Economische ontwikkeling

Bevorderen van recreatie en toerisme

Subdoelstelling 1.1.2:

Bevorderen van recreatie en toerisme

Wat hebben we gedaan?

De Rauwe Loper: verbeteren toegankelijkheid naar kust en haven
Voor de inrichting van de verschillende routes naar de zee (Strand Noordpier, IJmuiden aan Zee, IJmuiderslag) en de haven is een globale visie opgesteld, het Masterplan De Rauwe Loper. Doel is het verbeteren van de toegankelijkheid, het gevoel van welkom zijn en het vergroten van de herkenbaarheid van het DNA van IJmuiden (IJmuiden Rauw aan Zee).
Het masterplan gebruiken we als inspiratiedocument met richtlijnen voor projecten langs de route (zoals Pontplein en entreegebied) en onderhoud en beheerswerkzaamheden van de route zoals bijvoorbeeld bij de vervanging van lantaarnpalen.

In 2020 is op twee locaties Street art gerealiseerd en het kunstwerk “het Anker” geplaatst langs de Haven- en Pierroute. Verder zijn de laatste toeristische borden geplaatst. Er staan nu borden bij de stranden, op de Kop van de Haven, bij de Watertaxi, de steiger bij het SHIP en bij de cruiseterminals. De palen die de verschillende zones op het strand aangegeven zijn in rauwe stijl aangepast. Er is een metalen kap toegevoegd met een icoon voor een activiteitenzone (blowkart) en een recreatiezone (parasol). Daardoor is het duidelijker in welke zone je welke activiteit kunt doen. De watertoren is vanuit het project de Rauwe Loper verlicht in de wintermaanden. In 2020 startte de aanbesteding voor de realisatie van het elementen langs de Haven en Pierroute. Door elementen op belangrijke knooppunten langs de route toe plaatsen willen we zorgen voor een ‘natuurlijke flow’ richting IJmuiden aan Zee.

Kustvisie
De samenwerking tussen private partijen Seaport IJmuiden Onroerend Goed en Kondor Wessels Vastgoed is in 2020 gestopt. Hierdoor is vertraging in het planproces ontstaan. Er ligt een concept ontwikkelplan dat voor de gemeente nog steeds als kader kan dienen voor de realisatie van de Kustplaats IJmuiden aan Zee. Het doel van het project is om enerzijds grootschalige woningbouw te ontwikkelen en anderzijds om het gebied te ontwikkelen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. De eerstvolgende stap is nu dat private partijen de lopende zaken afhandelen. De gemeente zoekt daarnaast  naar andere mogelijkheden om dit gebied te ontwikkelen.

No go-besluit BRAK! IJmuiden
No go-besluit BRAK! IJmuiden Op 5 november 2020 besloot de gemeenteraad van Velsen het implusproject BRAK! en de nieuwbouw van BRAK!/PVM (Pieter Vermeulen Museum) stop te zetten. In 2020 hebben we met de raad een aantal keren over de realisatie van Brak! gesproken over de gemaakte kosten van het ontwikkeltraject en de onzekerheid over de businesscase. Hierdoor komt er geen nieuw museum en science center voor BRAK!/PVM aan de kust van IJmuiden. Hiermee houdt Stichting BRAK! IJmuiden op te bestaan. Het was de bedoeling dat BRAK! onderdak ging bieden aan het Pieter Vermeulen Museum PVM gaat verder zonder BRAK!. De gemeente ondersteunt PVM in de zoektocht naar een andere locatie en in de verdere ontwikkeling van hun museum.

2020 geen uniek evenementenjaar
Wat een uniek evenementenjaar had moeten worden, is helaas teleurstellend verlopen. Vanwege corona werden internationale evenementen als SAIL 2020 en de Formule 1 in Zandvoort afgelast. Ook de festivals Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village in recreatiegebied Spaarnwoude gingen niet door, evenals de meeste kleinere dorpsevenementen. De week van de Industriecultuur kon in aangepaste vorm starten, maar is halverwege afgelast vanwege aangescherpte maatregelen. Verschillende evenementen zijn doorgeschoven naar 2021. SAIL vindt één keer in de vijf jaar plaats en zal dus in 2025 pas weer plaatsvinden.

Recreatiegebied Spaarnwoude: werken aan een gezonde toekomst
In 2020 is de Visie Spaarnwoude Park 2040 met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het recreatieschap stelde de eerste ambitieschetsen op voor duidelijke en aantrekkelijke ontvangstgebieden, waaronder SnowWorld en informatieboerderij Zorgvrij. Daarnaast is het achterstallig onderhoud zoveel mogelijk weggewerkt. Het recreatieschap maakte een start met de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam door samen met de maatschappelijke adviescommissie een ‘Witboek’ op te stellen. Daarmee is de basis gelegd voor het ‘Bidbook’ waarin alle wensen en eisen voor de herontwikkeling komen te staan.

Gevolgen corona
Na economisch bloeiende jaren heeft corona de maatschappij en de economie volledig op haar kop gezet. Verschillende sectoren (zoals horeca, cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de corona-crisis uiteindelijk op lange termijn heeft.

De verschillende maatregelen om corona tegen te gaan, zoals het sluiten van de horeca, detailhandel, sport en het houden van 1,5 meter afstand hebben gezorgd voor beperkte vrijetijdsmogelijkheden. Daardoor zijn de inwoners actiever op zoek gegaan naar rustige, groene locaties om daar te kunnen recreëren. De ruime, relatief rustige stranden van Velsen en de recreatiegebieden waren daarbij extra in trek bij de inwoners in de regio.

Door corona zijn er ook minder inkomsten voor de gemeente, onder andere uit de toeristenbelasting en leges voor evenementen.

Reguliere activiteiten

Samenwerking toerisme & recreatie in Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Doordat er nagenoeg geen internationale toeristen in Amsterdam waren is er weinig gedaan vanuit het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien. Vanuit de MRA is een campagne "Je zit ernaast" gestart. Doel was de eigen inwoners van de MRA beter te informeren over de mogelijkheden om je vrije tijd te besteden in de nabije regio. Daarbij is elke keer bekeken welk gebied en activiteit het beste gepromoot kon worden, om de verschillende bezoekers zo goed mogelijk te spreiden en drukte te vermijden.

Versterking avontuurlijke kust in volle gang
Het college zette zich, ook in 2020, in om de kust te verbeteren en te ontwikkelen op een manier die past bij de identiteit van IJmuiden Rauw aan Zee. De kust van Velsen staat steeds meer bekend als dé wind- en watersportlocatie van Noord-Holland. Tegelijkertijd wil de gemeente ook reguliere badgasten een aantrekkelijke plek op het strand bieden. De zones zijn duidelijker gemaakt en meer passend in de rauwe stijl. Daarnaast is een proef met kitesurfen op het strand van IJmuiden aan Zee verlengd naar 2021. Dit in samenwerking met de Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) en de IJmuider Reddingsbrigade. De proef houdt in dat de beheerder van de kitesurflocatie van NKV een actieve rol speelt bij de handhaving. Hij kan kitesurfers ter plaatse en via sociale media informeren over de regels en veiligheid op het strand van IJmuiden aan Zee. Daarnaast is voor de proef zone 1 (een activiteitenzone) verruimd en mag in zone 2 (een recreatiezone) van 1 oktober tot 1 april gekitesurft worden.

Marketing en promotie, campagne IJmuiden Rauw aan Zee
De marketing en promotie is in 2020 telkens aangepast naar de actuele omstandigheden van de coronacrisis. Over het algemeen lag de focus op het informeren van de inwoners in Velsen over de mogelijkheden om op een veilige manier te recreëren. En als de maatregelen dat toestonden informeerden we ook de inwoners uit de nabije regio over de recreatiemogelijkheden. De ruime stranden en recreatiegebieden waren erg in trek bij de mensen die op zoek waren naar manieren om veilig te kunnen recreëren. De gemeente realiseerde verschillende toeristische informatiepunten in rauwe stijl; bij het Pontplein, strandpaviljoen Beach Inn, het Apollohotel en het Restaurant de Kop van de Haven.  

Recreatieve verbindingen in stand houden
In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om het wandelnetwerk met verschillende partners uit te breiden. Voor deze uitbreiding verstrekte de Provincie Noord-Holland subsidie, evenals voor de realisatie van het Toeristisch Overstap Punt (TOP) bij informatieboerderij Zorgvrij. Bij een TOP kun je informatie vinden over de recreatiemogelijkheden en routes. Je kunt er makkelijk je auto parkeren en starten met een wandeltocht, of fietstocht. Vaak is er horeca in de directe omgeving.

Duurzaam toerisme in Nationaal Park Zuid Kennemerland(NPZK)
Het NPZK schreef in 2020 een projectplan om te komen tot het Nationaal Park Nieuwe Stijl; Nationale Parken Nieuwe Stijl zijn grotere en sterkere parken op het gebied van kwaliteit en beleving. Voor dit plan is subsidie aangevraagd bij het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wat in december is toegekend. Provincie Noord-Holland betaald er aan mee.

Blijven inspelen op de ferry- en cruisepassagiers
In 2020 waren er door de coronacrisis weinig passagiers.

Stimuleren van toeristische productontwikkeling
Samen met ondernemers en organisaties wil de gemeente meer toeristisch aanbod stimuleren. Aanbod dat past bij de identiteit van IJmuiden (Rauw aan Zee), zoals inzetten op de vis en havenbeleving voor toeristen. Door de ontwikkeling van de nieuwe Viskade (project Havenkwartier) is hier in 2020 goed op ingespeeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22