Economische ontwikkeling

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Subdoelstelling 1.1.1:

Stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Wat hebben we gedaan?

Citymarketing, de 1-meting laat zien dat we goed op weg zijn
In 2016 zijn we met citymarketing gestart om de visie op Velsen 2025 (Kennisrijk Werken in Velsen) te helpen realiseren. De doelstellingen zijn:

  • het vergroten van de naamsbekendheid van IJmuiden en het verbeteren van het imago van IJmuiden;
  • het behouden en aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven het vergroten van de economische spin off;
  • het vergroten van trots onder de bewoners;
  • het versterken van activiteiten en verbinden van stakeholders.

Citymarketing uitgevoerd door de Stichting Citymarketing Velsen
Vanaf 2019 voert de Stichting Citymarketing Velsen, samen met de citymarketeer, de citymarketingactiviteiten voor de gemeente Velsen uit. Voor het uitvoeren van de activiteiten ontvangt de stichting subsidie van de gemeente op basis van het activiteitenplan 2020. Tot nu toe is vooral gewerkt aan het verbeteren van het algemene beeld (imago) en de bekendheid van IJmuiden. Dit alles onder het merk ‘Punt IJmuiden’. Er zijn ludieke acties en campagnes ontwikkeld, zoals de grote verplaatsbare letters van .IJmuiden en de mascotte Kaatje Kabeljauw, gekoppeld aan online campagnes. De intentie was om in 2020 het unieke evenementenjaar goed te benutten. Door de coronacrisis is dat aangepast en is er flexibel ingespeeld op de situatie met de campagnes Ik koop lokaal, Ik eet lokaal, Ik bezoek lokaal en bezorgeninvelsen.nl. Voor de start van de citymarketingactiviteiten is in april 2016 een 0-meting uitgevoerd. Hiermee is in kaart gebracht wat het imago en de aantrekkelijkheid van de gemeente is voor de verschillende doelgroepen.

Resultaat uit de 1-meting
In 2020 is de 1-meting uitgevoerd. De uitkomsten van de 1-meting laten zien dat we goed op weg zijn. De bekendheid van IJmuiden is verbeterd onder de inwoners van Haarlem en Amsterdam en ze hebben vaker een bezoek gebracht aan IJmuiden dan in 2016. De inwoners van Haarlem en Amsterdam gebruiken vaker Facebook en Instagram als informatiekanaal dan de inwoners van Velsen. Daar vinden ze nu nog te weinig informatie over de mogelijkheden in de gemeente Velsen. Beide doelgroepen (zowel de inwoners als de niet inwoners van Velsen) gebruiken meestal zoekmachines als ze op zoek gaan naar informatie over een dagje uit. Een goede online vindbaarheid en strategie is en blijft dus belangrijk. De uitkomsten zijn ook gedeeld met de Stichting Citymarketing Velsen en dit benutten ze voor het nieuwe activiteitenplan (door bijvoorbeeld meer in te zetten op online vindbaarheid) en de meerjarenvisie.

Convenant Energiehaven is ondertekend
Het college ondertekende begin 2020 samen met andere partners het convenant Energiehaven. De Energiehaven komt op de locatie van de Averijhaven in Velsen-Noord. Dat wordt een bedrijventerrein wat zich met name richt op bedrijven die zich bezig houden met de realisatie en het onderhouden van de windmolens op zee. Het ondertekenen van het convenant betekende de start van de verdere uitwerking van het plan en het starten van de ruimtelijke procedures. Daarnaast wordt momenteel bekeken op welke wijze het gezamenlijke beheer en de exploitatie kan worden gerealiseerd.

Offshore Wind; golf van duurzame economische kansen
Het Rijk zet met de realisatie van diverse windmolenparken op de Noordzee volop in op het project “Wind op Zee”. Velsen is daarbij een ideale uitvalsbasis voor de aanleg en het onderhoud van de windparken op de Noordzee. In bestaande windparken voor de Noord-Hollandse kust speelt IJmuiden  al een belangrijke rol. Daarnaast ontwikkelt bedrijventerrein de Grote Hout in Velsen-Noord zich meer en meer als logistiek knooppunt voor de offshore windkabels.
Onder aanvoering van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) heeft de regio zich ook in 2020 nationaal en internationaal sterker geprofileerd als dé offshore windregio van Nederland. Het zogenoemde Wind@Work programma was daarin leidend. Dit zorgde onder andere voor de vestiging van Vattenfall in de IJmondhaven. Ook zijn diverse grote landelijke partijen zoals Eneco en Boskalis lid geworden van AYOP. Hiermee krijgt de offshore wind in de regio steeds meer vorm.

Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio
Techport is een publiek-private samenwerking, die zich inzet voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie (zoals machinebouw en metaalbewerking). Dit doen ze onder andere door jongeren meer te interesseren voor techniek en de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren. Techport is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtig netwerk van meer dan 60 bedrijven, scholen, kennisinstellingen en regionale overheden. Samen werken zij aan de versterking van innovatie, uitdagend en actueel (beroeps)onderwijs en bijscholingsprogramma’s. Techport is inmiddels een erkend 'Fieldlab' op het gebied van ‘slim onderhoud’. Hierbij is ook de verbinding versterkt met de offshore wind sector. In samenwerking met Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) wordt gewerkt aan het promoten van technische beroepen in de offshore windsector, het vormgeven van opleidingen en het uitvoeren van projecten voor innovatieve uitdagingen in offshore wind.

Techport positioneert zich steeds sterker op het gebied van digitalisering van de maak- en onderhoudsindustrie en is inmiddels een erkend ‘Fieldlab’ op het gebied van slim onderhoud. In 2020 is de richting voor de realisatie van het Techport Innovation Centre (TPIC) vastgesteld. Een volgende stap is de realisatie. Tata Steel Nederland, ROC Nova College, Provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen investeren gezamenlijk om dé ontmoetingsplek op het gebied van Smart Industry te realiseren.

Wij willen samen met de Provincie Noord-Holland meerjarig subsidie geven aan projecten die bijdragen aan:

  • een brede programmering binnen TPIC
  • proefopstellingen
  • machines en installaties waar meerdere innovatieve bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen gebruik van kunnen maken.

Op deze wijze stimuleren we een zo breed mogelijk gebruik van TPIC, voor een zo breed mogelijke doelgroep. In 2021 werken we samen met de Provincie technisch uit op welke wijze de subsidies kunnen worden ingezet.

Innovatiefonds MKB Velsen maakindustrie
Het innovatiefonds is ingezet voor maakbedrijven die met hun innovatie toewerken naar het creëren van een marktpositie binnen de energietransitie. Het innovatiefonds MKB Velsen maakte de volgende projecten mogelijk:

  • De ontwikkeling van een mechanisch liftsysteem waarmee werknemers in de offshore-sector op een veilige manier van relatief kleine onderhoudsboten naar een windturbine kunnen worden overgebracht.
  • De ontwikkeling van een besturingssysteem voor een hybride (nood)stroomvoorziening waarop naast dieseltechniek, ook duurzame energiebronnen kunnen worden aangesloten en aangestuurd.

In november 2020 besloot de gemeenteraad met de begroting 2021 het Innovatiefonds MKB Velsen op te heffen. Met de doorontwikkeling van Techport Innovation Centre en het zoeken van aansluiting op nieuwe fondsen en/of ‘investeringsvehikels’ in oprichting (zoals Just Transition Fund, Invest-NL/MRA en het Nationaal Groeifonds) zal de komende periode invulling gegeven worden aan de beleidsdoelstelling om innovaties in de maak- en onderhoudsindustrie te ondersteunen, met daarin speciale aandacht voor ontwikkelingen op gebied van de energietransitie.

Gevolgen en ontwikkelingen corona
Na economisch bloeiende jaren heeft corona de maatschappij en de economie volledig op haar kop gezet. Verschillende sectoren (zoals horeca, detailhandel, cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn heeft.

Het college zette zich in 2020 in om waar mogelijk de gevolgen van de coronacrisis te dempen. Zo is er een gedoogbeleid voor tijdelijke terrassen en overkappingen bij MKB-ondernemingen opgesteld. Deze maatregelen hielpen ondernemers hun bedrijfsvoering in te richten naar de landelijke coronamaatregelen. De crisissituatie onderstreepte het belang van het ‘ondernemersloket’ als centraal punt van waaruit vele corona gerelateerde vragen zijn beantwoord. Er is regelmatig overleg gevoerd met de ondernemers en ondernemersbesturen zoals de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Velsen en de lokale winkeliersverenigingen. In samenwerking met de stichting Citymarketing Velsen is met de campagne ‘Ik koop lokaal’ en bezorgeninvelsen.nl ingezet op het stimuleren van lokale bestedingen in de detailhandel en horeca. Als kerstgeschenk voor het personeel zijn ook Ik Koop Lokaal bonnen verstrekt. Om een veilige winkelervaring te borgen is het beeldmerk ook ingezet voor markeringen in de openbare ruimte en in de communicatie van het deurbeleid van de winkels.

Reguliere activiteiten

Goede dienstverlening voor ondernemers
In 2020 richtten we ons vooral op de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Waar mogelijk probeerden we de gevolgen van de maatregelen te dempen voor de ondernemers. Ook is elke keer als de maatregelen aangepast werden, zo snel mogelijk duidelijkheid gegeven over wat dat precies betekende voor de ondernemers. Het ondernemersloket speelde daar een belangrijke rol in. Daarnaast bracht de gemeente ondernemers bij elkaar door diverse (vooral online) bijeenkomsten te organiseren.

Een sterkere haven & industrie
Het college werkte ook in 2020 samen met haar partners en ondernemers aan een dynamische haven met sterke industriële clusters, internationale haven voor vis, kusthaven voor ferry- en cruisevaart, servicehaven voor offshore activiteiten en knooppunt van (duurzame) energie. Die clusters zijn ook het fundament voor de Visie op Velsen 2025.

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Havengebied IJmuiden
Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen vijf jaar lang investeren in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers binnen dit gebied betalen via vastgestelde tarieven mee aan gemeenschappelijke voorzieningen in dat gebied.
Voor het havengebied IJmuiden eindigt de eerste BIZ-termijn op 31 december 2021. Het bestuur heeft aangegeven de BIZ in het havengebied te willen verlengen. En daarnaast het BIZ-gebied uit te willen breiden. In 2020 is in samenspraak met alle ondernemers van het havengebied gestart met het opstellen van een nieuw BIZ-actieplan. Doel is per 1 januari 2022 de BIZ, op basis van een succesvolle draagvlakmeting, te verlengen voor een nieuwe periode van vijf jaar.
Voor dit traject heeft de provincie Noord-Holland subsidie  toegekend.

Beeldkwaliteitsfonds havengebied IJmuiden
In 2019 heeft de Provincie Noord-Holland subsidie toegekend voor een Beeldkwaliteitsfonds in het havengebied van IJmuiden. Het doel van het Beeldkwaliteitsfonds is om ondernemers met een financiële bijdrage te stimuleren het vooraanzicht en/of het voorterrein van hun bedrijfspand op duurzame wijze te verbeteren. Oorspronkelijk werd het Beeldkwaliteitsfonds opengesteld vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Door de coronacrisis is er in 2020 weinig aangevraagd uit dit fonds. Daarom is in afstemming met de Provincie Noord-Holland besloten om de openstelling van het Beeldkwaliteitsfonds met een jaar te verlengen. Daardoor kunnen de gewenste ontwikkelingen alsnog worden gestimuleerd in 2021.

Cruise- en ferryvaart
Door de coronacrisis lag de cruise- en ferryvaart nagenoeg stil in 2020.

Behoud en versterking van horeca-, en detailhandelsaanbod
De gemeente wil dat iedereen zich thuis voelt in Velsen: inwoners, toeristen en bezoekers, ondernemers en werknemers. Daarvoor is een aantrekkelijk en goed functionerend voorzieningenaanbod nodig. In dat aanbod spelen horeca en detailhandel een belangrijke rol. De gemeente wil dat dit aanbod aantrekkelijk is en economisch goed functioneert en dat het waar nodig nog beter wordt.

Door de coronacrisis is in 2020 extra ingezet op het verbinden van partijen en het delen van kennis. Met Horeca Nederland en de verschillende winkeliersverenigingen is regelmatig overleg gevoerd om met elkaar te bekijken hoe de gevolgen van de crisis het beste gedempt konden worden. Naast overleggen zijn er ook verschillende webinars gehouden.

Het nieuwe standplaatsenbeleid is vastgesteld in 2020. Ook heeft de winkelloods zich weer ingezet voor het leefbaar en aantrekkelijk houden en maken van winkelstraten in de gemeente Velsen. Denk hierbij aan het verbeteren van de samenwerking en het versterken van de communicatie. Daarnaast is actief een bijdrage geleverd aan de visie Pont tot Park. Verder is de toepassing van de subsidieverordening Winkelfonds Velsen verruimd waardoor gewenste ontwikkelingen beter gestimuleerd kunnen worden.

Ontwikkelingen Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in winkelcentra
BIZ Santpoort-Noord
In 2019 is het BIZ-traject voor Santpoort-Noord van start gegaan. Voordat de BIZ gerealiseerd kon worden was er een draagvlakmeting nodig onder de ondernemers in dit gebied. Deze is begin 2020 uitgevoerd, hiervoor voldoende draagvlak. Daarom is de BIZ Santpoort-Noord met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 ingevoerd en loopt door tot en met 31 december 2024.

BIZ Kennemerlaan
In 2020 startte het BIZ-traject voor de Kennemerlaan. De draagvlakmeting zou in februari 2021 worden uitgevoerd. Op verzoek van het oprichtingsbestuur van de BIZ Kennemerlaan wordt dit vanwege corona uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2022.

Regionale samenwerking
De gemeente heeft net als voorgaande jaren op economisch gebied regionaal samengewerkt in de regio IJmond, in het Noordzeekanaalgebied en in de Metropoolregio Amsterdam.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22