Ondernemend en duurzaam Velsen

Indicatoren

Indicator

Wet /
LBHM

Laatste
meting

Realisatie
2019

Streefwaarde
2020

Realisatie
2020

Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)

Wettelijk

2019

116

98,8

nnb

Functiemenging (%)

Wettelijk

2019

53,2

52,3

nnb

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

Wettelijk

2019

793

767

nnb

Netto arbeidsparticipatie (%)

Wettelijk

2019

69,5

nnb

Demografische druk (%)

Wettelijk

2020

71,3

71,4

Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg)

Wettelijk

2018

nnb

225

235

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Wettelijk

2018

nnb

0,6

nnb

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Definities
Van een aantal indicatoren.

Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

(Definities zijn afkomstig van de website waarstaatjegemeente.nl )

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22