de Velsense bijdrage daaraan moet lokaal worden samengewerkt. Met het Lokaal Klimaatakkoord maakt de gemeente Velsen zichtbaar welke inspanningen geleverd worden om de nationale en internationale klimaatdoelen op het gebied van op CO2-reductie te halen. Om deze doelen samen te bereiken sluit de gemeente met inwoners, organisaties en bedrijven een Lokaal Klimaatakkoord af. Het doel van deze afspraken is om als procesversneller toe te werken naar minimaal 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2019.

In 2020 is onderzoek gedaan naar een goed werkbare vorm voor het Lokaal Klimaatakkoord. Tijdens de raadssessie van 19 november 2020 werd de eerste opzet voor het Lokaal Klimaatakkoord gepresenteerd.

In samenspel verduurzamen bestaande bouw
De gemeente geeft een impuls aan de verduurzaming van de bestaande bouw (woningen en bedrijven) in samenspel met bedrijven en inwoners. Hieronder staan de resultaten vermeld.

Green Deal GreenBiz       
Aan het begin van 2020 zijn de gemeente, de vereniging GreenBiz en Omgevingsdienst IJmond samen een Green Deal aangegaan. Met de Green Deal hebben de partijen afgesproken om GreenBiz naar een hoger niveau te tillen. De Green Deal houdt het volgende in:

 • Energiebesparing en de opwek van zonne-energie voortzetten;
 • het realiseren van energiepositieve bedrijfsterreinen door meer zonne-energie op te wekken dan verbruikt wordt. De opgewekte zonne-energie wordt uitgewisseld tussen de deelnemende bedrijven via het platform GreenBiz Energy;
 • uitbreiden van de activiteiten GreenBiz met het voorkomen en hergebruiken van afvalstoffen waarmee een circulaire economie zonder afvalstoffen wordt gestimuleerd.

Resultaten:

 • bij 158 ondernemers zijn energiescans op de bedrijventerreinen in de gemeente Velsen uitgevoerd;
 • Van deze bedrijven sloten 26 bedrijven aan op de Green Deal;
 • 37 bedrijven namen maatregelen (Led verlichting, PV-panelen, laadpalen, warmtepompen en isolatie) waarmee totaal op jaarbasis ruim 334.108 kWh elektriciteit en jaarlijks 5.558 m³ gas bespaard wordt. Dit komt overeen met een jaarlijkse CO 2 -verlaging van 197,6 ton.
 • De bedrijven investeerden in totaal € 204.000;
 • Op basis van de totaal uitgevoerde energiescans en de huidige gerealiseerde CO 2 verlaging, is de verwachting dat er een minimale jaarlijkse CO 2 - reductie van 860 ton wordt gerealiseerd met dit project. Dit zou 9% van het totale besparingspotentieel zijn;
 • Eind 2020 zijn er in totaal elf bedrijven als afnemer aangesloten bij GreenBiz Energy, waarvan één uit de gemeente Velsen. Verder zijn er twee bedrijven met zonnepanelen op het dak aangesloten. Deze zijn samen goed voor een jaarproductie van 190.000 kWh. De jaarlijkse CO 2 -verlaging moet daarmee uitkomen op 88 ton;
 • Upcycle Your Waste is een Europees project waar verschillende landen hun kennis en kunde over  het voorkomen en hergebruiken van afvalstromen bundelen. Bij upcycling worden ongewenste of nutteloze materialen en stoffen (afval) veranderd tot een nieuw product met een hogere waarde. In het voorjaar startte GreenBiz een pilot waarbij 200 afvalscans werden aangeboden aan bedrijven op de IJmondse bedrijventerreinen. Eind 2020 zijn ca. 130 scans door Klimaatroute uitgevoerd. Corona vertraagde de planning;
 • Eind 2020 is er ook gewerkt aan het educatieplatform voor bedrijven. We presenteerden het educatieplatform tijdens een door ons georganiseerd webinar op 11 februari.

Besparingsmogelijkheden bij woningen: Regeling Reductie Energie
Omgevingsdienst IJmond ontving in het kader van de landelijke Regeling Reductie Energiebesparing (RRE) een uitkering voor gratis energiescans en energiebesparing voor de particuliere woningeigenaar in de vorm van energiebesparingsboxen. Energiek Velsen en Klimaatroute voeren de scans uit en geven vervolgens energiebesparingsadviezen. De energiebespaarboxen zijn uitgedeeld op markten en bij het nieuwe mobiele energieloket op locatie. Dit is een trailer van het Duurzaam Bouwloket met daarin een presentatie van allerlei duurzame maatregelen. Energiek Velsen heeft al 1.410 collectieve of persoonlijke adviezen of boxen afgegeven. Klimaatroute gaf al aan 484 woningeigenaren een energieadvies. In totaal zijn er dus bij 2.505 woningeigenaren energiebesparende maatregelen getroffen in de vorm van het geven van een energieadvies en/of het uitdelen van een energiebespaarbox. Daarnaast is er in totaal met 6.528 inwoners persoonlijk contact geweest over verduurzaming. Het doel van de regeling is dat 2.022 woningeigenaren besparende maatregelen hebben getroffen en dat we in totaal 4.291 woningeigenaren in Velsen bereiken in deze regeling. We hebben deze doelstelling al gehaald voor het einde van de looptijd van de RRE (31 maart 2021).

Regionaal Energiebesparingsprogramma 2019-2021
Velsen neemt deel aan het regionaal energiebesparingsprogramma 2019-2021 (REP). Het REP is een regionaal samenwerkingsverband in de IJmond en Zuid-Kennemerland waarbij 50% gefinancierd wordt vanuit de provincie en 50% vanuit de gemeenten.  
De gemeenten voeren gezamenlijk energiebesparende projecten en acties uit waaronder het volgende: wijkgerichte aanpakken, inzet van mobiele duurzame showrooms, collectieve inkoopacties, opleidingstrajecten energiecoaches, ondersteuningsprojecten voor Verenigingen van Eigenaren, lidmaatschap HIER, campagnes en deelname aan de duurzame nationale huizenroute. Dit leidde tot de onderstaande resultaten (op regionaal niveau).

Bijna 50.000 inwoners zijn bereikt. Zij hebben in totaal 3.629 energiebesparende maatregelen getroffen, zoals het installeren van zonnepanelen, plaatsen van isolatiemaatregelen of vervangen van de CV-ketel of ventilatiebox voor een energiezuinigere variant. Er is in 2020 voor € 659.000 aan projecten uitgevoerd. In de regio is voor ongeveer 11,5 miljoen euro aan duurzame maatregelen uitgevoerd door inwoners naar aanleiding van acties vanuit dit programma. De spin-off ratio is daarmee: 1/17,5. Dus voor elke euro wordt ter waarde van 17,5 euro aan duurzame maatregelen getroffen.

Transitievisie warmte (TVW) en wijkuitvoeringsplannen
Op dit moment wordt de Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Met de TVW Velsen geven we inzicht in de totale opgave en kansrijke oplossingen voor de overstap van aardgas naar duurzame verwarmingstechnieken. Daarnaast geeft de TVW een logische volgorde en tempo voor het aardgasvrij maken van de eerste wijken in de gemeente. Voor het opstellen van de TVW hield de gemeente in 2020 bijeenkomsten met stakeholders zoals PWN, Liander, Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Energiek Velsen en de Hoogheemraadschappen. Deze bijeenkomsten hebben de kansrijke wijken in beeld gebracht en welke (alternatieve) warmteoplossingen per wijk voor de hand liggen. Samen met bewoners en de raad zijn sessies gehouden om criteria vast te stellen die bepalen in welke volgorde de wijken worden aangepakt. De TVW wordt momenteel vastgesteld en voorbereid op besluitvorming. De TVW zal minimaal elke vijf jaar geëvalueerd worden.  

Regionale Energiestrategie (RES)
De deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland heeft de ambitie om in 2030 0,45TWh (Terra Watt uur) extra duurzame energie op te wekken. Deze ambitie en de bijbehorende zoekgebieden zijn vastgelegd in de concept RES. Deze worden in 2021 meegenomen in de RES 1.0. De RES is een continu proces en wordt iedere twee jaar geactualiseerd. Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven en inzichten, waarbij ook kan worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen. 

Samen met anderen op zoek naar mogelijke locaties voor energie uit zon & wind

De gemeenten in de regio IJmond & Zuid-Kennemerland bekeken in het begin van 2020 welke gebieden in deze regio kans bieden voor grootschalige energieopwekking uit vooral zon en wind. Dit deden ze samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en belanghebbenden. Deze gebieden noemen we de zogenaamde zoekgebieden. Vanaf september 2020 bekijkt de gemeente Velsen, samen met de gemeente Beverwijk en Heemskerk welke mogelijkheden er binnen de zoekgebieden in de IJmond zijn. Hiervoor is eerst gekeken naar de stedelijke, landschappelijke en technische beperkingen. Denk daarbij aan hoogtebeperkingen door vliegverkeer van en naar Schiphol, afstanden tot woningen en beperkingen vanwege UNESCO-gebied. Als uitkomst hiervan blijven er binnen de IJmond, voor nu, een aantal locaties over voor het mogelijk plaatsen van windturbines of zonnepanelen. Deze uitkomsten zijn een eerste verkenning. Er zijn nog veel zaken die afgewogen moeten worden zoals maatschappelijke belangen, technische aspecten, landschappelijke inpassing en belangen van grondeigenaren. 

Vroegtijdige afstemming warmtebronnen 
Daarnaast is de Regionale Structuur Warmte (RSW) een belangrijk onderdeel van de RES. De RSW wordt als warmte hoofdstuk binnen de RES toegevoegd.. Het doel hiervan is inzichtelijk te maken welke warmtebronnen beschikbaar zijn in de regio en wat de gemeente aan warmtecapaciteit tot haar beschikking heeft. Indien de warmtebronnen bovengemeentelijke potentie hebben, zoekt men daar op regionaal niveau vroegtijdige afstemming over. De RSW voor IJmond en Zuid-Kennemerland wordt via het MRA programma WarmteKoude uitgevoerd. De gemeente Velsen participeert actief in dit traject samen met ODIJ.  

Regioplan
Het college van Velsen is vertegenwoordigd in het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied (NZKG). Op 30 juni 2020 is, na instemming van het Bestuursplatform, het Regioplan voor de industrie in het Noordzeekanaalgebied aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dit Regioplan is de actualisering van het aanbod vanuit de Klimaattafel Industrie NZKG van eind 2018. De opgave in het NZKG voor de Industrie zoals afgesproken in het Klimaatakkoord bedraagt 4,3 Megaton CO2 - reductie voor 2030. Met de huidige projecten zoals opgenomen in het Regioplan wordt deze doelstelling gehaald. De regio gaat versneld de infrastructuur op orde brengen voor CO2, waterstof, elektriciteit en warmte. De netwerken worden hierbij niet los van elkaar gezien, maar als een samenhangend hybride energiesysteem ontwikkeld. Hierbij moeten ruimte, milieuruimte en kosten in beeld worden gebracht om zo onderbouwd integrale afwegingen te kunnen maken. Het Bestuursplatform gaf hiervoor TNO opdracht om een tool te ontwikkelen. Voor de ruimtelijke afwegingen rondom de energietransitie en stedelijke ontwikkeling is het Noordzeekanaalgebied in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangewezen als NOVI gebied. Dit betekent dat het Rijk samen met de regio werkt aan de grote ruimtelijk-fysieke opgaven om de energietransitie te realiseren.

Klimaatatlas verbetert inzicht in klimaateffecten
De opwarming van de aarde heeft lokaal verschillende gevolgen. Er zal steeds vaker sprake zijn van langdurige droogte in de zomer, meer grondwateroverlast in de winter, meer extreme hoosbuien, meer hitte. Ook zijn er gevolgen zoals het verlies van biodiversiteit, meer verzilting, meer blauwalg, meer exoten en meer onkruidgroei. Deze gevolgen vormen een risico voor de volksgezond en de leefbaarheid en kunnen leiden tot overlast en schade. Voor de thema's (grond)wateroverlast en hitte zijn de gevolgen opgenomen in de verbeterde klimaatatlas. De gevolgen zijn bepaald volgens de richtlijnen van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De klimaatatlas is in 2020 met behulp van meer data, meer detail en aanvullende onderwerpen geactualiseerd en geeft een verbeterd inzicht in de lokale klimaateffecten. De klimaatatlas is een goed instrument om gericht maatregelen te nemen om de ongewenste effecten te verkleinen. We noemen dit klimaatadaptatie.

Verduurzamen gemeentelijke organisatie
In programma Organisatie en financiën wordt de inzet toegelicht om de gemeentelijke organisatie te verduurzamen. Dit betreft:

 • Duurzaam en circulair inkopen
 • Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

IJmond bereikbaar

De reisbewegingen van het personeel van de gemeente Velsen is in 2019 eerder al met een mobiliteitsscan onderzocht. Op basis van de uitkomsten van de scan hebben we afgelopen jaar gekeken hoe thuiswerken, meer fietsen, elektrisch rijden n deelmobiliteit kunnen verbeteren. Hiertoe heeft IJmond Bereikbaar een aantal sessies met het personeel gehouden. Om dit te bereiken zijn een aantal randvoorwaarden voor succes opgesteld om het gewenste gedrag te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de kilometervergoeding ten gunste van fietsers, flexibele werktijden om de spits te kunnen mijden en duidelijke afspraken over thuiswerken en op kantoor werken. Zie ook programma Wonen en leven in Velsen.

Op IJmondiaal niveau zijn werkgevers gestimuleerd om het personeel op de fiets naar het werk te laten gaan. De volgende resultaten zijn behaald:

 • Een stijging van 15% van het aantal werknemers (3.682) die met de fiets naar het werk gaat
 • de fietsapp Toogethr Cycles is bijna 1.000 keer gedownload
 • 925 werknemers maakten gebruik van Rideshare (het nieuwe carpoolen)
 • De fietsreizen en Rideshare leveren samen een besparing van circa 182 ton CO 2 .
 • Voor 2021 zijn verdere afspraken met bedrijven gemaakt over thuiswerken en duurzaam woon-werkverkeer.

Voor de Werkgeversaanpak Goederenvervoer ging IJmond Bereikbaar in 2020 een verdere samenwerking aan met de topsector logistiek. De afgelopen drie jaar werd er al samengewerkt aan meer vervoer over het spoor of water in de regio. Deze samenwerking is nu uitgebreid met het maken van scans van de logistiek van bedrijven en de gerelateerde uitstoot in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kunnen bedrijven worden geholpen om efficiënt CO2 te besparen. Daarnaast wordt met bedrijven gekeken welke kansen er zijn voor de inzet van duurzamer energiedragers zoals elektrisch rijden, waterstof en biobrandstoffen. Hiermee worden de eerste stappen gemaakt naar een nul uitstoot distributie van goederen.

KIMO gaat voor schone zeeën en kusten in Europa
De gemeente Velsen is lid van KIMO. Dit is een Europese milieu- en veiligheidsorganisatie voor 160
lokale overheden rond de noordelijke zeeën. Velsen is voorzitter van KIMO Nederland én België (35 gemeenten) en draagt op deze manier bij aan de doelstelling voor schone zeeën en kusten. De EU ziet KIMO Nederland/België als voorbeeld-kennisinstituut op het gebied van schone zeeën. KIMO heeft in 2020 samen met andere partijen zoals Rijkswaterstaat bijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld Fishing for Litter en de Green Deal schone stranden. Daarnaast wisselde KIMO kennis en ervaring uit op Europese bijeenkomsten.

Meer Waarde uit Afval - ook in de hoogbouw
We willen in Velsen de scheiding van huishoudelijk afval verbeteren en de doelstelling van 100 kg restafval per bewoner halen. Daarom is in 2020 gesproken over het invoeren van het recycletarief. Daarvoor zag de gemeenteraad nog een aantal knelpunten met betrekking tot hoogbouw en heeft het college gevraagd om een voorstel te maken.

Er is verder gegaan met maken van plannen om extra containers bij de hoogbouw in Velsen te plaatsen. Er is nog niet gestart met het plaatsen van deze containers omdat dit afhankelijk is van de invoering van het recyletarief waar nog geen besluit over genomen is.

Zonder nog tot plaatsing van containers over te gaan zijn er verdere plannen gemaakt om extra containers te plaatsen bij hoogbouw. De eventuele invoering van een recycletarief houdt daar verband mee.

Huishoudelijk afval
In 2020 had gemeente Velsen te maken met een grote stijging van afvalverwerkingskosten en dalende papierinkomsten. De oorzaak hiervan is de stijging van de marktprijzen voor het verwerken van afval en de hoeveelheid afval. Deze trend is ingezet in 2019.
De gemeente Velsen heeft nog niet eerder te maken gehad met grote prijsschommelingen. De controlecyclus van de gemeente was hier nog niet op voorbereid. In 2020 is samen met HVC een nieuwe controle ingesteld. Daardoor krijgt de gemeente nu een “voorspelling” op de eindfactuur van ieder kwartaal. Deze aanpassing is gebaseerd op actuele prijzen en hoeveelheden afval. Op deze manier kunnen we op tijd reageren op veranderingen.
Door de coronacrisis brengen we veel meer tijd thuis door en doen we meer aan online winkelen. Dit leidde tot intensiever gebruik van afvalcontainers die dat soms niet aankonden.

HVC en Afvalschap IJmond Zaanstreek
Velsen zette in 2020 de laatste stappen om zelfstandig aandeelhouder te worden en uit het Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) te treden. In december heeft Velsen voor het eerst als zelfstandig deelgenomen aan de aandeelhoudersvergadering.
Alle rechten en plichten van het aandeelhouderschap van HVC zijn daarmee overgegaan van AIJZ naar Velsen.
 
ReinUnie
De drie gemeenten in de IJmond die deelnemer zijn in de ReinUnie, denken erover om de ReinUnie op te heffen. Dat is door het bezit van vastgoed en lopende verplichtingen bij HVC een ingewikkelde situatie. Hoewel digitaal overleg over het algemeen goed gaat, heeft het de voorkeur deze situatie ‘aan tafel’ op te lossen. We verwachten in de loop van 2021 dat proces weer te starten.

Reguliere activiteiten

Subsidie Collectieve Energieprojecten Velsen
Met de Subsidie Collectieve Energieprojecten Velsen ondersteunt de gemeente Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en energiecoöperaties in het uitvoeren van maatregelen voor hun woningen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Het tweede doel is het beperken van een woonlastenstijging als gevolg van de uitvoering van deze maatregelen. Alle woningcorporaties zijn rechtstreeks geïnformeerd over de regeling en de VvE's van woningen via de sociale media kanalen van de gemeente en ODIJ. Energiecoöperatie Energiek Velsen draagt de regeling uit bij hun contacten met VvE's. Er zijn afgelopen jaar zes aanvragen ingediend waarvan er vier zijn toegekend voor een bedrag van € 71.000. Het gaat hierbij om zonnepanelen en aanpassingen van installaties daarvoor, dakisolatie, HR++ glas en kierdichting.

Green deal Zorg
De zorginstellingen Heliomare, VivA!Zorgroep en de Hartekampgroep continueren de verduurzaming van hun bedrijfsvoering vanwege onze afspraken in de Green deal Zorg. Op 17 november is een regionale bijeenkomst gehouden over het tegengaan van voedselverspilling en afvalscheiding. De volgende regionale bijeenkomst staat voor maart 2021 gepland. Alle deelnemende zorginstellingen en ziekenhuizen zijn actief betrokken en zijn gestart met een routekaart CO 2 - reductie voor het vastgoed met daarin de plannen tot 2030.

Walstroom

De gemeente, OD IJmond en Zeehaven IJmuiden voerden in samenwerking met KVSA en DFDS haalbaarheidsonderzoeken voor het vrachttransport en de cruisevaart uit. In het najaar is een businesscase voor de vrachttransporten opgesteld. Deze is niet sluitend en omvat een groot deel van kosten die niet terug te verdienen is. Om de businesscase rond te krijgen is naast een bijdrage van Europa en het Rijk in het kader van de stikstofreductie een bijdrage van de gemeente nodig. Voor walstroom voor de cruisevaart blijkt ook dat er sprake is van een deel van de kosten die niet terug te verdienen is. De coronacrisis heeft een grote impact op DFDS en heeft ook invloed op de voorgenomen vervanging van de schepen door schepen met een walstroomvoorziening.
Gezamenlijk is in het Noordzeekanaalgebied een onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de cruisevaart. De meest effectieve maatregel die overheden zelf kunnen uitvoeren is het inzetten van walstroom.

Liquified Natural Gas
Liquified Natural Gas (LNG) is een vloeibaar aardgas met een veel lagere CO 2 - uitstoot, fijnstof, zwavel- en stikstofoxiden uitstoot dan diesel of benzine. Gebruik van LNG leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit. Eind 2019 is door gemeente Velsen, ODIJmond, Zeehaven IJmuiden, Titan LNG en Havenbedrijf Amsterdam het bunkeren/tanken van LNG in de haven van IJmuiden mogelijk gemaakt. In 2020 is vergunningstraject gestart om het bunkeren van een drijvend platform mogelijk te maken. Het gebruik van LNG door schepen in Nederland is echter nog beperkt en verdere stimulering zal nodig te zijn om tot een duurzame haven te komen. Ook de inzet van waterstof wordt hierbij onderzocht. In samenwerking met het Nationaal Platform LNG wordt hier vorm aangegeven door in de scheepsvaart en wegtransport verladers , transporteurs , vrachtwagenleveranciers , scheepvaart bijeen te brengen met het jaarlijkse LNG Diner in de IJmond. Vanwege Corona heeft dit in 2020 niet plaatsgevonden. Wel is een werkbezoek voorbereid bij Albert Hein die voor het eigen vervoer bio-LNG gaat inzetten, dat geheel circulair gemaakt is van het eigen Groente- en Fruit afval.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22