Ondernemend en duurzaam Velsen

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Kennemerstrand N.V.
Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-midden-gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.

Centraal Nautisch Beheer (CNB)
Het CNB heeft als doelstelling het bevorderen van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.

Recreatieschap Spaarnwoude
Door het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het onderhouden van het landschap blijft het recreatiegebied behouden voor de toekomst en de inwoners van Velsen en de regio.

Zeehaven IJmuiden N.V.
Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders / aanvoerders en de groothandelaren. Een goed functionerende haven en havenbedrijf bevorderen het economisch functioneren van de gemeente.

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)
De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het Milieubeleidsplan 2015-2020 en andere beleidsnota’s op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. De provincie heeft haar taken en bevoegdheden op het gebied van bodemverontreinigingen gemandateerd aan de gemeente. De Omgevingsdienst voert deze taak uit voor de gemeente.

HVC en Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ)
De gemeente is aandeelhouder van HVC via Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ). Belangrijkste doel van het aandeelhouderschap is dat HVC de huisvuilverbranding verzorgt en verwerking van GFT. AIJZ vertegenwoordigt Velsen tijdens aandeelhoudersvergaderingen van HVC. In 2019 heeft Velsen besloten om uit AIJZ te treden om zo zelfstandig haar ‘eigen geluid’ te laten horen. Dat besluit is in 2020 door de aandeelhoudersvergadering van HVC bekrachtigd. Nu neemt Velsen zelfstandig deel aan HVC-aandeelhoudervergaderingen. Zowel via AIJZ als via zelfstandig aandeelhouderschap staat Velsen garant voor de geldleningen en het rekeningresultaat van HVC.

ReinUnie
HVC verzorgt voor Velsen de afvalinzameling. Tot 2006 verzorgde ReinUnie in Velsen de afvalinzameling. Tegenwoordig is ReinUnie nog eigenaar van het afvalbrengstation en een aantal gebouwen op de gemeentewerf in Velsen-Zuid en verhuurt dat vastgoed aan HVC. Die formele taak is ontstaan bij het onderbrengen van de afvalinzameling bij HVC en leidde ertoe dat ReinUnie in 2006 niet is opgeheven. ReinUnie heeft in 2019 nagedacht over een andere constructie en komt naar verwachting in 2020 met een voorstel om het vastgoed in eigendom over te dragen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22