Organisatie en financiën

Autorisatieniveau 5.2

Autorisatieniveau 5.2

Beheer vastgoed (taakvelden: 0.3; 4.3; 5.2; 5.3; 5.5 en 5.7)
Projecten
In het project Oud IJmuiden zijn twee woningen via een ABC constructie aangekocht en direct door geleverd aan de ontwikkelaar. Dit is gebeurd met gesloten beurzen. De waarde van de woningen is wel zichtbaar gemaakt in de administratie, dit levert bij de lasten een nadeel op van € 242.500 en bij de baten een voordeel op voor hetzelfde bedrag.

Vanwege de unieke ligging van station Santpoort-Noord, vlakbij het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is dit stationsgebied aangewezen tot buitenpoort en als pilot voor andere toekomstige buitenpoorten. Samen met partijen als NS, ProRail, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de provincie Noord-Holland zijn de mogelijkheden verkend om de stationsomgeving van Santpoort-Noord te ontwikkelen tot buitenpoort. Voor de uitwerking van de verschillende inrichtingsmodellen van de buitenpoort Santpoort-Noord heeft gemeente Velsen een subsidie van € 30.000 ontvangen van de provincie Noord-Holland. Tegenover deze subsidie staan ook uitgaven. Deze waren beide niet in de begroting opgenomen.

Inkomsten huur, erfpacht etc
Voor de locatie aan de Amsterdamseweg is een contract met een nieuwe huurder afgesloten. De huurinkomsten zijn daardoor € 58.000 hoger dan begroot. Door het onderwijs is meer gebruik gemaakt van sporthal ’t Polderhuis. Als gevolg hiervan zijn de huurinkomsten hiervoor € 37.000 hoger.

In verband met de corona crisis hebben wij € 307.000 gereserveerd voor de kwijtschelding van huren. De aanvragen voor compensatie tijdens de 1e lockdown periode zijn deels gehonoreerd. Enkele verzoeken zijn nog niet afgerond. Bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 wordt daarom voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar 2021.

Reservering aanleg kunstgrasvelden
Voor de aanleg van de van DKV kunstgrasvelden hebben wij bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2019 een bedrag gereserveerd van € 230.000. Deze reservering is per abuis nogmaals aan de reserve Velsen onttrokken bij de 2e Bestuursrapportage. Hierdoor is een voordeel van € 230.000 bij de lasten. Dit verschil is ook bij de reserve mutaties zichtbaar.

BTW compensatie sport door het Rijk.   
De ontvangsten voor de uitkering SPUK zijn € 44.000 hoger dan begroot. In de begroting was van een vergoeding van 80% voor de BTW-kosten uitgegaan (SPUK uitkering). De ontvangen uitkering was lager dan aangevraagd, maar voldoende voor dekking van de totale verruiming sportvrijstelling over 2020.

0.4 Overhead
Niet alle kosten kunnen direct worden toegewezen aan een programma. Dit zijn algemene kosten, zoals het uitvoeren van de administratie, facilitaire ondersteuning, management, etc. Kosten die wel kunnen worden toegerekend aan de programma's worden daar zoveel mogelijk direct aan toegewezen. De kosten worden via kostenverdeling vanaf dit taakveld 0.4 Overhead toegerekend aan de programma's. Dit geldt zowel voor de begroting als voor de werkelijk gemaakte kosten.

De overhead laat een voordeel zien op de kosten van € 1,7 miljoen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door een fout in de kostenverdeling (€ 0,7 mln). Bij de wijzigingen op de Begroting 2020 (bestuursrapportages) heeft de toerekening van de budgetverhogingen aan de programma's, voor met name de personele kosten, niet plaatsgevonden. Daardoor is het begrote budget van dit taakveld te hoog opgenomen. Dit betekent ook dat op een aantal programma's de begroting voor deze kosten te laag is weergegeven waardoor daar op een aantal taakvelden een tekort zichtbaar is.

Het resterende voordeel van € 1 mln staat hieronder toegelicht.

ICT outsourcing
In de 2e Bestuursrapportage hebben wij u geïnformeerd dat het project van de outsourcing van de ICT-dienstverlening is vertraagd. In de begroting was rekening gehouden met een transitieperiode in 2020, waarvoor een bedrag van € 531.500 was opgenomen. Dit budget hebben wij niet  besteed. Deze projectactiviteiten zijn begin 2021 gestart met de transitiefase. Daarom stellen wij voor om dit budget over te hevelen naar 2021.

Corona voor- en nadelen
Een voordeel van € 0,19 mln op de overhead wordt verklaard door lagere uitgaven als gevolg van de corona crisis. Door het thuiswerken hebben wij € 70.000 minder uitgegeven aan facilitaire kosten zoals catering van bijeenkomsten, inzet van beveiliging, etc. Door het verminderd gebruik van kopieerapparaten is er een voordeel € 37.000. Door de beperkende maatregelen zijn er ook minder opleidingen gevolgd en goedkopere digitale bijeenkomsten gevolgd. Daar tegenover staan de hogere kosten van werving via gespecialiseerde bureaus. Dit geeft per saldo een voordeel van € 98.000. Door aanhouden van de corona-maatregelen was ook in de periode na de zomer extra ondersteuning nodig op het op afstand werken (€ 20.000).

Overig
Tenslotte zijn de portokosten ook lager. Dit voordeel van € 104.000 wordt in 2021 ingezet als dekking voor de bezuinigingsmaatregelen van de organisatie. Daarnaast is ook minder uitgegeven (€ 106.000) aan advisering en training informatiebeveiliging, verzekeringspremies en het gebruik van software. Voor de vervanging en onderhoud van het wagenpark zijn de kosten te veel doorbelast (€ 76.000).

Inkomsten
De compensatie voor de uitvoeringskosten TOZO staat op dit programma begroot. De inkomsten zijn echter conform BBV-regelgeving verantwoord op programma Sociaal en vitaal Velsen. Daardoor zijn de inkomsten € 0,8 mln lager dan begroot.

In 2020 hebben wij meer inkomsten gerealiseerd m.b.t. de personele inzet. Dit betreft een loonkostensubsidie voor garantiebanen  € 90.000) en toerekening van de inzet aan investeringsprojecten (€ 160.000).

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22