Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020

Organisatie en financiën

5 Organisatie en financiën

Financieel overzicht programma

Begroting incl. wijzigingen

Rekening

Begrotingsafwijking

(bedragen *€1.000)

2020

2020

2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.5 Treasury

-1.452

908

2.359

-1.422

927

2.349

-29

19

-10

0.61 OZB Woningen

1.177

8.723

7.546

1.708

8.740

7.032

-531

17

-514

0.62 OZB niet-woningen

77

7.657

7.580

120

7.834

7.714

-43

177

134

0.63 Parkeerbelasting

0

328

328

0

306

306

0

-22

-22

0.64 Belastingen overig

44

2.960

2.916

64

2.945

2.881

-20

-16

-35

0.7 Algemene uitkering en overige gemf

0

108.199

108.199

0

106.752

106.752

0

-1.446

-1.446

0.8 Overige baten en Lasten

3.853

850

-3.003

655

120

-535

3.198

-730

2.468

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

-5

-53

-48

5

-53

-48

3.4 Economische promotie

2

249

247

3

602

599

-1

353

352

Totaal autorisatieniveau 5.1

3.702

129.873

126.172

1.123

128.174

127.051

2.579

-1.700

880

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.002

2.981

979

2.287

3.315

1.027

-285

333

48

0.4 Overhead

23.703

896

-22.806

21.964

386

-21.577

1.739

-510

1.229

1.2 Openbare orde en veiligheid

460

51

-410

512

75

-437

-51

24

-27

2.2 Parkeren

11

0

-11

17

0

-17

-6

0

-6

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

370

514

144

379

508

129

-9

-6

-16

5.2 Sportaccommodaties

7.451

3.670

-3.781

7.228

4.086

-3.142

223

416

639

5.3 Cult. presentatie, productie en part

24

0

-24

40

0

-40

-16

0

-16

5.5 Cultureel erfgoed

66

16

-50

55

19

-36

11

3

14

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr

87

0

-87

104

0

-104

-17

0

-17

8.1 Ruimtelijke ordening

1.097

0

-1.097

445

-3

-448

652

-3

649

Totaal autorisatieniveau 5.2

35.271

8.129

-27.143

33.031

8.386

-24.645

2.241

257

2.497

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.666

1.433

-233

111

13

-98

1.555

-1.420

135

8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr

2.394

2.212

-182

11.791

12.521

729

-9.398

10.309

912

Totaal autorisatieniveau 5.3

4.060

3.644

-415

11.903

12.534

631

-7.843

8.889

1.046

Totaal saldo van baten en lasten

43.032

141.646

98.614

46.056

149.093

103.037

-3.023

7.447

4.423

0.10 Toevoeging aan reserves

9.631

9.631

17.164

17.164

-7.533

-7.533

0.10 Onttrekking aan reserves

13.302

13.302

13.240

13.240

-63

-63

Gerealiseerde Resultaat

52.663

154.949

102.285

63.220

162.333

99.113

-10.556

7.384

-3.172

Toelichting op financiële afwijkingen

De belangrijkste verschillen ten opzicht van de gewijzigde begroting worden toegelicht op autorisatieniveau. Bij de 2e Bestuursrapportage zijn begrotingswijzigingen opgenomen die ten onrechte niet zijn verwerkt op een aantal taakvelden. Dit veroorzaakt een nadeel op de doorbelaste kosten. Dit is echter begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Lasten & baten

Lasten

52.509

23,7 %

Baten

149.093

69,7 %

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22