Organisatie en financiën

Autorisatieniveau 5.1

Autorisatieniveau 5.1

0.5 Treasury
Door de blijvende lage marktrente hebben wij bij de 2e Bestuursrapportage het begrote budget voor te betalen rente met € 553.000 verlaagt. We hebben iets meer rente betaald. Dit geeft een nadeel van € 29.000.

Belastingen (taakvelden 0.61; 0.62; 0.63 en 0;64)
Per 1 januari 2021 worden de belastingprocessen overgedragen naar de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De werkzaamheden in 2020 stonden voor een groot gedeelte in het teken van de voorbereiding op deze outsourcing. Omdat de kwaliteit van de over te dragen gegevens onvoldoende bleek, wat ook door de Waarderingskamer werd aangegeven, is extra capaciteit ingehuurd om deze gegevens “schoon door de poort” over te kunnen dragen. Daarnaast hebben diverse medewerkers, met de outsourcing in het vooruitzicht, gesolliciteerd op andere banen waardoor vacatureruimte ontstond. Hierop is tijdelijk externe capaciteit ingehuurd om de werkzaamheden op te kunnen vangen. Per saldo is hierdoor een nadeel ontstaan van € 100.000.
Het begrote budget voor de personele inzet is te laag. Daarin is niet het budget meegenomen dat in de bestuursrapportages is toegekend. Dit geeft een nadeel van € 378.000. Dit budget is begroot bij taakveld 0.4 Overhead, waar het dan ook als voordeel zichtbaar is.

Wij zien de uitvoeringskosten voor de OZB stijgen. Dit betreft de kosten voor het innen van de OZB aanslag (€ 28.000), het afhandelen van bezwaar € 35.000) en griffie- en proceskosten van beroepszaken (€  29.000).

Tevens is er een voordeel op de OZB-opbrengsten van € 194.000. De afwijking op deze baten (2%) is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid bezwaren die tegen de WOZ-waarde worden gemaakt en wordt mede bepaald door de leegstand van panden. Dit kan dus per jaar sterk wisselen en leiden tot verschillen die niet van tevoren zijn in te schatten.

0.7 Algemene uitkering
De inkomsten uit de Algemene uitkering zijn lager dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat. Dit wordt verklaard doordat we nog niet geheel gecompenseerd zijn voor het effect het Wmo-abonnementstarief en de corona kosten. In totaal zijn de inkomsten daardoor € 1,4 mln lager dan begroot.

Geen extra compensatie Wmo-abonnementstarief
We hadden in 2020 hogere inkomsten uit het gemeentefonds verwacht. We verwachtten een aanvullende compensatie (van € 340.000) om de stijgende kosten van het Wmo-abonnementstarief (deels) te compenseren.

Compensatie corona effect
Om de effecten van corona voor gemeenten te compenseren, heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld. Deze ontvangen wij voor het grote deel in de Algemene uitkering. Gedurende 2020 hebben wij in totaal € 2,5 mln ontvangen. Een deel wordt in 2021 uitgekeerd, omdat nog overleg plaats vindt over de verdeling van het landelijk beschikbaar gestelde bedrag naar gemeenten. In de 2e Bestuursrapportage hadden we wel geanticipeerd op deze inkomsten (ca € 900.000 nadeel). Dit betreft:

€ 215.000   Hogere kosten afvalverwerking en inzameling
€ 100.000   Lagere leges inkomsten
€ 230.000   Lagere inkomsten toeristenbelasting
€ 290.000   Lagere  inkomsten zwembad

De werkelijke hoogte van deze compensatie in 2021 wijkt af van deze inschatting. Het Rijk baseert de definitieve verdeling op basis van de werkelijke extra kosten en gemiste opbrengsten.

Daarnaast verwachtten we ook een compensatie voor de extra inzet van ambtelijke ondersteuning, aanpassing i.v.m. thuiswerken en vergaderen, kwijtschelden huren, etc. Door het bevriezen van de zgn. opschalingskorting hebben we daarvoor € 250.000 aan compensatie ontvangen. Dit is lager dan we in de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat, dit geeft een nadeel van ca. € 200.000.

0.8 Overige baten en lasten
Onvoorzien
Jaarlijks staat een bedrag van € 100.000 opgenomen in de begroting om onvoorziene uitgaven uit te dekken. Dit jaar is geen aanspraak gemaakt op dit budget.

Overige kosten
In de begroting is een bedrag van € 0,6 mln aan inkomsten begroot. Voor hetzelfde bedrag is een bedrag in de kosten opgenomen. Deze hadden tegen elkaar 'weggestreept' moeten worden. Dit heeft echter niet plaatsgevonden waardoor er zowel op de kosten als inkomsten voor € 0,6 mln te veel begroot staat.

Ontvangen corona-compensatie
Van het Rijk hebben wij via de Algemene uitkering een compensatie ontvangen voor gemiste inkomsten, extra uitgaven en aanvullende maatregelen om onze maatschappelijke partners te ondersteunen. In de 2e Bestuursrapportage waren er nog geen uitgewerkte plannen voor een aantal beleidsvelden. Deze compensatie is daarom begroot op de 'Overige baten en lasten', dit betreft:

€ 346.000   Lokale culturele instellingen
€   47.000   Lagere inkomsten eigen bijdrage Wmo
€   89.000   Maatschappelijke ondersteuning
€   99.000   'corona proof' verkiezingen
€ 132.000   Inhaalzorg jeugdhulp

Een deel van deze bedragen (€ 0,5 mln) zijn nog niet in 2020 uitgegeven. De aanvragen voor de subsidieregeling om de lokale maatschappelijke instellingen te compenseren kunnen in het 1e kwartaal van 2021 worden ingediend. De aanpassingen om 'corona proof' verkiezingen te organiseren zijn in 2021 gestart.Daarom wordt voorgesteld om deze via een budgetoverheveling mee te nemen naar 2021.

Ook de compensatie voor de extra inzet voor handhaving (€ 181.000) is deels ingezet. De extra kosten staan verantwoord op programma 4 Burger en bestuur. Voor het nog niet bestede bedrag (€ 120.000) wordt voorgesteld het budget mee te nemen naar 2021 (zie: budgetoverheveling).

Reservering extra kosten Wmo en transformatie jeugdhulp
In de Begroting 2020 hebben we een centrale reservering meegenomen voor de kosten van het Sociaal domein. Deze reservering had toegewezen moeten worden aan de specifieke budgetten voor de Wmo en jeugdhulp. Deze mutatie heeft niet plaatsgevonden. Deze reservering bestaat voor € 300.000 uit een compensatie voor de stijgende kosten voor de Wmo. Daarnaast heeft het Rijk voor drie jaar middelen beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan de transformatie van de jeugdhulp. Voor de regio IJmond hebben wij drie keer € 301.000 ontvangen. Dit budget is niet uitgegeven en bij de besluitvorming van de Jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om dit IJmondiale budget toe te voegen aan de reserve Sociaal domein.

Kapitaallasten
Bij de 2e Bestuursrapportage zijn de kapitaallasten niet bijgesteld voor de nieuwe investeringen. Deze kosten hebben namelijk een directe relatie met de nota Investeren en afschrijven, die later in 2020 is vastgesteld. Deze nota is met terugwerkende kracht voor heel 2020 van toepassing. In de nota wordt gewerkt met een plafond van gemiddelde kapitaallasten. Dit betekent dat het huidige plafond hoger kan zijn dan de uitgaven die op dit jaar van toepassing zijn. Dit omdat toekomstige investeringen al in dit gemiddelde is meegenomen. Een ander onderdeel van deze nota is dat de kapitaallasten van nieuwe investeringen pas ingaan het jaar nadat de investering in gebruik is genomen. Dit betekent in 2020 geen kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen in de jaarstukken. Per saldo geeft een voordeel van € 1,17 mln.

Overige mutaties
Met de belastingdienst hebben we overleg gehad over de compensatie van BTW voor sportaccommodaties. Bij de definitieve afrekening hebben wij € 42.000 ontvangen.

3.4 Economische promotie
(Water-)toeristenbelasting
Als gevolg van de corona-maatregelen en negatieve buitenlandse reisadviezen voor ons land, kwamen recreatie & toerisme pas laat in het seizoen opgang. Bij de 2e bestuursrapportage werd ingeschat dat hierdoor de inkomsten uit de toeristenbelasting 70% lager zouden zijn, waarop vervolgens de begroting naar beneden is bijgesteld. Veel landgenoten hebben in eigen land vakantie gevierd en er was sprake van een mooie zomer, waardoor het tekort op de inkomsten uiteindelijk € 353.000 minder is dan verwacht. Het tekort wordt in 2021 door het Rijk gecompenseerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22