Organisatie en financiën

Autorisatieniveau 5.3

Autorisatieniveau 5.3

Grondexploitaties
De verwerking van de grondexploitaties wijkt af van de reguliere werkwijze, dit is overeenkomstig de BBV regelgeving.

De mutaties worden via de exploitatie doorgeboekt naar de balans daardoor is de omvang van de bedragen bij zowel de baten als de lasten aanzienlijk. per saldo is het resultaat  van de door te berekenen kosten, mutaties in verliesvoorzieningen en winstnemingen zichtbaar. Deze worden kort inde financiële verantwoording toegelicht. Voor een nadere toelichting op de mutaties van de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum
In de grex van het project Stadspark is een bedrag opgenomen voor de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen museum (PVM). Dit is een bedrag van € 470.100. Dit bedrag hebben wij vrij laten vallen, waardoor dit bedrag als voordeel zichtbaar is op dit programma. De raad heeft dit budget geoormerkt voor de herhuisvesting, daarom wordt bij de besluitvorming over deze jaarstukken voorgesteld om een reserve hiervoor in te stellen en de € 470.100 daarin op te nemen.

Resultaat grondexploitaties
Per saldo laat het grondbedrijf een positief resultaat zien van €0,6 mln. Dit voordeel heeft betrekking op de afwikkeling van de projecten Stadspark en Snippenbos (€ 1,1 mln) en een tussentijdse winstneming (€ 0,01 mln) van nog niet afgeronde projecten, Deze tussentijdse winstneming is overeenkomstig de regelgeving van de BBV. Verder zijn er mutaties in de verliesvoorzieningen (€ 0,28 mln) en doorbelaste kosten (€ 0,23 mln). Dit positieve saldo is toegevoegd aan de Algemene reserve grondbedrijf.

Door deze toevoeging aan de Algemene reserve grondbedrijf bedraagt het saldo van de reserve € 0,6 mln. Dit is lager dan het in de nota Grondbeleid vastgestelde minimum omvang van de reserve (€ 1,08 mln). Daarom is een extra bedrag van € 0,48 mln toegevoegd aan de reserve. Daardoor is de reserve weer toereikend om de risico's af te dekken.

Per saldo is er sprake van een nadeel op de grondexploitaties van € 0,1 mln. Dit bestaat uit een nadeel grondexploitaties (€ 0,48 mln) en een voordeel van € 0,47 mln wat bestemd is voor de herhuisvesting PVM.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2021 13:29:44 met de export van 07/20/2021 15:18:22